Cauți­u­ne plă­ti­tă cu lin­go­uri de aur

Cotidianul - - EVENIMENT - Andre­ea Tu­do­ri­că

Fos­tul mi­nis­tru de Fi­nan­ţe Se­bas­tian Vlă­des­cu va fi cer­ce­tat sub con­trol ju­di­ciar pe cau­ţi­u­ne în do­sa­rul în ca­re es­te acu­zat de lua­re de mi­tă și tra­fic de in­fluen­ţă, po­tri­vit unor sur­se ju­di­cia­re. Sur­se­le men­ţi­o­na­te au ară­tat că aces­ta a ga­ran­tat cau­ţi­u­nea cu di­ver­se imo­bi­le, dar și cu lin­go­uri de aur în va­loa­re de 100.000 eu­ro.

DNA a anu­nțat, în lu­na apri­lie, că fos­tul mi­nis­tru de Fi­nan­ţe Se­bas­tian Vlă­des­cu es­te ur­mă­rit pe­nal pen­tru lua­re de mi­tă și tra­fic de in­fluen­ţă, du­pă ce preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a avi­zat fa­vo­ra­bil so­li­ci­ta­rea Di­rec­ţi­ei. Pro­cu­ro­rii au sta­bi­lit pen­tru aces­ta o cauți­u­ne de un mi­li­on de eu­ro.

Po­tri­vit pro­cu­ro­ri­lor, „în pe­ri­oa­da 2005-2014, ofi­cia­li ro­mâni sau per­soa­ne cu in­fluen­ţă asu­pra aces­to­ra ar fi pri­mit de la o com­pa­nie străi­nă, în ba­za unor înţe­le­geri, apro­xi­ma­tiv 20 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru ca, în schim­bul aces­tor su­me, să se asi­gu­re închei­e­rea con­trac­te­lor și pla­ta fac­tu­ri­lor pen­tru re­a­bi­li­ta­rea unor tron­soa­ne de ca­le fe­ra­tă a li­ni­ei Bu­cu­rești – Con­stan­ţa, pre­cum și pla­ta TVA res­tan­te pen­tru re­a­bi­li­ta­rea unei alte li­nii de ca­le fe­ra­tă ca­re fu­se­se de­ja re­a­li­za­tă de ace­e­ași com­pa­nie“.

Din in­for­ma­ţi­i­le pu­bli­ce rei­e­se că aso­ci­e­rea de fir­me Swi­e­tel­sky – Wi­e­be – Ta­ke­na­ka es­te con­struc­to­rul lu­cră­ri­lor. De alt­fel, au­to­ri­tă­ţi­le aus­tri­e­ce au efec­tuat o se­rie de per­che­zi­ţii în se­dii ale fir­mei de con­struc­ţii Swi­e­tel­sky, în ca­drul an­che­tei aso­cia­te do­sa­ru­lui fos­tu­lui mi­nis­tru de Fi­nan­ţe Se­bas­tian Vlă­des­cu, a re­la­tat si­te-ul Na­chri­chten.at.

Expli­cați­i­le DNA

Pro­cu­ro­rii au tran­smis că ba­nii înca­sa­ţi ile­gal re­pre­zen­tau pro­cen­te din va­loa­rea fi­e­că­rei plă­ţi fă­cu­te de sta­tul ro­mân și erau achi­ta­ţi suc­ce­siv, pe mă­su­ră ce com­pa­nia con­struc­toa­re înca­sa, la rândul ei, con­tra­va­loa­rea lu­cră­ri­lor efec­tua­te de la sta­tul ro­mân, res­pec­tiv de la com­pa­nia CN CFR.

„În acest con­text, în pri­ma par­te a anu­lui 2005, sus­pec­tul Vlă­des­cu Se­bas­tian, împreu­nă cu Cos­tea Mir­cea Io­nuţ și Mi­ti­te­lu Mihaela, a pre­tins de la re­pre­zen­tan­ţii unei com­pa­nii un co­mi­si­on de 3,5% din va­loa­rea con­trac­te­lor ce ur­mau a fi încheia­te cu CN CFR SA pri­vind re­a­bi­li­ta­rea căii fe­ra­te Bu­cu­rești – Con­stan­ţa, pen­tru ca, în schim­bul aces­tui co­mi­si­on, să își exer­ci­te atri­bu­ţi­i­le ca­re îi re­veneau în ca­li­ta­te de mi­nis­tru al Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, res­pec­tiv să apro­be fi­nan­ţa­rea su­pli­men­ta­ră ne­ce­sa­ră pen­tru închei­e­rea con­trac­te­lor, pre­cum și pen­tru a își exer­ci­ta ul­te­ri­or atri­bu­ţi­i­le re­fe­ri­toa­re la asi­gu­ra­rea fon­du­ri­lor ne­ce­sa­re plă­ţii fac­tu­ri­lor pen­tru lu­cră­ri­le efec­tua­te“, ex­pli­ca DNA la mo­men­tul de­ma­ră­rii in­ves­ti­gați­i­lor.

În pe­ri­oa­da 2008-2009, în ba­za aces­tei înţe­le­geri, Se­bas­tian Vlă­des­cu ar fi pri­mit un mi­li­on de eu­ro, re­pre­zen­tând par­tea sa din co­mi­si­o­nul pre­tins, în con­tu­ri­le ban­ca­re ale unor so­ci­e­tă­ţi co­mer­cia­le pe ca­re le con­tro­la.

Pro­mi­si­u­ne

Ul­te­ri­or, între 2009 și 2010, fos­tul mi­nis­tru de Fi­nan­ţe Se­bas­tian Vlă­des­cu ar fi ac­cep­tat de la re­pre­zen­tan­tul com­pa­ni­ei străi­ne pro­mi­si­u­nea su­mei de do­uă mi­li­oa­ne de eu­ro, iar în pe­ri­oa­da noi­em­brie 2011 – sep­tem­brie 2013, ar fi pri­mit 65.000 eu­ro, sub for­ma fi­nan­ţă­rii ac­ti­vi­tă­ţii unei com­pa­nii of­fsho­re, un­de avea ca­li­ta­tea de aso­ciat, ex­pli­cau pro­cu­ro­rii.

Alți pa­tru in­cul­pați din do­sa­rul în ca­re es­te cer­ce­tat Se­bas­tian Vlă­des­cu, Io­nuț Cos­tea, fost di­rec­tor Exim­bank, Mihaela Mi­ti­te­lu, Cris­tian Bo­u­re­a­nu și Con­stan­tin Das­că­lu, au achi­tat cauți­u­nea sta­bi­li­tă de pro­cu­rori.

Ast­fel, Io­nuț Cos­tea, acu­zat de tra­fic de in­flue­nță și com­pli­ci­ta­te la lua­re de mi­tă, are cauți­u­ne de 1.500.000 eu­ro, Mihaela Mi­ti­te­lu, acu­za­tă de ace­le­ași in­fra­cți­uni, avea de plă­tit 1.000.000 eu­ro. Con­stan­tin Das­că­lu, se­cre­tar de stat în ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor la da­ta pre­su­pu­se­lor fap­te, acu­zat de lua­re de mi­tă, are o cauți­u­ne de 500.000 eu­ro, iar Cris­tian Bo­u­re­a­nu, fost de­pu­tat, cer­ce­tat pen­tru tra­fic de in­flue­nță, 200.000 eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.