Ro­mâni în ma­na­ge­men­tul inter­nați­o­nal

Cotidianul - - ROMÂNI PRIN LUME - Gi­u­lia Anghel

Ma­na­geri la une­le din­tre ce­le mai mari com­pa­nii din lu­me ori an­tre­pre­nori ai pro­pri­i­lor afa­ceri de suc­ces des­chi­se pe alte me­le­a­guri, ro­mânii de­mon­stre­a­ză ade­sea că pot fa­ce per­for­ma­nță în sta­te un­de com­pe­tiția es­te la co­te înal­te, în po­fi­da fap­tu­lui că nu pro­vin din­tr-o ța­ră dez­vol­ta­tă, în ca­re pro­ble­me­le eco­no­mi­ce, po­li­ti­ce și so­cia­le sunt de­par­te de a fi re­zol­va­te.

Cris­tian Co­drea, di­rec­tor de ope­rați­uni pen­tru Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est – C&A

S-a an­ga­jat la com­pa­nia olan­de­ză C&A în 2008, înain­te ca ace­as­ta să in­tre pe piața au­toh­to­nă. Un an mai târziu a de­venit res­pon­sa­bil pen­tru dez­vol­ta­rea ope­rați­u­ni­lor re­tai­le­ru­lui în Ro­mânia, iar în 2014 a pre­luat și coor­do­na­rea ac­ti­vi­tății fir­mei în Gre­cia și Croația. De anul tre­cut es­te ma­na­ger re­gi­o­nal în no­uă sta­te din Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est. C&A are 365 de ma­ga­zi­ne în Ro­mânia, Unga­ria, Po­lo­nia, Croația, Ser­bia, Slo­venia, Aus­tria, Ce­hia și Slo­va­cia. Pe piața lo­ca­lă deți­ne în pre­zent 20 de ma­ga­zi­ne și are o ci­fră de afa­ceri de zeci de mi­li­oa­ne de eu­ro.

De pro­fe­sie in­gi­ner, Cris­tian Co­drea es­te li­ce­nțiat al Fa­cul­tății de Elec­tro­teh­ni­că din Vi­e­na și a înce­put să lu­cre­ze, încă de când era stu­dent, la Plas­to­plan, o com­pa­nie aus­tria­că de ma­se plas­ti­ce pen­tru ca­re a și des­chis o fi­lia­lă în Ro­mânia. A ab­sol­vit școa­la ge­ne­ra­lă la Vi­e­na, însă li­ceul l-a ter­mi­nat în Ro­mânia. La com­pa­nia olan­de­ză a ajuns ca ur­ma­re a pro­pu­ne­rii veni­te din par­tea unu­ia din­tre di­rec­to­rii re­tai­le­ru­lui de mo­dă. La 35 de ani, el es­te unul din­tre cei mai ti­neri ma­na­geri ca­re con­duc so­ci­e­tăți cu afa­ceri de mi­li­oa­ne de eu­ro.

C&A es­te al trei­lea re­tai­ler de mo­dă de pe piața ro­mâneas­că, cu o ci­fră de afa­ceri de 375 mi­li­oa­ne lei în 2016 și o rețea lo­ca­lă de 38 de ma­ga­zi­ne. Com­pa­nia olan­de­ză es­te con­tro­la­tă de gru­pul Co­fra și se adre­se­a­ză seg­men­tu­lui de piață me­di­um-low, sub com­pe­ti­to­rii săi im­por­ta­nți, Za­ra și H&M, mo­tiv pen­tru ca­re a de­cis să-și des­chi­dă ma­ga­zi­ne și în lo­ca­li­tăți mai mici din ța­ră, pre­cum Bu­zău, Fo­cșani, Pia­tra Ne­a­mț, Baia Ma­re, Râmni­cu Vâlcea sau Gi­ur­giu.

