JUSTIȚIA SUVERANĂ sau ade­vă­ra­tul TRATAT DE DREPT PROCEDURAL (25)

Curs prac­tic cu pil­de edi­fi­ca­toa­re (Vo­ca­li­ze în mi mi­nor)

Cotidianul - - SPECIAL - Ghe­or­ghe Schwar­tz

8. Pla­gia­tul din înţe­lep­ci­u­nea lui Bo­rak cel Bă­trân

1. Aver­tis­ment:

„Reuși­te­le ce­lor­lal­ţi îţi sunt atri­bu­i­te și ţie, da­că și tu faci par­te din gru­pul (ca­te­go­ria) ca­re a re­pu­tat ace­le suc­ce­se. Sa­tis­fac­ţie cu atât mai de­pli­nă cu cât lu­crul es­te va­la­bil și pen­tru asu­ma­rea reuși­te­lor oa­me­ni­lor de ma­re suc­ces.”

Tre­bu­ie să li­niștim ono­ra­ţii ci­ti­tori că nu ne-am lă­sat pe tânja­lă și am cău­tat în con­ti­nua­re ac­te și ori­ce do­ve­zi scri­se des­pre ce­le­brul caz Rom J. Ro­min­ger, însă ce să ve­zi? Am dat pes­te Do­sa­rul B.L. bis 243948657. Un do­sar cu ade­vă­rat re­vol­tă­tor! Așa că am între­rupt cer­ce­tă­ri­le în le­gă­tu­ră cu ce­le­brul caz Rom J. Ro­min­ger și ne-am oprit la pro­ce­sul in­ten­tat de nu­mi­tul Ivan Hor­sto­vici Mu­le­rov chiar lui Bo­rak cel Bă­trân (ac­tual­men­te de­ce­dat), nu­mi­tul Ivan Hor­sto­vici Mu­le­rov fi­ind re­pre­zen­tat de ma­es­trul Lu­do­vic L. (în per­soa­nă, chiar da­că sub un alt nu­me).

Întru­cât Bo­rak cel Bă­trân a fost de atâtea ori ci­tat în cau­ze­le apă­ra­te de ma­es­trul Lu­do­vic L. (în per­soa­nă, chiar da­că sub un alt nu­me), pro­ce­sul aces­ta a stârnit un ecou spe­cial nu nu­mai în lo­ca­li­ta­tea Viși­nul Alb (co­mu­na Viși­nul), ci în între­a­ga re­gi­u­ne, ba am pu­tea spu­ne, fă­ră te­a­ma de a exa­ge­ra, în între­a­ga ţa­ră. Cum în plânge­rea pe­na­lă, ma­es­trul Lu­do­vic L. era ci­tat în ca­li­ta­te de com­pli­ce cu învi­nu­i­tul prin­ci­pal, Bo­rak cel Bă­trân (ac­tual­men­te de­ce­dat), ono­ra­bi­lul ju­de­că­tor Au­gus­tus Pa­vlo­vici-bu­bu­lak s-a re­cu­zat, așa că ono­ra­bi­lul ju­de­că­tor Pro­fe­sor Uni­ver­si­tar Eme­rit Aca­de­mi­cian Dr Dr. h. C. Ju­li­us Zim­ber­lan a pre­luat cau­za, iar emi­nen­tul pro­cu­ror Doc­tor Rag­na­val­dur Si­cl tre­bu­ia să-l înfrun­te pe ma­es­trul Lu­do­vic L. însuși. Gre­fi­er a fost, ca de obi­cei, sub­ti­la dom­nișoa­ră doc­tor Brun­hil­de Lot­te Iva­no­va. Cum des­pre acest com­plet de ju­de­ca­tă am mai fă­cut vor­bi­re, nu ră­mâne de­cât să lă­mu­rim și per­so­na­li­ta­tea lui Ivan Hor­sto­vici Mu­le­rov, cel ce a fost la ori­gi­nea re­vol­tă­to­ru­lui pro­ces.

