Fac­to­rii ca­re cresc ris­cul de can­cer ova­rian

Cotidianul - - SĂNĂTATE - Andre­ea Tu­do­ri­că

Anual, pes­te 230 de mii de fe­mei din între­a­ga lu­me sunt diag­nos­ti­ca­te cu can­cer ova­rian, iar din aces­tea, cel puțin o mie sunt ro­mânce. Acest tip de can­cer es­te pe lo­cul 18 în lu­me ca frec­vență și uci­de anual 150 de mii de fe­mei.

Ova­re­le sunt or­ga­ne pe­re­che si­tua­te în po­rți­u­nea in­fe­ri­oa­ră a ab­do­me­nu­lui. Ele pro­duc ovu­le­le și hor­mo­nii fe­mi­nini: es­tro­ge­nul și pro­ges­te­ro­nul. Can­ce­rul apa­re atunci când anu­mi­te ce­lu­le su­fe­ră o tran­sfor­ma­re și încep să se mul­ti­pli­ce ne­con­tro­lat, încer­când să evi­te apop­to­za (moar­tea ce­lu­la­ră). Se pro­duc ast­fel ma­se tu­mo­ra­le ca­re pot afec­ta unul, am­be­le ova­re sau se pot ex­tin­de la struc­tu­ri­le din ju­rul lor. Cu toa­te că es­te cu­ra­bil în sta­dii in­ci­pi­en­te, can­ce­rul de ovar ră­mâne lo­ca­li­za­rea cu cea mai ma­re le­ta­li­ta­te din toa­te tu­mo­ri­le gi­ne­co­lo­gi­ce. Pro­gre­se­le fă­cu­te în chi­rur­gie și în chi­mi­o­te­ra­pie din ul­ti­me­le de­ce­nii se tra­duc to­tuși într-o îmbu­nă­tăți­re a su­pra­vi­ețu­i­rii“, afir­mă me­di­cul Mi­re­la Dră­gan, me­dic pri­mar on­co­lo­gie me­di­ca­lă în ca­drul Spi­ta­lu­lui Onco Card din Brașov.

Con­form sta­tis­ti­ci­lor glo­ba­le, ra­ta de su­pra­vi­ețu­i­re la 5 ani în ca­zul can­ce­ru­lui ova­rian es­te în me­die de 30-45%. La ju­mă­ta­te față de can­ce­rul ma­mar, afe­cți­u­ne la ca­re ra­ta de su­pra­vi­ețu­i­re pe ter­men lung ajun­ge și la 90%. O ex­pli­cație ar fi de­pis­ta­rea în sta­dii avan­sa­te, din cau­za lip­sei unor simp­to­me bi­ne de­fi­ni­te.

Nu exis­tă simp­to­me în sta­dii in­ci­pi­en­te

„În sta­dii in­ci­pi­en­te, nu exis­tă, din pă­ca­te, simp­to­me spe­ci­fi­ce. Simp­to­me­le ca­re pot apă­rea sunt du­re­ri­le ab­do­mi­na­le și tul­bu­ră­ri­le gas­troin­tes­ti­na­le ne­sis­te­ma­ti­za­te. În sta­dii avan­sa­te, apar simp­to­me ca ur­ma­re a com­pli­cați­i­lor da­te de can­ce­rul de ovar: ba­lo­na­re, sați­e­ta­te pre­co­ce, um­fla­rea ab­do­me­nu­lui ca ur­ma­re a acu­mu­lă­rii de li­chid (as­ci­ta), uri­na­rea frec­ven­tă da­tă de com­pre­si­u­nea tu­mo­ra­lă, con­sti­pația, tul­bu­rări res­pi­ra­to­rii da­te de acu­mu­la­rea de li­chid la ni­ve­lul pleu­rei (pleu­re­zia). Foar­te rar, apar sânge­rări va­gi­na­le anor­ma­le“, des­crie ta­blo­ul afe­cți­u­nii me­di­cul on­co­log.