Sa­bi­na Aldea Gault, CEO Ko­nect Agen­cy

Con­du­ce de no­uă ani pro­pria com­pa­nie de PR, Ko­nect Agen­cy, ca­re a de­venit una din­tre ce­le mai re­nu­mi­te age­nții de re­lații pu­bli­ce din SUA. Cu se­di­ul în Los Ange­les, bi­ro­uri la New York și Aus­tin, com­pa­nia con­ti­nuă să se ex­tin­dă în ur­mă­to­rii ani. Are în pre­zent 60 de an­ga­jați, 80 de cli­e­nți și ope­rați­uni în 5 sta­te. De la o ci­fră de afa­ceri de 100.000 do­lari în 2009, a ajuns la 5,2 mi­li­oa­ne do­lari în 2016.

Sa­bi­na Aldea Gault es­te din Pi­tești, are 36 de ani și a ab­sol­vit mag­na cum lau­de UC Ber­ke­ley din Ca­li­for­nia. Au scris des­pre ea și bu­si­nes­sul pe ca­re îl con­du­ce The New York Ti­mes, For­bes, CNN și The Wall Stre­et Jo­ur­nal, con­si­de­rând-o o stea în pli­nă as­cen­si­u­ne în do­me­ni­ul Pr-ului.

Pri­mul ei suc­ces a venit oda­tă cu un spot di­fu­zat în pri­me-ti­me la ni­vel nați­o­nal, plus ar­ti­co­le în mai mul­te re­vis­te ame­ri­ca­ne, re­a­li­za­te în ca­drul unei cam­pa­nii pu­bli­ci­ta­re pen­tru lan­sa­rea unei li­nii de ba­ga­je de că­lă­to­rie scum­pe. Au ur­mat mai mul­te acți­uni pu­bli­ci­ta­re pen­tru com­pa­nii re­nu­mi­te de pe te­ri­to­ri­ul Sta­te­lor Uni­te, pre­cum Fat­bur­ger, Stubb’s BBQ, Rhyt­hm Su­per­foods, The Pur­ple Car­rot.

Și-a înce­put ca­ri­e­ra pro­fe­si­o­na­lă în ța­ră, când a lu­crat ca PR la Stu­di­o­u­ri­le Me­dia­pro din Buf­tea, fi­ind în ace­lași timp și stu­den­tă la Uni­ver­si­ta­tea Me­dia. A ajuns în SUA prin­tr-un proi­ect ame­ri­ca­no-bri­ta­nic, când pro­du­că­toa­rea fil­mu­lui că­ru­ia îi fă­cea Pr-ul i-a ofe­rit de lu­cru la com­pa­nia sa de pro­du­cție din Los Ange­les.

Cu toa­te că mun­ca într-o fir­mă de re­lații pu­bli­ce es­te so­li­ci­tan­tă, iar cli­e­nții vor să ia­să to­tul per­fect, ce­ea ce ne­ce­si­tă mul­tă mun­că și de­ci­zii ra­pi­de, Sa­bi­na reușește să îmbi­ne ser­vi­ci­ul cu fa­mi­lia. Lu­cre­a­ză 16 ore pe zi, fa­ce sport, își pe­tre­ce di­mi­neți­le și se­ri­le cu co­pi­ii și că­lă­to­rește pen­tru dez­vol­ta­rea afa­ce­rii sa­le do­uă săp­tă­mâni pe lu­nă.

Deși Ko­nect Agen­cy nu es­te o fir­mă ma­re, com­pa­nia se află în Top 10 lo­curi de mun­că în Los Ange­les și în Top 100 com­pa­nii de PR din Sta­te­le Uni­te. So­ci­e­ta­tea nu a fă­cut PR pen­tru ce­le­bri­tăți, însă a or­ga­ni­zat nu­nți, bo­te­zuri, zi­le de naște­re și, în de­par­ta­men­tul de co­pii, a lu­crat cu mul­te ma­me ce­le­bre de la Hol­ly­wood. A câști­gat pre­mi­ul pen­tru cea mai bu­nă lan­sa­re de pro­dus în ca­drul PR Dai­ly Awar­ds 2012 la Was­hin­ghton și un alt pre­miu pres­ti­gi­os la Sa­bre Awar­ds, în 2015, cea mai im­por­tan­tă com­pe­tiție în do­me­niu, un­de, de obi­cei, câști­gă ma­ri­le age­nții ca­re au bu­ge­te de mi­li­oa­ne de do­lari, în timp ce Ko­nect Agen­cy avea doar 50.000 do­lari.

