Mi­tul doc­tor Ko­ve­si se de­zum­flă

CCR a spart ba­lo­nul

Cotidianul - - EVENIMENT - Ion Spânu

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei a con­sta­tat că exis­tă un con­flict con­sti­tu­ţi­o­nal între Gu­vern și Preșe­din­ţie, ge­ne­rat de re­fu­zul lui Klaus Io­han­nis de a o re­vo­ca pe Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si din func­ţia de șe­fă a DNA încă din 22 fe­brua­rie 2018, cînd a pri­mit so­li­ci­ta­rea din par­tea mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der! Con­se­cin­ţa fi­re­as­că a de­ci­zi­ei CCR es­te că Io­han­nis tre­bu­ie s-o re­vo­ce pe Ko­ve­si da­că nu vrea cum­va să fie el însuși de­mis din func­ţia de preșe­din­te al Ro­mâni­ei, pen­tru încăl­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei!

De­ci­zia CCR a fost lua­tă cu vot ma­jo­ri­tar, doar trei din­tre ju­de­că­tori avînd o opi­nie se­pa­ra­tă: Li­via Stan­ciu, fos­tă „par­te­ne­ră a DNA“, Da­ni­el Mo­rar, fost șef al DNA, și Pe­tre Lă­ză­roiu, fost Ce­aușes­cu, cel ca­re îl avea pe Traian Bă­ses­cu drept „naș în su­flet“.

Prac­tic, prin de­ci­zia CCR se sta­tue­a­ză încă o da­tă fap­tul că pro­cu­ro­rii își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea sub au­to­ri­ta­tea mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, așa cum pre­ve­de ar­ti­co­lul 132, al. 1, din Con­sti­tu­ţia Ro­mâni­ei, ca­re spu­ne clar: „Pro­cu­ro­rii își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea po­tri­vit prin­ci­pi­u­lui le­ga­li­tă­ţii, al im­par­ţia­li­tă­ţii și al con­tro­lu­lui ie­rar­hic, sub au­to­ri­ta­tea mi­nis­tru­lui jus­ti­ţi­ei“. În mod nor­mal, în ace­as­tă pri­vin­ţă, nu ar fi tre­bu­it să fie vor­ba des­pre nici un con­flict, însă pre­si­u­ni­le ex­ter­ne ca­re ce­re­au păs­tra­rea în func­ţie a Co­dru­ţei Ko­ve­si l-au de­ter­mi­nat pe Io­han­nis să for­ţe­ze tex­tul con­sti­tu­ţi­o­nal, luînd cu de la si­ne pu­te­re un atri­but ca­re era doar ce­re­mo­nial, exact așa cum se pro­ce­de­a­ză și la nu­mi­rea Gu­ver­nu­lui du­pă ce s-a ob­ţi­nut man­da­tul de încre­de­re în Par­la­ment!

Io­han­nis a pre­fe­rat însă să spe­cu­le­ze o oa­re­ca­re am­bi­gu­i­ta­te a Le­gii 303/2004 pri­vind sta­tu­tul ju­de­că­to­ri­lor și ma­gis­tra­ţi­lor, ca­re pre­ve­dea că „re­vo­ca­rea pro­cu­ro­ri­lor din func­ţi­i­le de con­du­ce­re SE FA­CE DE CĂTRE PREȘEDINTELE RO­MÂNI­EI, la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui jus­ti­ţi­ei“:

Acel „se fa­ce“a fost in­ter­pre­tat de Io­han­nis ca fi­ind la che­re­mul său, deși, la ri­goa­re, i s-a spus că un re­fuz al so­li­ci­tă­rii mi­nis­tru­lui poa­te ve­ni doar da­că nu sînt înde­pli­ni­te pro­ce­du­ri­le le­ga­le, alt­fel au­to­ri­ta­tea da­tă de Con­sti­tu­ţie mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei ar fi sub­mi­na­tă chiar de către preșe­din­te!

