Ci­ti­to­rul li­ber

Cotidianul - - TOT FELUL -

ana­do tau­ri­ga:

pa­ri­ez pe ca­pul lui joian­nis că lu­lu­sa o să zboa­re din post pes­te câte­va zi­le…o să fie o con­tra­lo­vi­tu­ră de ima­gi­ne pen­tru pe­se­dea și mai ales, pen­tru gre­na­dă, având în ve­de­re că e po­si­bil să se du­că dra­cu’ alian­ţa…

Char­lie:

Ma­es­tre, in co­mu­nism/ne­o­co­mu­nism di­plo­ma­tii sunt agen­ti ai Se­cu­ri­ta­tii pe in­tre­a­ga ie­rar­hie! In ne­o­co­mu­nism, se­fii ser­vi­ci­i­lor re­zul­ta­te din Se­cu­ri­ta­te nu sunt ci­vi­li, ci ofi­teri de­plin con­spi­ra­ti, de ace­ea Mai­o­rul a fost tri­mis in emis­fe­ra cea mai fi­er­bin­te! Por­to­ca­la si Onea nu sunt sin­gu­rii pro­cu­rori in­frac­tori, chiar da­ca au con­sti­tu­it uni­ta­tea de eli­ta( pe drept, eli­ta in­frac­to­ri­lor de stat se­cu­rist!) a con­du­ce­rii DNA. Pro­cu­ro­rii,co­rec­ti sau in­frac­tori,tre­bu­ie sa fie sco­si din ma­gis­tra­tu­ra, iar ser­vi­ci­i­le se­cre­te DEMILITARIZATE!!!PRESEDINTELE tre­bu­ie scu­tit de alte pre­ro­ga­ti­ve in afa­ra con­tra­sem­na­rii unor do­cu­men­te de stat si re­pre­zen­ta­ti­vi­ta­te nean­ga­jan­ta, la fel ca in Ger­ma­nia!!!cand ajun­gem o de­mo­cra­tie gen SUA, atunci sa de­ci­dem con­cen­tra­rea unor pu­teri in mai­ni­le unui sin­gur om…

Ne­vo­tan­tul:

Dl. am­ba­sa­dor G. Mai­or și dna. sef. DNA C. Köve­si s-au întâlnit pe me­le­a­guri ocro­ti­toa­re și pro­tec­toa­re să se sin­cro­ni­ze­ze cu de­cla­rați­i­le ce le vor fa­ce în vi­i­tor. Dl. Mai­or tre­bu­ia să vi­nă la Co­mi­sia Man­da, dar ce să ve­zi fi­in­dcă venea dna. Köve­si în Ame­ri­ca nu au mai fost bani să vi­nă dl. Ma­jor la Co­mi­sie și s-au pu­tut re­ve­dea. Vor­ba lui Ci­ce­ro “în ce ța­ră ne aflăm? În ce oraș trăim? Ce fel de Re­pu­bli­că avem?”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.