So­luția ma­gi­că a PPP scum­pește vi­i­toa­re­le au­tos­tră­zi

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Do­uă din­tre ce­le mai im­por­tan­te aso­ciații ca­re spri­ji­nă și mo­ni­to­ri­ze­a­ză dez­vol­ta­rea in­fras­truc­tu­rii au­toh­to­ne, Con­stru­im Ro­mânia și Pro Infras­truc­tu­ră, su­sțin că pla­nu­ri­le Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă prin ca­re in­te­nți­o­nea­ză să con­stru­ias­că în re­gim Par­te­ne­riat Pu­blic Pri­vat (PPP) trei au­tos­tră­zi nu sunt bu­ne pen­tru că „înse­am­nă cos­turi mult mai ri­di­ca­te, des­chid ca­lea către «co­mi­si­oa­ne le­ga­le» și duc la neac­ce­sa­rea fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne de până la 85% din cos­tul to­tal al con­stru­cți­i­lor – bani ne­ram­bur­sa­bi­li. În plus, vor adu­ce și întârzi­eri ne­per­mis de mari în de­ru­la­rea unor proi­ec­te ce sunt de­ja de­ma­ra­te“.

Exe­cu­ti­vul a anu­nțat re­cent o schim­ba­re to­ta­lă de stra­te­gie, dia­me­tral opu­să cur­su­lui ac­tual din infras­truc­tu­ră – ace­ea de a con­strui în PPP trei tron­soa­ne de au­tos­tra­dă: A8 Târgu Ne­a­mț – Iași – Ungheni (in­clu­să în rețe­aua TEN-T Co­re și pen­tru ca­re UE asi­gu­ră până la 85% fon­duri ne­ram­bur­sa­bi­le), A3 Ploi­ești – Brașov (in­clu­să în rețe­aua TEN-T Com­pre­hen­si­ve și fon­duri ne­ram­bur­sa­bi­le de 35%) și A6 Bu­cu­rești – Ale­xan­dria – Crai­o­va – Ca­la­fat – Lu­goj (in­clu­să în rețe­aua TEN-T Co­re și fon­duri ne­ram­bur­sa­bi­le de 85%). „Prin de­ma­ra­rea aces­tor proi­ec­te prin Par­te­ne­riat Pu­blic Pri­vat, Ro­mânia va pi­er­de mi­liar­de de eu­ro din fon­duri eu­ro­pe­ne prin neac­ce­sa­rea aces­to­ra și va du­ce au­to­mat la întârzi­eri ne­per­mis de mari, în con­diți­i­le în ca­re une­le din aces­te proi­ec­te au fost de­ja de­ma­ra­te“, su­sțin cei de la Con­stru­im Ro­mânia.

Cos­turi mai mari

Con­form aces­to­ra, în ca­zul proi­ec­te­lor de­ru­la­te în sis­tem Par­te­ne­riat Pu­blic Pri­vat (PPP), cos­tu­ri­le de­ru­la­te pe între­a­ga pe­ri­oa­dă a con­ce­si­u­nii (până la 30 de ani) sunt, în ge­ne­ral, cu 50% mai mari de­cât da­că proi­ec­tul s-ar re­a­li­za pe fon­duri eu­ro­pe­ne și de la bu­get. În ca­zul con­ce­si­u­nii A3 Co­mar­nic – Brașov, la fi­na­lul pe­ri­oa­dei de 30 de ani, Ro­mânia va plă­ti pes­te 8,45 mi­liar­de eu­ro pe an, con­form pla­nu­ri­lor eșua­te de acum 4 an pen­tru acest proi­ect, adi­că în me­die pes­te 280 mi­li­oa­ne eu­ro/an. Chel­tu­ind 280 mi­li­oa­ne eu­ro pe an, au­tos­tra­da poa­te fi con­stru­i­tă, cu bani de la bu­get, în 6-7 ani, ur­mând ca Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă să ne ram­bur­se­ze 35% din ace­as­tă su­mă, adi­că apro­xi­ma­tiv 600 mi­li­oa­ne eu­ro. Ast­fel, în fi­nal, toa­te aces­te cos­turi sunt su­por­ta­te de con­tri­bua­bi­lii ro­mâni.

Sta­tul preia pi­er­de­ri­le pri­va­tu­lui

Aso­ciația Con­stru­im Ro­mânia su­sți­ne că în ca­zul unui eșec al proi­ec­tu­lui, sta­tul va pre­lua ori­ce pi­er­de­re pe ca­re pri­va­tul o va avea. Ast­fel, pri­va­tul va avea nu­mai de câști­gat, chiar și în ca­zul unui eșec. „Da­că proi­ec­tul mer­ge, pri­va­tul va fi cel ca­re obți­ne pro­fi­tul, da­că nu, sta­tul plă­tește toa­tă pi­er­de­rea“, mai ara­tă Con­stru­im Ro­mânia.

Proi­ec­te­le PPP, ba­zându-se inițial pe bani pri­vați, nu se mai vor su­pu­ne ri­go­rii și re­gu­li­lor de con­trol al ba­ni­lor pu­blici, ca în ca­zul fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne. Se cre­e­a­ză po­si­bi­li­ta­tea ca acei im­pli­cați în aces­te proi­ec­te (de la po­li­tic până la con­struc­tori, in­sti­tuții și com­pa­nii im­pli­ca­te) să cre­as­că ne­jus­ti­fi­cat cos­tu­ri­le și au­to­mat să se ofe­re co­mi­si­oa­ne bă­noa­se, adi­că șpă­gi, mai mult sau mai puțin le­ga­le, au mai spus re­pre­zen­ta­nții Con­stru­im Ro­mânia.

Sta­tul tre­bu­ie să par­ti­ci­pe la in­ves­tiție

În opi­nia ce­lor de la Aso­cia­ţia Pro Infras­truc­tu­ra, PPP nu re­pre­zin­tă o so­luție ma­gi­că pen­tru con­stru­cția mai ra­pi­dă de au­tos­tră­zi. „Stu­di­i­le bi­ne fun­da­men­ta­te sunt vi­ta­le și es­te ne­voie de o pre­gă­ti­re pro­fe­si­o­nis­tă a proi­ec­te­lor pen­tru a evi­ta blo­ca­je­le în exe­cuția lu­cră­ri­lor. Doar prin iden­ti­fi­ca­rea mi­nuți­oa­să a ris­cu­ri­lor din te­ren, par­te­ne­rii pri­vați (con­struc­tori, bănci, fon­duri de in­ves­tiții) pot fi atrași într-un ast­fel de par­te­ne­riat! În caz con­trar, vor par­ti­ci­pa doar com­pa­nii dis­pu­se să-și asu­me ris­curi imen­se, cos­tu­ri­le fi­ind pe mă­su­ră. În plus, spre de­o­se­bi­re de proi­ec­te­le fi­na­nța­te din bani eu­ro­peni, sta­tul ro­mân tre­bu­ie să par­ti­ci­pe la in­ves­tiție cu un pro­cent mult mai ma­re, iar au­to­ri­tăți­le nu sunt în sta­re să fi­na­nțe­ze co­res­pun­ză­tor proi­ec­te­le pe fon­duri co­mu­ni­ta­re“, au spus re­pre­zen­tan­ţii Aso­cia­ţi­ei Pro Infras­truc­tu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.