Min­cu­les­cu nu mai are voie să fo­lo­se­as­că mar­ca IRIS

Cotidianul - - SPECIAL - So­nia Te­o­do­res­cu

Scan­dal în lu­mea roc­ku­lui au­toh­ton, du­pă ce lui Cris­ti Min­cu­les­cu i s-a in­ter­zis de că­tre in­sta­nță să mai fo­lo­se­as­că în con­cer­te nu­me­le IRIS. Cel puțin până când nu se va da o de­ci­zie de­fi­ni­ti­vă în do­sa­rul pri­vind fo­lo­si­rea aces­tei mărci.

Până acum au exis­tat do­uă tru­pe de rock cu nu­me­le IRIS. Una es­te for­ma­tă din Ne­lu Du­mi­tres­cu (to­be, mem­bru fon­da­tor al tru­pei), Nuțu Olte­a­nu (chi­ta­ră, mem­bru fon­da­tor al tru­pei), Re­lu Ma­rin (cla­via­turi), Cos­ti San­du (vo­ce), Alin Moi­se (chi­ta­ră), Ge­or­ge Cos­ti­nes­cu (chi­ta­ră bass) și Cris­ti Du­mi­tres­cu (to­be).

Ce­a­lal­tă tru­pă IRIS es­te for­ma­tă din Cris­tian Min­cu­les­cu (vo­ce), Val­ter Po­pa (chi­ta­ră) și Do­ru Bo­ro­bei­că (bas).

Con­form unui co­mu­ni­cat de pre­să, Min­cu­les­cu, Po­pa și Bo­ro­bei­că nu mai au voie să fo­lo­se­as­că nu­me­le IRIS „până când, în do­sa­rul de anu­la­re a măr­cii, se va de­ci­de că înre­gis­tra­rea măr­cii cu ace­lași nu­me a fost fă­cu­tă în mod ne­drept in nu­me pro­priu, in­di­vi­dual, de fos­tul lor co­leg de tru­pă, to­boșa­rul Ne­lu Du­mi­tres­cu.”

Avo­cații ce­lor trei ar­tiști spun că „es­te așa­dar o de­ci­zie pro­vi­zo­rie, da­tă într-o pro­ce­du­ră ur­gen­tă, în ca­re s-a ana­li­zat doar “apa­ren­ţa” da­tă de cer­ti­fi­ca­tul de mar­ca ne­drept ob­ţi­nu­tă in mod in­di­vi­dual de to­boșa­rul Ne­lu Du­mi­tres­cu, a că­rei anu­la­re am so­li­ci­tat-o și cu pri­vi­re la ca­re in­stan­ţa ur­me­a­ză să de­ci­dă.”

De ase­me­nea, ei îl acu­ză pe to­boșa­rul Ne­lu Du­mi­tres­cu de fap­tul că ”prin abuz a dez­bi­nat tot ce­ea ce s-a con­stru­it sau vo­cea și com­po­zi­ti­i­le ca­re au fă­cut să înflo­re­as­că de pes­te 35 de ani floa­rea de IRIS”.

Cris­ti Min­cu­les­cu, Val­ter Po­pa și Do­ru Bo­ro­bei­că au tran­smis un punct de ve­de­re, în ca­re spun că, deși de acum înain­te se vor nu­mi, pro­vi­zo­riu, Nați­o­na­la de Rock, pu­bli­cul le va spu­ne IRIS în con­ti­nua­re, la con­cer­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.