Rețe­ta gă­si­tă de fran­ce­zi pen­tru a di­mi­nua nu­mă­rul fu­mă­to­ri­lor

Cotidianul - - SĂNĂTATE -

În com­pa­rație cu Ro­mânia, Fra­nța pa­re să fi gă­sit rețe­ta pen­tru a di­mi­nua nu­mă­rul de fu­mă­tori de la an la an. Aici s-a înre­gis­trat o dras­ti­că scă­de­re zil­ni­că a nu­mă­ru­lui de per­soa­ne ca­re fu­me­a­ză. Po­tri­vit unui stu­diu, ci­tat de BBC, într-un sin­gur an, 2016-2017, s-au lă­sat de fu­mat un mi­li­on de per­soa­ne.

O ast­fel de scă­de­re nu a mai fost înre­gis­tra­tă de un de­ce­niu, po­tri­vit Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății din Fra­nța, ca­re a efec­tuat stu­di­ul. De ase­me­nea, s-a înre­gis­trat o scă­de­re a fu­mă­to­ri­lor în rândul ado­les­ce­nți­lor și al ce­lor cu veni­turi mici.

Stu­di­ul de­mon­stre­a­ză că mă­su­ri­le an­ti­fu­mat in­tro­du­se în Fra­nța sunt mo­ti­vul pen­tru ace­as­tă di­mi­nua­re a nu­mă­ru­lui fu­mă­to­ri­lor. În ul­ti­mii ani, au­to­ri­tăți­le au in­tro­dus am­ba­la­jul neu­tru la ți­gări, res­ti­tu­i­rea unei pă­rți din su­ma che­tu­i­tă pen­tru cei ca­re înlol­cu­i­esc tu­tu­nul, prețuri mai mari la ți­ga­re­te, dar și cam­pa­nii nați­o­na­le cum ar fi „lu­na fă­ră tu­tun“. Po­tri­vit stu­di­u­lui, în 2017, 26,9% din cei cu vârste cu­prin­se între 18 și 75 de ani fu­mau în fi­e­ca­re zi, com­pa­ra­tiv cu 29,4% în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui pre­ce­dent. Asta înse­am­nă o scă­de­re de la 13,2 mi­li­oa­ne de fu­mă­tori la 12,2 mi­li­oa­ne în ace­as­tă pe­ri­oa­dă.

Mi­nis­trul Să­nă­tății din Fra­nța, Agnes Bu­zyn, a sa­lu­tat per­so­nal ace­as­tă per­for­ma­nță, mai ales în rândul ce­lor cu veni­turi mici, spu­nând că „tu­tu­nul ur­me­a­ză o trai­ec­to­rie a ine­ga­li­tății. Adi­că se con­cen­tre­a­ză pe cei mai amă­râți și le înrău­tățește trai­ul“.

Ca­re es­te po­ves­tea în an­sam­blu

Un stu­diu de anul tre­cut a scos la ive­a­lă fap­tul că, în ci­u­da de­ce­ni­i­lor de po­li­tici de con­trol al tu­tu­nu­lui, nu­mă­rul fu­mă­to­ri­lor a cres­cut. În între­a­ga lu­me, fu­ma­tul cau­ze­a­ză unul din ze­ce de­ce­se, ju­mă­ta­te din ele în nu­mai pa­tru țări: Chi­na, India, SUA și Ru­sia, po­tri­vit re­vis­tei Lan­cet.

O ana­li­ză fă­cu­tă în mai mul­te țări aver­ti­ze­a­ză că „nu­mă­rul fu­mă­to­ri­lor es­te în crește­re în ță­ri­le să­ra­ce“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.