2. Fap­te­le:

De fapt, Ivan Hor­sto­vici Mu­le­rov a pu­tut fi gă­sit în ca­ta­lo­gul cla­sei a III-A B sub nu­me­le Jo­chann Rol­ler, fi­ul lui Hor­st și al Esme­ral­dei Rol­ler, năs­cu­tă Var­let. Nu­me­le sub ca­re a fă­cut de­nun­ţul se da­to­re­a­ză - du­pă cum a de­cla­rat, sub ju­ră­mânt, însuși per­so­na­jul – fap­tu­lui că o întâmpla­re ne­fe­ri­ci­tă l-a dus într-o cârci­u­mă din lo­ca­li­ta­tea Moom, un­de s-a pi­lit atât de ta­re, încât, du­pă ce a pi­er­dut la căr­ţi tot ce avea, și-a pi­er­dut și nu­me­le. No­roc doar că o vă­du­vă îndu­re­ra­tă, l-a luat sub ari­pa (pla­pu­ma) ei și i-a ofe­rit no­ul său nu­me. (Că Jo­chann și-a pi­er­dut nu­me­le ini­ţial doar da­to­ri­tă fap­tu­lui că Raul Iva­no­vici Iva­nici ar fi trișat nu mai are nici o re­le­van­ţă.)

3. Dez­ba­te­rea:

Așa­dar, în plânge­rea pe­na­lă, se spe­ci­fi­că ne­gru pe alb că nu­mi­tul Bo­rak cel Bă­trân ar fi pla­giat între­a­ga sa ope­ră („așa-zi­sa ope­ră”, cum es­te nu­mi­tă ace­as­ta în do­cu­men­tul ajuns la tri­bu­nal), iar nu­mi­tul Lu­do­vic L. (sub alte do­uă­zeci și opt nu­me) s-ar fi fo­lo­sit în ple­doa­ri­i­le sa­le de acel pla­giat (de „acel furt odi­os”, cum es­te nu­mit aces­ta în do­cu­men­tul ajuns la tri­bu­nal). În plânge­rea sa, Ivan Hor­sto­vici Mu­le­rov pre­tin­dea dau­ne ma­te­ria­le și mo­ra­le în nu­me pro­priu, întru­cât sus­ţi­nea că pla­gia­tul lui Bo­rak cel Bă­trân, pla­giat de ca­re s-ar fi fo­lo­sit Lu­do­vic L. (sub alte do­uă­zeci și opt nu­me), ar fi fost o co­pi­e­re a ope­rei lui Mau­ri­ciu Ga­la­bec­zky, bu­ni­cul din­spre ta­tă al lui Jo­chann. Cu ac­te­le no­ta­ria­le în mână, aces­ta a ară­tat, lă­cri­mând vârtos, că bu­ni­cul Ga­la­bec­zky a tre­bu­it să-și schim­be nu­me­le în Smit­hson, în ur­ma ame­nin­ţă­ri­lor ban­di­tu­lui John Smith al Trei­lea. Fi­ul său, Hor­st Ga­la­bec­zky a fost și el, la rândul său, ame­nin­ţat de ace­lași ban­dit John Smith al Trei­lea, așa că a tre­bu­it să-și schim­be nu­me­le în Rol­ler, ce­ea ce ar ex­pli­ca nu­me­le de la școa­lă al ele­vu­lui Jo­chann Rol­ler, de­venit, apoi, în ur­ma întâmplă­rii ne­fe­ri­ci­te din cârci­u­ma din lo­ca­li­ta­tea Moom, Ivan Hor­sto­vici Mu­le­rov. Aces­tea toa­te fi­ind mul­ţu­mi­tor lă­mu­ri­te, Mu­le­rov a mai ce­rut, pe lângă dau­ne­le în in­te­res pro­priu (pen­tru furt de pro­pri­e­ta­te in­te­lec­tua­lă) și anu­la­rea tu­tu­ror de­ci­zi­i­lor din pro­ce­se­le în ca­re nu­mi­tul Lu­do­vic L. (sub alte do­uă­zeci și opt nu­me), ci­tând din „ope­ra pla­gia­tă” a lui Bo­rak cel Bă­trân, a in­dus în eroa­re (cu bu­nă ști­in­ţă) jus­ti­ţia. Erau ast­fel pu­se în dis­cu­ţie su­ma de 6.098.354, 87 (șa­se mi­li­oa­ne no­uă­zeci și opt mii trei su­te cin­zeci și pa­tru vir­gu­lă op­tzeci și șap­te) ru­pii, 28 (do­uă­zeci și opt) imo­bi­le, 56 (cin­zeci și șa­se) cai și 1 (un) asin, tot acest in­ven­tar în con­for­mi­ta­te cu ex­per­ti­za ce­ru­tă de că­tre in­stan­ţă.

Co­ti­dia­nul pu­bli­că în se­rial vo­lu­mul lui Ghe­or­ghe Schwar­tz „Justiția suverană“, apă­rut la Edi­tu­ra Ju­ni­mea Iași, în 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.