Ca­ta­loa­ge us­ca­te la soa­re, în cur­tea șco­lii

Cotidianul - - TOT FELUL -

La o zi du­pă incen­di­ul de la Școa­la 124 din Ca­pi­ta­lă, an­ga­jații au scost ca­ta­loa­ge­le și alte do­cu­men­te la us­cat pe iar­ba din cur­tea uni­tății de învăță­mânt, un­de au fost că­ra­te cu roa­ba. Anche­ta­to­rii au mai mul­te ipo­te­ze pri­vind cau­ze­le ca­re au dus la iz­buc­ni­rea fo­cu­lui.

„Nu­mai in si­tuați­i­le în ca­re fie dis­pa­re fi­zic, es­te fu­rat, dis­trus de in­cen­diu, atunci ur­me­a­ză o pro­ce­du­ră de re­fa­ce­re, în fun­cție de no­te­le ele­vi­lor din car­net, din lu­crări sau din alte in­for­mații. În mo­men­tul de față, ca­ta­loa­ge­le de la 124 sunt păs­tra­te și sunt în sta­rea în ca­re pot ser­vi pen­tru foaia ma­tri­co­lă și pen­tru ce­le­lal­te do­cu­men­te ne­ce­sa­re ele­vi­lor. Du­pă in­for­mați­i­le di­rec­to­ru­lui, au fost sal­va­te toa­te do­cu­men­te­le șco­lii”, a de­cla­rat, pen­tru Me­dia­fax, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Bu­cu­rești, Ma­rian Ba­nu.

Pe de altă par­te, anche­ta­to­rii nu ex­clud ni­cio ipo­te­ză. Sur­se din ca­drul in­ves­ti­ga­to­ri­lor spun că exis­tă po­si­bi­li­ta­tea să fie vor­ba des­pre un scurt cir­cu­it sau o ți­ga­ră aprin­să, ne­fi­ind ex­clu­să va­rian­ta ca fo­cul să fi fost pus in­te­nți­o­nat.

În ca­drul an­che­tei, se vor ve­ri­fi­ca ima­gi­ni­le de pe ca­me­re­le de su­pra­ve­ghe­re, în ca­zul în ca­re exis­tă ima­gini, pre­cum și cen­tra­la de de­te­cție și sem­na­li­za­re întru­cât exis­tau sen­zori de fum. Pom­pi­e­rii au re­venit, ma­rți, la școa­la nr. 124 pen­tru cer­ce­tări.

Spe­cia­liștii spun că fo­cul a fost pu­ter­nic din cau­za mo­bi­li­e­ru­lui și a ma­te­ria­le­lor di­dac­ti­ce exis­ten­te în școa­lă.

„Ra­ta de viață a unei clă­diri la ora ac­tua­lă, me­dia de viață es­te între 50 și 70 de ani. Ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te pen­tru con­stru­cții con­form de­fi­niți­ei sunt pro­du­se ca­re sunt in­clu­se în con­stru­cție pe toa­tă du­ra­ta ei de viață. Deci ace­le pro­du­se pen­tru con­stru­cții sunt per­ma­nent însoți­te de o de­cla­rație de per­for­ma­nță în ca­re ace­le ce­ri­nțe ese­nția­le co­res­pund stan­dar­de­lor. Re­zis­te­nța la foc es­te in­di­ca­tă la ma­jo­ri­ta­tea pro­du­se­lor de con­stru­cții în de­cla­rația de per­for­ma­nță, iar proi­ec­tan­tul ca­re o in­clu­de în proi­ec­tul lui tre­bu­ie să ți­nă se­a­ma de ea. Im­por­tant es­te, mai ales la clă­di­ri­le pu­bli­ce, să se obți­nă acea au­to­ri­zație ISU de fun­cți­o­na­re a clă­di­ri­lor”, a ex­pli­cat Clau­diu Ge­or­ges­cu, preșe­din­te al Aso­ciați­ei Pro­du­că­to­ri­lor de Ma­te­ria­le pen­tru Con­stru­cții din Ro­mânia (APMCR).

„Da­că ex­per­ti­za teh­ni­că ara­tă ca nu a fost afec­ta­tă struc­tu­ra de re­zis­te­nța poa­te fi re­fă­cu­ta. Tre­bu­ie fă­cu­tă o ex­per­ti­ză teh­ni­că re­fe­ri­toa­re la struc­tu­ra clă­di­rii, alt­fel nu cred că se mai poa­te fa­ce o re­pa­rație”, a mai pre­ci­zat Ge­or­ges­cu.

Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 5 a anu­nțat că Școa­la 124 din Ca­pi­ta­lă, ca­re a luat foc, luni de di­mi­neață, era în curs de obți­ne­re a au­to­ri­zați­ei ISU, pre­ci­zând că în uni­ta­tea de învăță­mânt erau mon­tați sen­zo­rii de in­cen­diu, dar și uși an­ti­foc. Școa­la va in­tra în re­no­va­re du­pă fi­na­li­za­rea an­che­tei.

„Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 124 ela­bo­ra­se do­cu­men­tația ne­ce­sa­ră con­so­li­dă­rii clă­di­rii (ex­per­ti­za teh­ni­că efec­tua­tă în de­cem­brie 2017) și se afla în sta­di­ul fi­nal al pre­gă­ti­rii pen­tru obți­ne­rea au­to­ri­zați­ei ISU (fa­za de întoc­mi­re a sce­na­ri­u­lui de se­cu­ri­ta­te la in­cen­diu), în de­cur­sul aces­tui an, ce­le­lal­te mă­suri ne­ce­sa­re fi­ind im­ple­men­ta­te: s-au mon­tat sen­zo­rii de aver­ti­za­re la in­cen­diu, s-a ig­ni­fu­gat po­dul, s-au mon­tat uși an­ti­foc”, rei­e­se din­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să tran­smis de Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 5.

În acest con­text, in­sti­tuția a pre­ci­zat că, du­pă fi­na­li­za­rea an­che­tei cu pri­vi­re la cau­ze­le ca­re au dus la aprin­de­rea fo­cu­lui, Școa­la 124 va in­tra într-o pro­ce­du­ră de re­no­va­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.