Nu es­te ex­clus ca și acum Klaus Io­han­nis să se încă­pă­ţîne­ze și să tra­gă de timp, pe de o par­te, aștep­tînd mo­ti­va­rea de­ci­zi­ei CCR (ca­re poa­te du­ra pînă la 30 de zi­le), și, pe de altă par­te, să spu­nă că ace­as­tă de­ci­zie a CCR ar ac­ţi­o­na de aici înain­te și, drept con­se­cin­ţă, nici acum n-ar fi obli­gat s-o de­mi­tă pe Ko­ve­si! Acest even­tual risc pe ca­re și l-ar asu­ma Io­han­nis s-ar ba­za doar pe de­cla­ra­ţi­i­le re­pe­ta­te ale lui Li­viu Drag­nea, ca­re a spus că PSD nu-l va de­mi­te pe preșe­din­te, însă ace­as­tă spe­ran­ţă ar îno­ta în ade­vă­ra­te ni­si­puri mișcă­toa­re, căci ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră es­te asi­gu­ra­tă de către ALDE și se știe că președintele aces­tui par­tid, Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu, a fost prin­ci­pa­lul ar­ti­zan al lup­tei împo­tri­va nu­me­roa­se­lor abu­zuri ale pro­cu­ro­ri­lor DNA!

Da­că ar avea li­ber­ta­tea de de­ci­zie, Klaus Io­han­nis ar tre­bui să ia în cal­cul nu nu­mai ace­as­tă de­ci­zie a CCR ca­re-l obli­gă s-o re­vo­ce pe Co­dru­ţa Ko­ve­si, ci și ne­nu­mă­ra­te­le con­tro­ver­se ca­re au pla­nat asu­pra șe­fei DNA:

- în pri­mul rînd, es­te acu­za­ţia că a pla­giat în te­za de doc­to­rat. Deși lu­cru­ri­le erau cît se poa­te de evi­den­te, se știe ce efor­turi s-au fă­cut pen­tru ca pla­gia­tul Co­dru­ţei Ko­ve­si să fie re­dus la 4% din te­za de doc­to­rat, ce­ea ce, ori­cum, tot pla­giat ră­mîne!

- în al doi­lea rînd, es­te de no­to­ri­e­ta­te ati­tu­di­nea Co­dru­ţei Ko­ve­si în Ca­zul Ordo­nan­ţei 13, cînd a dis­pus des­chi­de­rea unui do­sar pe­nal împo­tri­va mem­bri­lor Gu­ver­nu­lui, deși acest lu­cru însem­na încăl­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei, fapt con­sta­tat chiar de către Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă, ca­re a de­cis: „Mi­nis­te­rul Pu­blic – Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie – Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție și-a aro­gat com­pe­te­nța de a efec­tua o an­che­tă pe­na­lă într-un do­me­niu ca­re ex­ce­de­a­ză ca­dru­lui le­gal“! Prac­tic, încă de atunci, CCR a con­sta­tat că Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si a încăl­cat Con­sti­tu­ţia, dînd curs se­si­ză­rii de­pu­se de acel per­so­naj du­bi­os, Mi­hai Po­li­ţe­a­nu!

- de­se­cre­ti­za­rea pro­to­coa­le­lor se­cre­te încheia­te de Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si, de ase­me­nea, a de­voa­lat un alt abuz al șe­fei DNA, ca­re a ig­no­rat pre­ve­de­ri­le Le­gii 303/2004, ca­re in­ter­zi­ce ma­gis­tra­ţi­lor să fie co­la­bo­ra­tori ai ser­vi­ci­i­lor se­cre­te:

Du­pă cum se ve­de, art. 7, al. 4, din Le­gea 303/2004 es­te im­pe­ra­tiv: co­la­bo­ra­rea ma­gis­tra­ţi­lor cu ser­vi­ci­i­le de in­for­ma­ţii es­te sanc­ţi­o­na­tă cu „eli­be­ra­rea din func­ţie, in­clu­siv cea de ju­de­că­tor sau pro­cu­ror“!

- și va­lul de achi­tări din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă de­cis de in­stan­ţe în ca­zul do­sa­re­lor in­stru­men­ta­te de DNA ar fi tre­bu­it să-l fa­că pe Io­han­nis să-și pu­nă între­bări re­fe­ri­toa­re la fe­lul în ca­re pro­cu­ro­rii con­duși de Co­dru­ţa Ko­ve­si au co­mis abu­zuri, căci în mul­te din­tre aces­te ca­zuri s-au dis­trus des­ti­ne, ca­ri­e­re po­li­ti­ce, deși ul­te­ri­or s-a con­sta­tat că acu­za­ţi­i­le au fost fă­cu­te fă­ră pro­be!

