Șco­li fă­ră au­to­ri­zație de in­cen­diu

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ - Andre­ea Tu­do­ri­că

Incen­di­ul de ieri di­mi­neață de la o școa­lă din sec­to­rul 5 ri­di­că din nou pro­ble­ma șco­li­lor ca­re nu au au­to­ri­zație de se­cu­ri­ta­te la in­cen­dii. În sec­to­rul 5 ni­cio școa­lă nu are o ast­fel de au­to­ri­zație, iar în toa­tă Ca­pi­ta­la doar 44 din 642 de uni­tăți de învăță­mânt fun­cți­o­nea­ză le­gal.

Școa­la nr.124 din sec­to­rul 5 fu­se­se re­pa­ra­tă în va­ra anu­lui tre­cut, și cu toa­te aces­tea nu avea și ace­as­tă au­to­ri­zație. ISU Bu­cu­rești-il­fov a anu­nțat că in­sti­tuția de învăță­mânt a obți­nut în 2001 un aviz de se­cu­ri­ta­te la in­cen­diu, pen­tru lu­crări de con­so­li­da­re și re­fun­cți­o­na­li­za­re, și de atunci nu și l-a mai reînnoit.

Pen­tru că azi era ori­cum zi li­be­ră, au­to­ri­tă­ţi­le din Bu­cu­rești au avut timp să pu­nă la punct un plan de ur­gen­ţă: ele­vii vor mer­ge la cur­suri în alte șco­li apro­pia­te. De­o­cam­da­tă nu se știe de la ce a por­nit fo­cul. Es­te a do­ua școa­lă din sec­tor ca­re se închi­de în nu­mai un an de zi­le.

Co­pi­ii de la școa­la nr.124, re­lo­cați în alte uni­tăți de învăță­mânt

„Pen­tru co­pi­ii ca­re sunt la cla­sa pre­gă­ti­toa­re s-a luat de­ci­zia ca aceștia să își des­fășoa­re ac­ti­vi­ta­tea la gră­di­nița nr.35 ca­re es­te foar­te aproa­pe. Cei din cla­se­le pri­ma­re I-IV vor mer­ge la școa­la nr.136, iar cei din cla­se­le gim­na­zia­le la școa­la nr. 143“, a spus Ma­rian Ba­nu, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești.

Școa­la 124 a fost re­pa­ra­tă înain­te de înce­pu­tul anu­lui. Ca să fie ga­ta la timp, di­rec­to­rul șco­lii a dat per­so­nal o mână de aju­tor.

„Fi­ind un nu­măr in­su­fi­ci­ent de mun­ci­tori le-am dat o mână de aju­tor. Dânșii și-au fă­cut tre­a­ba, dar am ră­mas în con­ti­nua­re cu per­so­na­lul șco­lii. Sun­tem foar­te am­biți­oși de fe­lul nos­tru și nu ce­dăm așa ușor, pen­tru ca și pă­ri­nții și ele­vii să fie mu­lțu­miți. Ele­vul e pri­o­ri­tar pen­tru noi“, de­cla­ra pen­tru TVR în sep­tem­brie anul tre­cut, Iu­lian Ne­goiță, di­rec­to­rul șco­lii gim­na­zia­le nr.124.

Din sep­tem­brie 2007, clă­di­rea ain­trat într-un nou pro­gram de re­a­bi­li­ta­re – mo­der­ni­za­re.

Sin­gu­ra școa­lă cu WC în cur­te

În 2012, pre­sa re­la­ta că Școa­la nr.124 es­te sin­gu­ra din Bu­cu­rești ca­re are toa­le­te­le în cur­te. Co­form si­te-ului șco­lii, lu­cră­ri­le de ame­na­ja­re a toa­le­te­lor în in­te­ri­o­rul clă­di­rii erau în curs de des­fășu­ra­re.

Es­te a do­ua școa­lă din sec­to­rul 5 ca­re se închi­de du­pă ce ta­va­nul a fost dis­trus. În mai, anul tre­cut, și ta­va­nul șco­lii nu­mă­rul 141 s-a pră­bușit. Nici atunci nu au fost vic­ti­me.

Inci­den­tul scoa­te la lu­mi­nă o pro­ble­mă mai ve­che a sis­te­mu­lui de învă­ţă­mânt ro­mânesc: lip­sa au­to­ri­za­ţi­i­lor de se­cu­ri­ta­te la in­cen­diu. În sec­to­rul 5, ni­cio școa­lă nu are au­to­ri­za­ţie ISU. Iar la ni­ve­lul Ca­pi­ta­lei, doar 44 din ce­le 642 de uni­tă­ţi de învă­ţă­mânt au au­to­ri­za­ţie de se­cu­ri­ta­te la in­cen­diu. În sep­tem­brie, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 5 Da­ni­el Flo­rea spu­nea că pro­ble­ma es­te mult mai gra­vă: “Avem niște si­tua­ţii ieși­te din co­mun, cum ar fi niște cor­puri de pe vre­mea lui A.I. Cu­za sau că la școa­la 124 abia acum fa­cem gru­puri sa­ni­ta­re în in­te­ri­o­rul șco­lii”.

Si­tuații ieși­te din co­mun

La rândul lor, pri­ma­rii de sec­toa­re se de­cla­rau ne­mul­ţu­mi­ţi de fap­tul că ISU re­fu­ză să acor­de avi­ze­le și au­to­ri­za­ţi­i­le pen­tru șco­li și gră­di­ni­ţe, sus­ţi­nând că ace­as­ta blo­che­a­ză re­a­bi­li­ta­rea clă­di­ri­lor.

„Avem niște si­tua­ţii ieși­te din co­mun, pre­cum niște cor­puri de clă­di­re de pe vre­mea lui Ale­xan­dru Ioan Cu­za sau Școa­la 124, un­de abia acum fa­cem cor­puri sa­ni­ta­re în in­te­ri­o­rul șco­lii. Am fă­cut 25 de ex­per­ti­ze teh­ni­ce la uni­tă­ţi de învă­ţă­mânt, ast­fel încât să pu­tem să înce­pem exe­cu­ţia lu­cră­ri­lor de re­a­bi­li­ta­re. Sun­tem în pro­ce­du­ră pen­tru încă 20. La 33 de uni­tă­ţi am ex­tins su­pra­ve­ghe­rea vi­deo, ast­fel că toa­te sunt su­pra­ve­ghe­a­te, iar la 30 am in­sta­lat sis­tem de alar­ma­re în caz de in­cen­diu, ast­fel că toa­te au acum acest sis­tem. Sun­tem în re­a­bi­li­ta­re la 11 șco­li și de ex­tin­de­re la șa­se, re­a­bi­li­ta­re la o gră­di­ni­ţă și ex­tin­de­re la pa­tru”, spu­nea atunci pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 5, Da­ni­el Flo­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.