Ci­ne es­te Ali­na Șer­ban

Cotidianul - - INTERVIU -

Ali­na Șer­ban a ab­sol­vit Uni­ver­si­ta­tea Na­ţi­o­na­lă de Artă Te­a­tra­lă și Ci­ne­ma­to­gra­fi­că (UNATC) din Bu­cu­rești, apoi a ob­ţi­nut o di­plo­mă de mas­ter la Royal Aca­de­my of Dra­ma­tic Art din Ma­rea Bri­ta­nie, fi­ind de­cla­ra­tă în 2012 stu­den­tul ro­mân al anu­lui în străi­nă­ta­te. A ur­mat și „Tis­ch School of the Arts” din ca­drul New-york Uni­ver­si­ty. În pa­ra­lel cu stu­di­i­le, tână­ra ac­tri­ţă de et­nie ro­mă a ju­cat în pes­te 20 de spec­ta­co­le de te­a­tru în Ma­rea Bri­ta­nie și în mai mul­te se­ria­le de te­le­vi­zi­u­ne și do­cu­men­ta­re, iar din 2015 a înce­put să joa­ce în scur­tme­tra­je.

Pri­mul film de lung-etraj în ca­re a ju­cat, “Seu­le a mon ma­ria­ge”, toc­mai a fost no­mi­na­li­zat anul aces­ta la Can­nes, la sec­ţi­u­nea ACID, iar Ali­na Șer­ban are ro­lul prin­ci­pal. Fil­mul spu­ne po­ves­tea unei ti­ne­re de et­nie ro­mă ca­re se lup­tă cu pro­pri­i­le pre­ju­de­că­ţi, în încer­ca­rea de a pu­ne ba­ze­le unei re­la­ţii cu un ce­tă­ţe­an străin, în ace­lași timp fi­ind ne­voi­tă să ai­bă gri­jă de fe­ti­ţa nou-năs­cu­tă.

Es­te iniția­toa­rea te­a­tru­lui po­li­tic rom din Ro­mânia, înce­pând cu anul 2009, de­venind cu­nos­cu­tă cu pi­e­sa fe­mi­nis­tă „De­clar pe pro­pria ras­pun­de­re” în 2011, un one-wo­man show au­to­bi­o­gra­fic des­pre lup­ta unei ti­ne­re ro­me de a își asu­ma iden­ti­ta­tea și de a își înde­plini vi­se­le. Ali­na a fost pre­mia­tă ca cea mai bu­nă stu­den­tă ro­mâncă din Ma­rea Bri­ta­nie în 2012 și a câști­gat con­cur­sul de dra­ma­tur­gie „Sto­ri­es of Lon­don”, cu pi­e­sa „Ho­me”, ju­ca­tă la Ri­ch Mix.

Ali­na Șer­ban a ju­cat în 2017 în scur­tme­tra­jul „Scris/nes­cris”, sin­gu­rul scur­tme­traj din Ro­mânia no­mi­na­li­zat la Eu­ro­pe­an Film Awar­ds. A ju­cat și ro­lul prin­ci­pal în do­uă fil­me eu­ro­pe­ne de lun­gme­traj: „Seu­le à mon ma­ria­ge” (Bel­gia) și „Gip­sy Que­en” (Ger­ma­nia). Ali­na es­te ima­gi­nea fes­ti­va­lu­lui de film do­cu­men­tar One Wor­ld Ro­ma­nia, ediția 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.