- înre­gis­tră­ri­le în ca­re vor­bea chiar Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si ar fi pu­tut, de ase­me­nea, să-l de­ter­mi­ne pe președintele Io­han­nis să fie mai exi­gent în apre­ci­e­ri­le la adre­sa șe­fei DNA, căci din ele se ve­dea fap­tul că s-au in­stru­men­tat de către DNA ade­vă­ra­te do­sa­re po­li­ti­ce.

- nu în ul­ti­mul rînd, si­tua­ţia de la DNA Ploi­ești ar fi tre­bu­it să-l de­ter­mi­ne pe Klaus Io­han­nis să ac­cep­te so­li­ci­ta­rea mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei și s-o re­vo­ce pe Co­dru­ţa Ko­ve­si, căci „uni­ta­tea de eli­tă a DNA“, cum de­nu­mi­se chiar Ko­ve­si sec­ţia din Ploi­ești, s-a do­ve­dit a fi o ade­vă­ra­tă in­sti­tu­ţie de te­roa­re prin ac­ţi­u­ni­le pro­cu­ro­ri­lor Lu­cian Onea și Mir­cea Ne­gu­les­cu, zis „Por­to­ca­lă“.

- nu tre­bu­ie ui­tat sub nici o for­mă „Ca­zul Ra­rin­ca“, în ca­re pro­cu­ro­rii DNA au fa­vo­ri­zat-o pe Li­via Stan­ciu în pro­ce­sul cu Ma­ria­na Ra­rin­ca. Ace­as­ta fu­se­se achi­ta­tă du­pă o ares­ta­re de 180 de zi­le, însă DNA a ob­ţi­nut abu­ziv o re­ju­de­ca­re a do­sa­ru­lui doar pen­tru a sal­va apa­ren­ţe­le. Încă de atunci, Tă­ri­ce­a­nu îi ce­ru­se lui Io­han­nis s-o re­vo­ce pe Ko­ve­si pen­tru acest abuz evi­dent.

Cu toa­te aces­te ar­gu­men­te în fa­ţă, Klaus Io­han­nis a re­fu­zat to­tuși so­li­ci­ta­rea mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der, con­si­de­rînd că nu es­te „opor­tu­nă“re­vo­ca­rea Co­dru­ţei Ko­ve­si din func­ţia de șe­fă a DNA, de­venind, în acest fel, com­pli­ce la nu­me­roa­se­le abu­zuri ale DNA, chiar da­că de­ci­zia lui Io­han­nis a fost in­fluen­ţa­tă de di­ver­se am­ba­sa­de!

Da­că și în fa­ţa de­ci­zi­ei CCR, prin ca­re se con­sta­tă că exis­tă un con­flict con­sti­tu­ţi­o­nal între Gu­vern și Preșe­din­ţie, Io­han­nis se va opu­ne re­vo­că­rii Co­dru­ţei Ko­ve­si, ris­cul de a fi sus­pen­dat și chiar de­mis din func­ţie va fi imi­nent și nu cre­dem că ar fi înţe­le­ap­tă o ast­fel de de­ci­zie. În fond, și fă­ră Co­dru­ţa Ko­ve­si, DNA poa­te și tre­bu­ie să con­ti­nue lup­ta împo­tri­va co­rup­ţi­ei, fă­ră însă să ape­le­ze la ace­le abu­zuri uriașe con­sta­ta­te pînă acum!

Toa­te au un sfîrșit. CCR spu­ne clar într-un co­mu­ni­cat: „Președintele tre­bu­ie să emi­tă de­cre­tul de re­vo­ca­re a șe­fei DNA“! Ori­ce împo­tri­vi­re es­te pe­ri­cu­loa­să pen­tru ca­ri­e­ra po­li­ti­că a lui Io­han­nis.

P.S.: În mod oa­re­cum fi­resc, cei mai li­bi­di­noși sus­ţi­nă­tori ai Co­dru­ţei Ko­ve­si au să­rit ime­diat ca arși du­pă anun­ţa­rea de­ci­zi­ei CRR. Moi­se Gu­ran și Cris­tian Tu­dor Po­pes­cu au fost pri­mii ca­re au in­trat în ring, încer­cînd să mi­ni­ma­li­ze­ze efec­tul de­ci­zi­ei CCR. Chiar și atunci cînd însuși ju­de­că­to­rul Cris­ti Dă­ni­leţ le-a spus că președintele Io­han­nis nu are altă va­rian­tă în afa­ra re­vo­că­rii șe­fei DNA!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.