Bu­ca­le - ca­pi­ta­la aut­pcu[el­ps tus­ceèti

Cotidianul - - ACTUALITATE - Mi­hai Soa­re

Mer­ce­des nu a mai ata­cat în in­sta­nță re­zul­ta­tul li­ci­tați­ei pen­tru 100 de au­to­bu­ze la Bu­cu­rești, iar tur­cii de la Oto­kar au câști­gat de­fi­ni­tiv

Com­pa­ni­i­le Mer­ce­des și Kar­san nu au mers mai de­par­te, la Cur­tea de Apel, pen­tru a con­tes­ta re­zul­ta­tul li­ci­tați­ei de 100 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru achi­ziția a 400 de au­to­bu­ze noi pen­tru Bu­cu­rești, or­ga­ni­za­tă de PMB și câști­ga­tă de tur­cii de la Oto­kar. Ce­le do­uă fir­me pi­er­du­se­ră de­ja, pe 8 mai, la Con­si­li­ul Nați­o­nal pen­tru So­luți­o­na­rea Con­tes­tați­i­lor, con­tes­tația fă­cu­tă la re­zul­ta­tul li­ci­tați­ei și ave­au la dis­po­ziție 10 zi­le lu­cră­toa­re pen­tru a mer­ge mai de­par­te la apel. Lu­cru ca­re nu s-a întâmplat din par­tea ni­ci­u­neia, prin ur­ma­re, Oto­kar ră­mâne câști­gă­to­rul li­ci­tați­ei și va li­vra toa­te au­to­bu­ze­le până în 2020, po­tri­vit pro­pri­i­lor an­ga­ja­men­te. Pri­me­le 40 de uni­tăți vor so­si la Bu­cu­rești în toam­nă. „Și-au dat se­a­ma că nu are ni­ci­un rost să me­ar­gă mai de­par­te cu con­tes­ta­rea, mai ales că înain­ta­rea către in­sta­nță pre­su­pu­ne și pla­ta unei cauți­uni con­sis­ten­te“, au spus sur­se ofi­cia­le pen­tru pu­bli­cația noas­tră.

Pri­mă­ria Bu­cu­rești a anun­ţat în fe­brua­rie că Aso­ci­e­rea Oto­kar Eu­ro­pe și Oto­kar Au­to­mo­ti­ve a câști­gat li­ci­ta­ţia pen­tru 400 de au­to­bu­ze noi pen­tru RATB, într-o com­pe­tiție la ca­re a mai par­ti­ci­pat Mer­ce­des, Kar­san și MAN.

Con­trac­tul are o va­loa­re de apro­xi­ma­tiv 510,5 mi­li­oa­ne lei, fă­ră TVA (cir­ca 111 mi­li­oa­ne eu­ro), și in­clu­de și par­tea de ser­vi­cii. Re­zul­ta­tul li­ci­ta­ţi­ei a fost însă con­tes­tat de con­cu­ren­ţii, Mer­ce­des – Benz Ro­mânia și Kar­san.

Po­tri­vit cai­e­tu­lui de sar­cini, con­trac­tul es­te pen­tru opt ani și ur­me­a­ză să fie li­vra­te: 320 de au­to­bu­ze cu o lun­gi­me de 12 me­tri și o ca­pa­ci­ta­te mi­ni­mă de 96 de pa­sa­geri, 50 de au­to­bu­ze cu o lun­gi­me de 10 me­tri și o ca­pa­ci­ta­te mi­ni­mă de 70 de că­lă­tori și 30 de au­to­bu­ze ar­ti­cu­la­te, de 18 me­tri, cu o ca­pa­ci­ta­te mi­ni­mă de 135 de că­lă­tori.

Oto­kar, li­der în do­me­ni­ul au­to­bu­ze­lor în Tur­cia, es­te par­te a ce­lui mai ma­re grup in­dus­trial din Tur­cia, Koç, ca­re de­ţi­ne mai mul­te mărci de elec­tro­cas­ni­ce și elec­tro­ni­ce, cum ar fi Arc­tic, Be­ko și Grun­dig. Gru­pul Koç a ra­por­tat pen­tru anul tre­cut veni­turi de 24,01 mi­liar­de eu­ro.

Oto­kar are o ca­pa­ci­ta­te anua­lă de pro­duc­ţie de 12.600 de ve­hi­cu­le, din ca­re 5.000 de au­to­bu­ze/au­to­ca­re. Su­pra­fa­ţa alo­ca­tă ac­ti­vi­tă­ţii de pro­duc­ţie se întin­de pe 552.000 me­tri pă­tra­ţi. Tur­cii au vândut în me­die 2.500 de au­to­bu­ze pe an în ul­ti­mii opt ani. Com­pa­nia are 2.200 de an­ga­ja­ţi și 300 de dis­tri­bu­i­tori și punc­te de ser­vi­ce.

