Co­du­ri­le pe­na­le, „mă­rul dis­cor­di­ei“

PNL va se­si­za Co­mi­sia de la Ve­neția

Cotidianul - - POLITICĂ -

Lu­do­vic Orban, preșe­din­te­le PNL, a anun­ţat mar­ţi, la fi­na­lul șe­din­ţei Bi­ro­u­lui Exe­cu­tiv, că Par­ti­dul Na­ţi­o­nal Li­be­ral va înce­pe de­ma­ra­rea pro­ce­du­rii de se­si­za­re a Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia pri­vind pro­pu­ne­ri­le de mo­di­fi­cări adu­se Co­du­lui Pe­nal.

„Astă­zi am ho­tă­rât ca PNL să de­ma­re­ze pro­ce­du­ra de se­si­za­re a Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia prin in­ter­me­di­ul Adu­nă­rii Par­la­men­ta­re a Co­mi­si­ei Eu­ro­pei, mai pre­cis, Co­mi­sia de mo­ni­to­ri­za­re și Co­mi­sia ju­ri­di­că, în pri­vin­ţa pro­pu­ne­ri­lor de mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui pe­nal și a Co­du­lui de pro­ce­du­ră pe­na­lă. Con­si­de­răm ab­so­lut ne­ce­sar ca și pe aces­te proi­ec­te de mo­di­fi­ca­re să exis­te un punct de ve­de­re ex­pri­mat de Co­mi­sia de la Ve­ne­ţia. Ape­lăm la ace­as­tă pro­ce­du­ră pen­tru că, din pă­ca­te, ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră a re­fu­zat și de ace­as­tă da­tă so­li­ci­ta­rea for­mu­la­tă de gru­pul par­la­men­tar al PNL, ace­ea ca Par­la­men­tul, con­du­ce­rea Par­la­men­tu­lui, înain­te de dez­ba­te­rea și adop­ta­rea mo­di­fi­că­ri­lor pro­pu­se, să se­si­ze­ze Co­mi­sia de la Ve­ne­ţia. Nă­dăj­du­im și de ace­as­tă da­tă ca Adu­na­rea Par­la­men­ta­ră a Co­mi­si­ei Eu­ro­pei, par­te­ne­rii noștri de la ni­ve­lul Adu­nă­rii Par­la­men­ta­re din Co­mi­sia de mo­ni­to­ri­za­re și Co­mi­sia ju­ri­di­că să sus­ţi­nă acest de­mers cât se poa­te de le­gi­tim și de nor­mal pen­tru o ţa­ră ca­re fa­ce par­te din UE“, a de­cla­rat Lu­do­vic Orban la fi­na­lul șe­din­ţei Bi­ro­u­lui Exe­cu­tiv al PNL, po­tri­vit in­for­mați­i­lor me­dia­fax.ro.

Pe 26 apri­lie, Co­mi­sia de Mo­ni­to­ri­za­re a Adu­nă­rii Par­la­men­ta­re a Con­si­li­u­lui Eu­ro­pei (APCE) a apro­bat so­li­ci­ta­rea PNL de se­si­za­re a Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia pen­tru ex­pri­ma­rea unui punct de ve­de­re cu pri­vi­re la mo­di­fi­că­ri­le le­gi­lor jus­ti­ţi­ei pro­pu­se de PSD și ALDE. (R.M.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.