Mi­tul doc­tor Ko­ve­si se de­zum­flă

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă a Ro­mâni­ei a con­sta­tat că exis­tă un con­flict con­sti­tuți­o­nal între Gu­vern și Preșe­di­nție, ge­ne­rat de re­fu­zul lui Klaus Io­han­nis de a o re­vo­ca pe Lau­ra Co­druța Ko­ve­si din fun­cția de șe­fă a DNA încă din 22 fe­brua­rie 2018, cînd a pri­mit so­li­ci­ta­rea din par­tea mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der! Con­se­ci­nța fi­re­as­că a de­ci­zi­ei CCR es­te că Io­han­nis tre­bu­ie s-o re­vo­ce pe Ko­ve­si da­că nu vrea cum­va să fie el însuși de­mis din fun­cția de preșe­din­te al Ro­mâni­ei, pen­tru încăl­ca­rea Con­sti­tuți­ei!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.