Jo­cul con­tra­di­cți­i­lor și al dez­mi­nți­ri­lor PSD în pri­vi­nța Pi­lo­nu­lui II

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Mi­nis­trul Mun­cii, Olguța Va­si­les­cu, a anu­nțat mar­ţi se­a­ră la Ro­mânia TV că Exe­cu­ti­vul s-a ho­tă­rât din nou în pri­vi­nța Pi­lo­nu­lui II de pen­sii, și anu­me să fie opți­o­nal. „E bă­tut în cu­ie“, a spus Va­si­les­cu. Mi­er­curi pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat că sunt dis­cu­ţii ca Pi­lo­nul II să fie op­ţi­o­nal, dar încă nu exis­tă o mo­di­fi­ca­re cer­tă. „Nu am vă­zut ace­as­tă mo­di­fi­ca­re, deci nu pot să dau amă­nun­te re­fe­ri­tor la acest lu­cru. Ce­ea ce pot să spun cu cer­ti­tu­di­ne es­te că Pi­lo­nul II nu se des­fi­in­ţe­a­ză, pen­tru a nu crea îngri­jo­ra­re. Eu încă nu am vă­zut acest proi­ect, du­pă ce o să văd acest proi­ect o să-mi spun punc­tul de ve­de­re“, a de­cla­rat Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, între­ba­tă de jur­na­liști des­pre pro­pu­ne­rea avan­sa­tă de mi­nis­trul Mun­cii. Aces­te de­cla­rații con­tra­dic­to­rii sunt ul­ti­me­le din­tr-un șir întreg de de­cla­rații pe ca­re mem­brii de frun­te ai PSD le-au fă­cut de un an în le­gă­tu­ră cu soar­ta ba­ni­lor ad­mi­nis­trați pri­vat din Pi­lo­nul II de pen­sii.

To­tul a înce­put în lu­na apri­lie 2017, atunci când fon­dul de pen­sii NN și-a in­for­mat cli­e­nții, prin­tr-o scri­soa­re tri­mi­să prin e-mail, că în spați­ul pu­blic exis­tă dis­cuții cu pri­vi­re la o even­tua­lă de­ci­zie de nați­o­na­li­za­re a fon­du­ri­lor pri­va­te. Au­to­ri­tăți­le au luat atunci foc și au san­cți­o­nat NN mai întâi ver­bal și apoi pe­cu­niar pen­tru pro­pa­ga­rea de in­for­mații nea­de­vă­ra­te. Li­viu Drag­nea, șe­ful PSD, a ne­gat ferm ce­le spu­se de NN, iar Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF), ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză sec­to­rul, a amen­dat NN cu 750.000 lei, re­pre­zen­tând 1% din ca­pi­ta­lul so­cial, cea mai ma­re amen­dă apli­ca­tă până în pre­zent de ASF. De ase­me­nea, Ra­lu­căi Țin­toiu, di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral al NN Pen­sii, i s-a re­tras au­to­ri­zația și i-a fost dic­ta­tă o amen­dă per­so­na­lă de 100.000 lei. Președintele de la acel mo­ment al Au­to­ri­tă­ţii de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF), Mișu Ne­gri­ţoiu, de­cla­ra însă că dis­cu­ţia pri­vind na­ţi­o­na­li­za­rea pen­si­i­lor es­te un non­sens din punct de ve­de­re eco­no­mic, o fu­mi­ge­nă, pen­tru că no­ţi­u­nea de na­ţi­o­na­li­za­re nu exis­tă, în con­di­ţi­i­le în ca­re Pi­lo­nul II es­te fi­nan­ţat de stat prin alo­ca­ţii bu­ge­ta­re.

În va­ra ace­lu­iași an, la in­sta­la­rea gu­ver­nu­lui Tu­do­se, Io­nuț Mișa, no­ul mi­nis­tru de Fi­na­nțe, a re­cu­nos­cut că Pi­lo­nul II va fi des­fi­i­nțat. Au ur­mat re­a­cți­i­le lui Li­viu Drag­nea și Mi­hai Tu­do­se. „Nu es­te ade­vă­rat că vrem să luăm bani din Pi­lo­nul II“, au spus aceștia, ta­xându-l de fața­dă pe Mișa. Du­pă scurt timp, în sep­tem­brie, Mi­hai Tu­do­se de­cla­ra că vrea să fa­că Pi­lo­nul II opți­o­nal. A venit apoi în Par­la­ment și a spus că „nu ne atin­gem de Pi­lo­nul II de pen­sii“.

În lu­na oc­tom­brie 2017, PSD anu­nța că va re­du­ce con­tri­buția pen­tru Pi­lo­nul II de la 5,1% la 3,75%, oda­tă cu tre­ce­rea con­tri­buți­i­lor la an­ga­jat, cu no­ul Cod fis­cal ce ur­ma să in­tre în vi­goa­re de la 1 ia­nua­rie 2018. Pen­tru a me­nți­ne ace­e­ași va­loa­re no­mi­na­lă, pro­cen­ta­jul tre­bu­ia să de­vi­nă 4,25%. Olguța Va­si­les­cu a spus încă că ni­cio con­tri­buție la Pi­lo­nul II nu se va re­du­ce. Du­pă Anul Nou, toți cei ca­re con­tri­bu­ie la Pi­lo­nul II au ob­ser­vat o scă­de­re în me­die cu 10% a res­pec­ti­ve­lor con­tri­buții.

În lu­na mai 2018, pe si­te-ul Se­cre­ta­ria­tu­lui Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui a apă­rut un proi­ect de le­ge in­clus în pro­gra­mul le­gis­la­tiv al Exe­cu­ti­vu­lui, ca­re pre­ve­de sus­pen­da­rea plății la Pi­lo­nul II de la 1 iu­lie până la fi­ne­le anu­lui. Li­viu Drag­nea și re­pre­zen­ta­nții Exe­cu­ti­vu­lui au con­tes­tat res­pec­ti­vul proi­ect, au spus că nu vor sus­pen­da pla­ta și că a fost o eroa­re fun­cți­o­nă­re­as­că. Ace­as­tă „eroa­re“a fost însă me­nți­o­na­tă și de re­pre­zen­ta­nții Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne aflați în apri­lie în Ro­mânia. Ei au spus că au­to­ri­tăți­le de la Bu­cu­rești le-au co­mu­ni­cat in­te­nția de sus­pen­da­re.

În fi­nal, Lia Olguța Va­si­les­cu a re­cu­nos­cut că e „bă­tut în cu­ie“de un an că Pi­lo­nul II va fi fă­cut opți­o­nal. Li­viu Drag­nea a de­cla­rat însă că „nu exis­tă ni­cio de­ci­zie în Gu­vern sau în coa­liție pen­tru a se înlo­cui con­tri­buți­i­le ca­re acum merg de la bu­ge­tul asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le de stat către Pi­lo­nul II“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.