Orban și cu Drag­nea je­fu­i­esc Ban­ca Nați­o­na­lă

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă

30 iu­nie 1918. Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei. Stra­da Lip­scani, nr. 25. Ioan G. Bi­bi­ces­cu, gu­ver­na­to­rul Băn­cii Nați­o­na­le din anul 1918, are o întâlni­re se­cre­tă cu Mu­gur Isă­res­cu, gu­ver­na­to­rul Băn­cii Nați­o­na­le din anul 2018. Deci e si­gur așa, cum mi-ai zis dis-de-di­mi­neață, spu­ne în șoap­tă Bi­bi­ces­cu. Ab­so­lut si­gur, spu­ne în șoap­tă Isă­res­cu. Adi­că e si­gur că NASA îi va te­le­por­ta prin timp pe Orban și Drag­nea chiar aici, la mi­e­zul no­pții. Exact așa, spu­ne în șoap­tă Isă­res­cu. De­si­gur, îmi sca­pă une­le lu­cruri, of­te­a­ză Bi­bi­ces­cu. Ce vrei să spui? Păi, nu înțe­leg ce-i mână pe aceștia doi! Poa­te se­tea de glo­rie? Poa­te se­tea de pu­te­re? Oh, nu. Sunt doi der­be­dei ca­re de mici co­pii vi­se­a­ză să je­fu­ias­că o ban­că. Au re­vol­ve­re de ju­că­rie și ca­gu­le cum­pă­ra­te de la De­ca­tlon. De­ca­tlon? Ei, un ma­ga­zin ce­va mai ma­re de­cât pră­vă­lia lui Ta­che din Fe­ren­tari. Aha. Și vin încoa­ce prin timp, la mi­e­zul no­pții, să je­fu­ias­că Ban­ca Nați­o­na­lă. Exact cum spui, întă­rește Isă­res­cu, so­sit și el cu o cap­su­lă tem­po­ra­lă împru­mu­ta­tă din Elveția. Păi, atunci tre­bu­ie să anu­nțăm po­liția sau să-l in­for­măm pe Von Ma­ken­sen. Oh, nu, zi­ce Isă­res­cu, nea­mțul nu tre­bu­ie să știe ni­mic. E în le­gă­tu­ră cu Ange­la Mer­kel, Ange­la Mer­kel e în le­gă­tu­ră cu Pu­tin, Pu­tin e în le­gă­tu­ră cu Io­han­nis. Io­han­nis o să fa­că tă­ră­boi, așa, din do­uă vor­be. Din do­uă vor­be, tă­ră­boi?! Tot tă­ră­boi se che­a­mă. N-avem ne­voie de asta, to­tul tre­bu­ie să se pe­tre­a­că în ma­re tai­nă. Dar de ce toc­mai acum vin cei doi der­be­dei? Pen­tru că, nu­mai până acum, în 1918, ban­cno­te­le pe ca­re le emi­te ban­ca au aco­pe­ri­re în aur. N-am ști­ut că e așa de grav de-acum înco­lo, pes­te un se­col, zi­ce Bi­bi­ces­cu, tră­gându-se ner­vos de mus­tața-i al­bă și stu­foa­să. La­să asta. Ești de acord să-i lași să je­fu­ias­că ban­ca? – între­a­bă Isă­res­cu gră­bit. Păi, si­gur că-i las! Am pus de­ja niște ar­năuți să schim­be au­rul cu co­si­tor au­rit, zi­ce Bi­bi­ces­cu. Drept să zic, m-aș pă­că­li și eu, zi­ce Isă­res­cu. N-aș bă­ga mâna-n foc, zău așa, că, la pri­ma ve­de­re, aș pu­tea și eu să mă pă­că­lesc, zi­ce Bi­bi­ces­cu. Și, tră­gându-se du­pă o co­loa­nă de mar­mu­ră, cei doi se pun la pândă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.