Fly Go Voya­ger a vândut ca­za­re într-un ho­tel ine­xis­tent

Cotidianul - - DEZVĂLUIRI - Va­si­le Sur­cel

Fap­tul că une­le age­nții tu­ris­ti­ce dau „țe­pe“cli­e­nți­lor ca­re ape­le­a­ză la ele nu es­te chiar o no­u­ta­te. To­tuși, age­nția tu­ris­ti­că Fly Go Voya­ger a reușit o per­for­ma­nță mai rar întâlni­tă: a vândut unor cli­e­nți ca­za­re într-un ho­tel ine­xis­tent.

Cel ca­re a pățit acest po­ci­nog a fost Au­re­lian Pe­tres­cu, un bu­cu­rește­an ca­re, împreu­nă cu fa­mi­lia fi­i­cei sa­le, și-a do­rit să pe­tre­a­că o va­ca­nță de vis în Si­ci­lia. La înce­pu­tul lu­nii tre­cu­te, ce­le do­uă fa­mi­lii au cum­pă­rat de la ace­as­tă age­nție bi­le­te pen­tru pe­ri­oa­da 12-19 mai, res­pec­tiv 12-17 mai, ur­mând să fie ca­za­te la Ho­tel Cas­sa di Gi­u­sep­pe din Pa­ler­mo, am­pla­sat pe Via Po­la­ra, nr. 34. Au­re­lian Pe­tres­cu a plă­tit la ca­si­e­ria fir­mei din Bu­cu­rești 750 eu­ro pen­tru do­uă per­soa­ne, în timp ce fa­mi­lia fi­i­cei sa­le a achi­tat 500 eu­ro, tot pen­tru do­uă per­soa­ne. Con­form ta­ri­fu­lui sta­bi­lit cu fir­ma din Ca­pi­ta­lă, noap­tea de ca­za­re la ho­te­lul din Pa­ler­mo a fost ta­xa­tă cu su­ma de 60 eu­ro. Toa­te bu­ne și fru­moa­se: am­be­le fa­mi­lii au ajuns la Pa­ler­mo, iar de la ae­ro­port au por­nit di­rect spre ho­tel. Dar, oda­tă ajun­se aco­lo, sur­pri­ză: la adre­sa res­pec­ti­vă nu exis­ta ni­ci­un ho­tel, ci doar un bloc de lo­cu­i­nțe. Tot atunci tu­riștii ro­mâni au aflat că ho­te­lul Cas­sa di Gi­u­sep­pe nu mai fun­cți­o­na de pes­te doi ani. Ră­ma­se cu ba­ga­je­le în drum, ce­le do­uă fa­mi­lii au încer­cat to­tuși să se ca­ze­ze un­de­va. Spre ghi­ni­o­nul lor, pe la ho­te­lu­ri­le de prin zo­nă nu prea erau lo­curi li­be­re. Ast­fel că, abia du­pă cir­ca no­uă ore de cău­tări, au reușit să se ca­ze­ze un­de­va. Acel „un­de­va“a fost un ho­tel cu mult mai scump, un­de prețul ca­ză­rii pen­tru o noap­te a fost 80 eu­ro pe noap­te. Asta es­te, vor­ba pro­ver­bu­lui: „Pi­er­zi, câști­gi, ne­gus­tor te nu­mești!“. Aju­nși în ace­as­tă si­tuație di­fi­ci­lă, tu­riștii au te­le­fo­nat în ța­ră, la fir­ma Fly Go Voya­ger. Un an­ga­jat de aco­lo le-a ofe­rit un răs­puns ai­u­ri­tor: întru­cât es­te we­e­kend, nu vor­bește ni­meni cu ei. Even­tual să mai te­le­fo­ne­ze luni. În schimb po­liția din Pa­ler­mo a fost cu mult mai ama­bi­lă: a ofe­rit o adre­să ofi­cia­lă prin ca­re se con­fir­ma fap­tul că, într-ade­văr, ho­te­lul Cas­sa di Gi­u­sep­pe nu mai exis­ta de doi ani. To­tuși, un lu­cru nu es­te clar: cum de fir­ma Fly Go Voya­ger n-a avut ha­bar des­pre ace­as­tă si­tuație? Iar asta, cu atât mai mult cu cât pa­tro­nul fir­mei es­te ita­lian. Bi­neînțe­les că am­be­le fa­mi­lii de ro­mâni au ce­rut de la fir­mă res­ti­tu­i­rea ba­ni­lor plă­tiți inițial pen­tru ca­za­re. Ma­re le-a fost sur­pri­za când li s-a spus că vor pri­mi ba­nii res­pec­ti­vi, din ca­re se va scă­dea însă co­mi­si­o­nul cu­venit fir­mei. Co­mi­si­on cu­venit pen­tru ce? Pen­tru că i-a tri­mis la un ho­tel ca­re nu mai exis­ta de doi ani!?

În acest mo­ment, fa­mi­lia lui Au­re­lian Pe­tres­cu și ace­ea a fi­i­cei sa­le au de­cla­nșat o se­rie de de­mer­suri ad­mi­nis­tra­ti­ve îndrep­ta­te con­tra fir­mei Fly Go Voya­ger. Ul­te­ri­or, se vor adre­sa și jus­tiți­ei, de un­de aște­ap­tă aco­pe­ri­rea unor pa­gu­be ma­te­ria­le și mo­ra­le. Până atunci, pă­gu­biții de ace­as­tă fir­mă îi sfă­tu­i­esc pe cei­la­lți tu­riști să nu se mai la­se pă­că­liți de ase­me­nea „țe­pari“, chiar da­că pe plian­tul lor de pro­mo­va­re scrie, exact ca pe cel al fir­mei Fly Go Voya­ger: „Me­riți să că­lă­to­rești re­la­xat“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.