„Des­ti­nul meu es­te să con­duc Ro­mânia!“

Ele­na Udrea:

Cotidianul - - EVENIMENT - Ra­da Ma­ri­noiu

De­cla­rații sur­prin­ză­toa­re fă­cu­te de Ele­na Udrea. Mai exact, ace­as­ta a ofe­rit un in­ter­viu jur­na­liști­lor de la Ga­ze­ta Spor­tu­ri­lor, cu o săp­tă­mână înain­te de pro­nu­nța­rea ver­dic­tu­lui din do­sa­rul „Ga­la Bu­te“. „Des­ti­nul meu es­te să con­duc Ro­mânia!“, de­voa­le­a­ză Udrea ma­rea ei am­biție.

Fos­tul de­pu­tat spu­ne că va re­ve­ni în ța­ră du­pă ce do­sa­rul său va tri­mis spre re­ju­de­ca­re, o de­ci­zie a in­sta­nței de ca­re Ele­na Udrea pa­re si­gu­ră. „Nu se poa­te să nu se re­ju­de­ce! S-a schim­bat to­tul. S-au schim­bat mul­te“, a mai spus Udrea.

Într-un in­ter­viu acor­dat în Cos­ta Ri­ca jur­na­lis­tu­lui Cos­tin Ștu­can de la Ga­ze­ta Spor­tu­ri­lor, Udrea își dez­vă­lu­ie am­biți­i­le pre­zi­de­nția­le. „Slo­ga­nul es­te: «Mi­niștrii ple­a­că, noi ră­mânem». Nu se mai întâmplă ni­mic în Ro­mânia. Nu mai vi­ne ni­ci­un ban eu­ro­pe­an, ni­mic, ni­mic! Ţa­ra es­te exact așa cum me­ri­tă ce­tă­ţe­nii ei! Exact așa, își me­ri­tă ţa­ra pe ca­re o au! Unul din­tre ar­gu­men­te­le pen­tru ca­re am ales să vin în Cos­ta Ri­ca es­te și că aici sunt li­deri po­li­tici ca­re au fost abu­za­ţi în ţă­ri­le lor și apoi s-au întors și au con­dus ţa­ra. Eu acum 4 ani aș fi fost un preșe­din­te mai bun de­cât Io­han­nis. Incom­pa­ra­bil! Poa­te și mai bun de­cât ar fi fost Pon­ta. De ce Io­han­nis a pu­tut să con­du­că Ro­mânia și eu nu?! Da, a fă­cut lu­cruri ca pri­mar, dar nu e su­fi­ci­ent. Dar de ce ar tre­bui să re­nunţ la po­li­ti­că? Con­vin­ge­rea mea es­te că aș fi un preșe­din­te foar­te bun pen­tru Ro­mânia“, a spus Udrea.

Sen­ti­nța în „Ga­la Bu­te“, pe 5 iu­nie

Sen­ti­nța în do­sa­rul „Ga­la Bu­te“ur­me­a­ză să fie anu­nța­tă pe 5 iu­nie. Ju­de­că­to­rii ÎCCJ ar fi tre­bu­it să dic­te­ze sen­ti­nțe­le fi­na­le în do­sar pe 23 mai, însă au amânat din nou de­ci­zia. Pe 9 mai, ju­de­că­to­rii ÎCCJ au ter­mi­nat de as­cul­tat ple­doa­ri­i­le acu­ză­rii și apă­ră­rii în acest do­sar, în ca­re avo­cații au ce­rut achi­tări, re­ju­de­ca­rea ca­zu­lui sau eli­mi­na­rea tu­tu­ror pro­be­lor.

În acest do­sar, DNA ce­re con­dam­na­rea mi­nis­tru­lui Ion Ari­ton, achi­tat la fond, și pe­dep­se cu exe­cu­ta­re în ca­zul ce­lor con­dam­nați la pe­dep­se cu sus­pen­da­re, pen­tru că au re­cu­nos­cut fap­te­le, pre­cum și mă­ri­rea pe­dep­se­lor ce­lor con­dam­nați la închi­soa­re cu exe­cu­ta­re.

Ele­na Udrea a vor­bit de mai mul­te ori din Cos­ta Ri­ca, ța­ră în ca­re a ple­cat în lu­na fe­brua­rie și un­de a obți­nut sta­tu­tul de re­fu­giat. Ea a afir­mat că a ple­cat din Ro­mânia pen­tru că și-a dat se­a­ma că nu are în ța­ră „șan­sa de a fi ju­de­ca­tă co­rect“. Re­cent, Udrea a afir­mat chiar că își va pre­zen­ta ca­zul la ONU, de­oa­re­ce „în Ro­mânia se pe­tre­ce un abuz ne­mă­su­rat“împo­tri­va sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.