Cau­ze­le can­ce­ru­lui ova­rian nu pot fi in­di­ca­te cu cer­ti­tu­di­ne. Prin­tre fac­to­rii de risc, spe­cia­liștii me­nți­o­nea­ză anu­mi­te mu­tații ge­ne­ti­ce, con­su­mul cres­cut de gră­si­mi ani­ma­le, obe­zi­ta­tea, con­su­mul de al­cool, fu­ma­tul, ex­pu­ne­rea la talc și la ra­diații. În plus, au un cu­vânt de spus în apa­riția can­ce­ru­lui ova­rian vi­ru­su­ri­le ca­re dau orei­on, ru­be­o­lă, ce­le gri­pa­le, pre­cum și in­fer­ti­li­ta­tea, te­ra­pia hor­mo­na­lă de sub­sti­tuție, men­struația pre­co­ce, me­no­pau­za tar­di­vă, chis­tu­ri­le ova­ri­e­ne și en­do­me­tri­o­za.

„În ca­zul per­soa­ne­lor cu pre­dis­po­ziție ge­ne­ti­că, ris­cu­ri­le de îmbol­nă­vi­re cresc cu 20-50%. Per­soa­ne­le ale că­ror ru­de de gra­dul I sunt afec­ta­te de mu­tații BRCA1 și BRCA2 pre­zin­tă un risc de 50% de a dez­vol­ta un can­cer ova­rian. Deci da­că exis­tă ru­de cu can­cer rec­tal, ova­rian sau ma­mar, la aces­te per­soa­ne se are în ve­de­re scre­e­nin­gul, deși nu exis­tă o stra­te­gie efec­ti­vă“, afir­mă me­di­cul on­co­log Mi­re­la Dră­gan.

Când apa­re can­ce­rul ova­rian

Can­ce­rul ova­rian apa­re mai frec­vent du­pă vârsta de 40 de ani, iar te­ra­pia poa­te in­clu­de in­ter­venția chi­rur­gi­ca­lă, chi­mi­o­te­ra­pia și te­ra­pia țin­ti­tă – spe­cia­liștii me­nți­o­nea­ză be­ne­fi­ci­i­le me­di­ci­nei per­so­na­li­za­te în anu­mi­te ca­zuri de can­cer ova­rian. O si­tuație spe­cia­lă poa­te fi diag­nos­ti­ca­rea aces­tei afe­cți­uni ma­lig­ne la per­soa­ne­le ti­ne­re, ca­re do­resc să ai­bă co­pii în vi­i­tor.

„His­te­rec­to­mia se re­co­man­dă în toa­te sta­di­i­le, chiar și în ce­le in­ci­pi­en­te, atunci când nu se do­rește pre­zer­va­rea fer­ti­li­tății. In­ter­venția chi­rur­gi­ca­lă cu păs­tra­rea fer­ti­li­tății poa­te fi lua­tă în con­si­de­ra­re la fe­mei­le ti­ne­re cu boa­lă pre­co­ce, sta­di­ul I a sau I c, cu im­pli­ca­re ova­ria­nă uni­la­te­ra­lă și as­pect his­to­pa­to­lo­gic fa­vo­ra­bil“, afir­mă spe­cia­lis­ta Onco Card.

Spe­cia­liștii es­ti­me­a­ză că până în 2035, la ni­vel glo­bal, nu­mă­rul pa­ci­en­te­lor diag­nos­ti­ca­te cu can­cer ova­rian va crește cu pes­te 50%, iar cel al de­ce­se­lor cu pes­te 70%. În acest con­text, con­sul­tul gi­ne­co­lo­gic anual și efec­tua­rea ana­li­ze­lor re­co­man­da­te de spe­cia­list de­vin obli­ga­to­rii pen­tru a crește șan­se­le de­pis­tă­rii afe­cți­u­ni­lor gra­ve în sta­dii in­ci­pi­en­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.