Pon­ta se vi­se­a­ză la bu­toa­ne

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ - Cor­nel NISTORESCU

Agi­tația cu ca­re a fost lan­sat un par­tid de bu­zu­nar și vi­te­za cu ca­re se adu­nă par­la­men­ta­rii PSD în ju­rul său mă pun pe gînduri. S-o fi scri­ind vreun pro­gram nou, la adre­sa PSD, din Bă­neasa? Nici vor­bă!? Vic­tor Pon­ta n-a avut pro­gram ve­ri­ta­bil nici cînd s-a aflat în frun­tea PSD. Ce idei are un par­tid nou ca­re să atra­gă oa­meni cu o ase­me­nea vi­te­ză? Nici una di­fe­ri­tă de par­ti­de­le ca­re ne-au mîncat zi­le­le. Ce ma­re is­pra­vă a fă­cut Vic­tor Pon­ta, încît să atra­gă mu­lți co­le­gi din PSD și alți po­li­ti­ci­eni? A pă­ră­sit gu­ver­na­rea într-un mo­ment de de­ru­tă și s-a apu­cat să cîrte­as­că la adre­sa foști­lor săi co­le­gi ca­re nu l-au vrut preșe­din­te (din ca­re fun­cție, tot el dă­du­se bir cu fu­giții). Vic­tor Pon­ta es­te de luat în se­a­mă doar în ma­te­rie de clo­nț și tu­peu. Vor­bește des­pre ori­ce, chiar da­că nu se pri­ce­pe, se fa­ce doc­tor fă­ră să ai­bă ha­bar de do­me­niu, nu se con­si­de­ră des­ca­li­fi­cat, în ci­u­da pla­gia­tu­lui do­ve­dit, nu se con­si­de­ră res­pon­sa­bil de in­flue­nța lui Se­bas­tian Ghiță, deși aces­ta, cît a stat în pre­aj­ma pre­mi­e­ru­lui, a fil­trat o mu­lți­me de con­trac­te. Vic­tor Pon­ta a ajuns preșe­din­te PSD prin­tr-un soi de ca­ram­bol po­li­tic pro­vo­cat de Se­bas­tian Ghiță la ale­ge­ri­le din anul 2010, cînd bă­tă­lia se dă­dea între Cris­tian Dia­co­nes­cu și Mir­cea Ge­oa­nă. Ci­ne l-a aju­tat? Du­pă pă­rea mea, nu par­ti­dul, ci fo­rțe din afa­ra lui, ca­re l-au spri­ji­nit și mai tîrziu. Să fie nașul Ge­or­ge Mai­or o cheie? Sau mai exis­tă și mul­te alte­le?

As­cen­si­u­nea lui Pon­ta es­te ega­lă cu agi­tația și zgo­mo­tul pro­du­se de el. Cea mai ma­re ca­tas­tro­fă po­li­ti­că pro­vo­ca­tă de per­so­naj stă în lis­ta cu co­man­da­men­te pri­mi­te de la Bru­xel­les într-un mo­ment în ca­re a tră­dat blit­zkri­e­gul ca­re a dus la sus­pen­da­rea lui Traian Bă­ses­cu. Atunci el s-a re­fu­giat la Gu­vern, lă­sînd to­tul în se­a­ma par­la­men­ta­ri­lor PSD, și, mai apoi, a dat ver­de pe lis­ta pri­mi­tă de la J.M.D. Bar­ro­so. Tot el a con­venit o coa­bi­ta­re cu fos­tul ma­ri­nar. Com­por­ta­men­tul po­li­tic al lui Vic­tor Pon­ta a fost unul de Ho­pa-mi­ti­că. A iz­bu­tit să ca­dă me­reu în pi­ci­oa­re, indi­fe­rent cu ce preț pen­tru alții. Prin­ci­pa­lul său pro­gram se re­du­ce la o re­veni­re la pu­te­re. Altce­va, greu de spus. Cul­tu­ra eco­no­mi­că (sau de altă na­tu­ră) a lui Vic­tor Pon­ta es­te ex­trem de pre­ca­ră. Es­te cam la ni­ve­lul ca­rac­te­ru­lui. Ma­pa sa pro­fe­si­o­na­lă de pro­cu­ror es­te și ea dis­cu­ta­bi­lă, mai ales în pri­vi­nța pre­gă­ti­rii în Ita­lia.