Tur­cia a de­venit li­de­rul re­gi­o­nal al in­dus­tri­ei de au­to­bu­ze, de­pășind în acest do­me­niu ţă­ri­le in­dus­tria­li­za­te din Ves­tul Eu­ro­pei. Ast­fel, 4 din 10 au­to­bu­ze ca­re cir­cu­lă în Eu­ro­pa pro­vin din Tur­cia.

În pre­zent, în Ro­mânia cir­cu­lă 190 de au­to­bu­ze Oto­kar, în ca­drul unor con­trac­te pri­va­te, iar cel cu Pri­mă­ria Bu­cu­rești ar fi pri­mul con­tract cu o in­sti­tu­ţie pu­bli­că. Ofi­cia­lii com­pa­ni­ei au pre­ci­zat că Oto­kar vrea să-și întă­re­as­că pre­zen­ţa în Ro­mânia și să par­ti­ci­pe și la alte li­ci­ta­ţii pu­bli­ce, con­si­de­rând că Ro­mânia es­te o pia­ţă cu po­ten­ţial, din cau­ză că flo­ta de mașini es­te ve­che, iar o ma­re par­te din ace­as­ta ar tre­bui schim­ba­tă.

Ast­fel, so­ci­e­ta­tea a de­pus de­ja o ofer­tă la o li­ci­ta­ţie or­ga­ni­za­tă la Brașov, tot pri­vind tran­spor­tul pu­blic.

În pre­zent, RATB ope­re­a­ză o flo­tă de cir­ca 1.000 de au­to­bu­ze, ma­re par­te din ele fi­ind mo­de­lul Mer­ce­des Ci­ta­ro, cum­pă­ra­te în tim­pul man­da­tu­lui lui Adri­e­an Vi­de­a­nu. Mai sunt și Daf-uri prin­tre ele, chiar mai ve­chi. Pri­ma­rul Ga­bri­e­la Fi­rea a anu­nțat că, pe lângă aces­te 100 de au­to­bu­ze cum­pă­ra­te acum, vor mai exis­ta li­ci­tații pen­tru încă 100 de uni­tăți pe GNL și alte 100 elec­tri­ce.

Ce acu­za Mer­ce­des?

În con­tes­tația de­pu­să la CNSC, Mer­ce­des pre­ci­za că:

- au­to­bu­ze­le din ga­ma de 10 me­tri și 18 me­tri lun­gi­me au cu până la 30 de cen­ti­me­tri mai mult de­cât ma­xi­mul ad­mis;

- au­to­bu­ze­le M3 nu sunt omo­lo­ga­te CE pen­tru lun­gi­mi­le ma­xi­me ad­mi­se;

- uși­le se des­chid cu 10 cen­ti­me­tri mai puțin de­cât mi­ni­mul ce­rut;

- uni­ta­tea ca­re asi­gu­ră ser­vi­ce-ul nu es­te au­to­ri­za­tă pen­tru cla­sa M3. Au­to­bu­ze­le nici nu încap în ser­vi­ce, căci lăți­mea uși­lor es­te mai mi­că de­cât cea a au­to­bu­zu­lui. Lif­tu­ri­le de ri­di­ca­re au o pu­te­re de doar 3 to­ne, față de ce­le 11 to­ne ale unui au­to­buz;

- au­to­bu­ze­le nu sunt cer­ti­fi­ca­te CEE ONU R66 pri­vind re­zis­te­nța în tra­fic la șo­curi și vi­brații.

Argu­men­te­le se re­gă­sesc, cel puțin pa­rțial, și în con­tes­tația de­pu­să de ce­a­lal­tă fir­mă tur­că par­ti­ci­pan­tă la li­ci­tație, res­pec­tiv Kar­san. Aceștia mai acu­ză cu au­to­bu­ze­le Oto­kar au mo­toa­re MAN, iar ser­vi­ce-ul me­nți­o­nat ca re­pa­ra­tor de turci nu es­te au­to­ri­zat pen­tru re­pa­rații la MAN. Atât Mer­ce­des, cât și Kar­san acu­zau fap­tul că nu li s-a pre­ci­zat mo­dul de punc­ta­re a ofer­te­lor lor, punc­ta­je­le pe fi­e­ca­re fac­tor luat în cal­cul și că li s-a re­fu­zat in­for­ma­rea asu­pra aces­tor as­pec­te.

Toa­te obi­e­cți­i­le Mer­ce­des și Kar­san au fost res­pin­se. Pri­ma­rul Ga­bri­e­la Fi­rea a acu­zat, în re­pe­ta­te rânduri, in­te­re­se­le „mes­chi­ne“ale fir­me­lor ce au pi­er­dut la li­ci­tație, ame­ni­nțând chiar cu da­rea în ju­de­ca­tă pe cei ca­re blo­che­a­ză in­te­nți­o­nat ac­ce­sul bu­cu­rește­ni­lor la „mij­loa­ce de tran­sport ci­vi­li­za­te“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.