Noi creșteri de prețuri anu­nța­te

Cotidianul - - ECONOMIE - Ioa­na Ra­du

Ma­na­ge­rii din in­dus­trie, con­stru­cții, co­me­rț și ser­vi­cii an­ti­ci­pe­a­ză că în pe­ri­oa­da mai-iu­lie vor mări prețu­ri­le, pe fon­dul unor ac­ti­vi­tăți în dez­vol­ta­re, și vor me­nți­ne sau chiar vor mări nu­mă­rul de sa­la­riați, po­tri­vit unui son­daj pu­bli­ca­te ma­rți de In­sti­tu­tul Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că (INS).

În ca­drul an­che­tei de con­junc­tu­ră din lu­na mai 2018, ma­na­ge­rii din in­dus­tria pre­lu­cră­toa­re pre­co­ni­ze­a­ză pen­tru ur­mă­toa­re­le trei luni o crește­re mo­de­ra­tă a vo­lu­mu­lui pro­duc­ţi­ei.

„Pen­tru ac­ti­vi­ta­tea de fa­bri­ca­re a bău­tu­ri­lor se va înre­gis­tra o ten­din­ţă de crește­re ac­cen­tua­tă, în timp ce pen­tru ac­ti­vi­ta­tea de fa­bri­ca­re a pro­du­se­lor far­ma­ceu­ti­ce de ba­ză și a pre­pa­ra­te­lor far­ma­ceu­ti­ce se va înre­gis­tra o scă­de­re. Re­fe­ri­tor la nu­mă­rul de sa­la­ria­ţi se es­ti­me­a­ză o re­la­ti­vă sta­bi­li­ta­te. Pen­tru pre­ţu­ri­le pro­du­se­lor in­dus­tria­le se prog­no­ze­a­ză o crește­re mo­de­ra­tă în ur­mă­toa­re­le trei luni”, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al INS.

Con­form son­da­ju­lui, în ac­ti­vi­ta­tea de con­struc­ţii se va înre­gis­tra o crește­re a vo­lu­mu­lui pro­duc­ţi­ei. Ma­na­ge­rii es­ti­me­a­ză o crește­re mo­de­ra­tă a nu­mă­ru­lui de sa­la­ria­ţi, iar în ce­ea ce pri­vește pre­ţu­ri­le lu­cră­ri­lor de con­struc­ţii se pre­co­ni­ze­a­ză o crește­re a aces­to­ra.

În sec­to­rul de co­merţ cu amă­nun­tul, ma­na­ge­rii au es­ti­mat o ten­din­ţă de crește­re a ac­ti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce. Vo­lu­mul co­men­zi­lor adre­sa­te fur­ni­zo­ri­lor de măr­furi de că­tre uni­tă­ţi­le co­mer­cia­le va înre­gis­tra o crește­re, iar an­ga­ja­to­rii prog­no­ze­a­ză pen­tru ur­mă­toa­re­le trei luni o re­la­ti­vă sta­bi­li­ta­te a nu­mă­ru­lui de sa­la­ria­ţi. Pen­tru ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă, ma­na­ge­rii so­ci­e­tă­ţi­lor co­mer­cia­le es­ti­me­a­ză crește­re a pre­ţu­ri­lor de vânza­re cu amă­nun­tul.

De ase­me­nea, con­form es­ti­mă­ri­lor din lu­na mai 2018, ce­re­rea de ser­vi­cii (ci­fra de afa­ceri) va cu­noaște crește­re în ur­mă­toa­re­le trei luni.

„În sec­to­rul de ser­vi­cii se es­ti­me­a­ză o crește­re mo­de­ra­tă a nu­mă­ru­lui de sa­la­ria­ţi. Con­form opi­ni­ei ma­na­ge­ri­lor din acest sec­tor, pre­ţu­ri­le de vânza­re sau de fac­tu­ra­re ale pres­ta­ţi­i­lor vor avea ten­din­ţă de crește­re mo­de­ra­tă”, a mai co­mu­ni­cat INS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.