Să fie întîmplă­toa­re lan­sa­rea par­ti­du­lui Pro Ro­mânia cu cîte­va zi­le înain­tea pro­nu­nță­rii sen­ti­nței în pro­ce­sul lui Li­viu Drag­nea? Să nu ui­tăm că Vic­tor Pon­ta, du­pă ce a fost ca un fra­te cu Li­viu Drag­nea, a de­venit prin­ci­pa­lul său dușman, com­por­tîndu-se ca un acu­za­tor de ti­pul ce­lor cul­ti­vați de DNA și SRI. În ul­ti­me­le 12 luni, pres­tația po­li­ti­că a lui Vic­tor Pon­ta s-a re­dus la ter­fe­li­rea și acu­za­rea fos­tu­lui său ca­ma­rad. Vic­tor Pon­ta i-a de­pășit cu brio pe Ioa­na Ene Do­gi­oiu și pe Ra­reș Bog­dan în ma­te­rie de is­te­rii și a sur­cla­sat de de­par­te toa­te acu­zați­i­le for­mu­la­te de DNA. Es­te ace­as­tă pres­tație o ba­ză so­li­dă și su­fi­ci­en­tă pen­tru a lan­sa un par­tid? Du­pă pă­rea mea, nu. Ne aflăm doar în fața unei ope­rați­uni me­ni­te a co­lec­ta per­soa­ne­le ne­mu­lțu­mi­te din PSD, cu de­o­se­bi­re a ce­lor ca­re au fă­cut par­te din gu­ver­nul Pon­ta și nu s-au mai ales cu nici o dre­gă­to­rie în sis­te­mul de pu­te­re con­tro­lat de Li­viu Drag­nea.

De­te­ri­o­ra­rea at­mos­fe­rei din PSD în cei doi ani de gu­ver­na­re es­te ne­o­bișnu­i­tă. Par­te vi­ne din ga­fe­le și im­pro­vi­zați­i­le din gu­ver­na­re, par­te es­te re­zul­ta­tul unei lu­cră­turi com­ple­xe, ca­re a reu­nit ser­vi­cii, par­ti­de, te­le­vi­zi­uni, DNA-UL, Ong-uri și can­ce­la­rii străi­ne. Li­viu Drag­nea se apro­pie de o des­prin­de­re im­por­tan­tă din par­ti­dul său. A do­mi­nat au­to­ri­tar gru­pa­rea po­li­ti­că pre­lua­tă de la Vic­tor Pon­ta, împă­nînd-o cu oa­meni de ca­li­bru pro­fe­si­o­nal mo­dest, și s-a încur­cat ca un înce­pă­tor în tot soi­ul de proi­ec­te eco­no­mi­ce și so­cia­le. Da­că gu­ver­na­rea ar fi iz­bu­tit oa­re­ce per­for­ma­nțe, alta ar fi fost si­tuația. Toa­te aces­tea ușu­re­a­ză mi­si­u­nea lui Vic­tor Pon­ta de a coa­gu­la o gru­pa­re ca­re să aju­te la răs­tur­na­rea Gu­ver­nu­lui PSD-ALDE. Din pă­ca­te, so­luția lui Drag­nea de a lan­sa un mi­ting pen­tru su­sți­ne­rea pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă ne ara­tă că avem de-a fa­ce cu un po­li­ti­cian de ca­li­brul lui Vic­tor Pon­ta. Adi­că la fel de mic!

A cui lu­cra­re se de­ru­le­a­ză în aces­te zi­le? Eu aș zi­ce că în nici un caz nu poa­te fi vor­ba des­pre rățoia­la po­li­ti­că stîrni­tă de Vic­tor Pon­ta!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.