Un com­pu­ter a învățat să de­tec­te­ze can­ce­rul de pi­e­le mai bi­ne de­cât me­di­cii

Cotidianul - - SĂNĂTATE - Andre­ea Tu­do­ri­că

Un com­pu­ter a dat diag­nos­tic co­rect în 95% din 100.000 de tes­te, par­te din­tr-un stu­diu, față de ce­le 86,6% pe ca­re le-au emis der­ma­to­lo­gii. A fost un fel de com­pe­tiție între me­di­ci­nă și in­te­li­ge­nța ar­ti­fi­cia­lă, ace­as­ta din ur­mă do­ve­din­du-se mai ra­pi­dă și mai efi­ci­en­tă în emi­te­rea diag­nos­ti­ce­lor, spun cer­ce­tă­to­rii. O echi­pă de spe­cia­liști din Ger­ma­nia, SUA și Fra­nța au învățat un com­pu­ter să di­fe­re­nți­e­ze le­zi­u­ni­le pe­ri­cu­loa­se ale pi­e­lii de ce­le be­nig­ne, din­tr-un set de 100.000 de ima­gini. Com­pu­te­rul a „con­cu­rat“ împo­tri­va a 58 de der­ma­to­lo­gi din 17 țări, că­ro­ra li s-au ară­tat me­la­noa­me și alu­nițe be­nig­ne.

Un­de au greșit oa­me­nii și un­de a avut drep­ta­te com­pu­te­rul

Ju­mă­ta­te din der­ma­to­lo­gi ave­au mai mult de cinci ani ex­pe­ri­e­nță, 19% între 2 și 5 ani, iar 29% erau înce­pă­tori cu mai puțin de doi ani de prac­ti­că. În me­die, ra­ta de acu­ra­tețe a der­ma­to­lo­gi­lor a fost de 86,6%, în timp ce com­pu­te­rul a avut 95%. „Com­pu­te­rul n-a de­tec­tat mai puți­ne me­la­noa­me de­cât der­ma­to­lo­gii, ce­ea ce înse­am­nă o mai ma­re sen­si­bi­li­ta­te de­cât aceștia“, spu­ne unul din­tre au­to­rii stu­di­u­lui, Hol­ger Ha­en­ssle, de la Uni­ver­si­ta­tea Hei­del­berg. „De ase­me­nea, a greșit diag­nos­ti­cul în mai puți­ne ca­zuri de alu­nițe be­nig­ne pe ca­re le-a eti­che­tat ca me­la­noa­me. Ce­ea ce ar du­ce la mai puți­ne ope­rații chi­rur­gi­ca­le ca­re nu sunt ne­ce­sa­re.“

Per­for­ma­nța der­ma­to­lo­gi­lor s-a îmbu­nă­tățit atunci când li s-au ofe­rit mai mul­te in­for­mații des­pre pa­ci­e­nți și le­zi­u­ni­le de pe corp. Echi­pa de cer­ce­tă­tori spu­ne că in­te­li­ge­nța ar­ti­fi­cia­lă ar pu­tea fi o uneal­tă bu­nă pen­tru un diag­nos­tic mai ra­pid și mai ușor în ca­zul can­ce­ru­lui de pi­e­le, per­mițând înde­păr­ta­rea prin in­ter­venție chi­rur­gi­ca­lă înain­te să se răs­pânde­as­că în or­ga­nism.

Ci­fre alar­man­te

Sunt apro­xi­ma­tiv 232.000 de noi ca­zuri de me­la­nom și 55.000 de de­ce­se în fi­e­ca­re an, în între­a­ga lu­me. Me­la­noa­me­le din une­le pă­rți ale cor­pu­lui, cum sunt de­ge­te­le de la mâini, ce­le de la pi­ci­oa­re, de pe scalp, sunt foar­te greu de ob­ser­vat, iar in­te­li­ge­nța ar­ti­fi­cia­lă ar pu­tea avea pro­ble­me în a re­cu­noaște le­zi­u­ni­le „ati­pi­ce“sau pe ce­le de ca­re nici pa­ci­e­nții nu sunt co­nști­e­nți.

„De­o­cam­da­tă nu exis­tă un sub­sti­tut pen­tru a exa­mi­na­re cli­ni­că“, spu­ne Vic­to­ria Mar, de la Mo­nash Uni­ver­si­ty din Mel­bo­ur­ne, așa cum și Pe­ter Soyer, ex­pert la Uni­ver­si­ta­tea din Que­en­sland a scris într-un ma­te­rial pu­bli­cat oda­tă cu stu­di­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.