Mar­cel Co­buz, di­rec­tor pen­tru Eu­ro­pa al Gru­pu­lui La­far­ge­hol­cim

Aflat în echi­pa pro­du­că­to­ru­lui fran­cez de ci­ment La­far­ge­hol­cim din anul 2000, fost CEO al sub­si­dia­re­lor din Indo­ne­zia, Ma­roc și Irak, Mar­cel Co­buz a fost nu­mit pe 1 ia­nua­rie 2018 di­rec­tor re­gi­o­nal pen­tru Eu­ro­pa, pre­de­ce­so­rul său Ro­land Ko­hler pen­si­o­nându-se la înce­pu­tul aces­tui an. A de­venit cu­nos­cut în lu­mea afa­ce­ri­lor în ur­ma im­pli­că­rii sa­le în fu­zi­u­nea, în va­loa­re de 30 mi­liar­de eu­ro, din­tre La­far­ge și Hol­cim din 2015. Fost di­rec­tor fi­nan­ciar al La­far­ge­hol­cim pen­tru Ro­mânia și Gre­cia, Co­buz are acum 47 de ani și a deți­nut de-a lun­gul tim­pu­lui di­fe­ri­te fun­cții ope­rați­o­na­le în șa­se țări un­de com­pa­nia își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea.

Prin nu­mi­rea sa în frun­tea ope­rați­u­ni­lor din Eu­ro­pa, aces­ta are acum în su­bor­di­ne 90.000 de an­ga­jați și a ajuns nu­mă­rul 2 în gi­gan­tul mon­dial La­far­ge­hol­cin. Es­te mem­bru în Co­mi­te­tul exe­cu­tiv al trus­tu­lui și se su­bor­do­nea­ză di­rect Ceo-ului La­far­ge, Jan Je­nis­ch, împreu­nă cu cei­la­lți di­rec­tori re­gi­o­na­li pen­tru Ame­ri­ca de Nord, Ame­ri­ca La­ti­nă, Asia, Afri­ca și Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

Mar­cel Co­buz are du­blă ce­tățe­nie, ro­mână și fran­ce­ză, vor­bește fluent en­gle­za și fran­ce­za, se des­cur­că în gre­a­că, ara­bă, kur­dă și ba­ha­sa. În 1994 a lu­crat la Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei, un­de a par­ti­ci­pat la înfi­i­nța­rea Bur­sei de Va­lori Bu­cu­rești. A lan­sat do­uă com­pa­nii de bro­ke­raj și a pus pe pi­ci­oa­re Aso­ciația Bro­ke­ri­lor și Piața Ras­daq. Ul­te­ri­or și-a con­sti­tu­it pro­pria so­ci­e­ta­te de con­sul­ta­nță pen­tru piața de ca­pi­tal. A lan­sat, între 2012 și 2015, Aca­de­mia de Mar­ke­ting, cu HEC Bu­si­ness School, ce­ea ce a dus la o crește­re a pi­eței ma­te­ria­le­lor de con­stru­cții de aproa­pe un mi­liard de eu­ro.

De-a lun­gul tim­pu­lui s-a con­frun­tat și cu si­tuații cri­ti­ce. A ajuns în Indo­ne­zia du­pă tsu­na­mi­ul din 2004, în ur­ma că­ru­ia o uzi­nă a fost dis­tru­să și au mu­rit 200 de oa­meni. El a tre­bu­it ast­fel să o re­con­stru­ias­că într-o zo­nă afec­ta­tă de con­flic­te­le re­be­li­lor se­pa­ra­tiști.

Com­pa­nia La­far­ge­hol­cim are sub­si­dia­re în 30 de țări, toa­te fi­ind coor­do­na­te de Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv, ca­re în ul­ti­mii ani s-a res­trâns, în pre­zent fi­ind al­că­tu­it din 9 mem­bri su­bor­do­nați unui CEO.

Pro­du­că­to­rul de ma­te­ria­le de con­stru­cții a ajuns pe piața ro­mâneas­că la o ci­fră de afa­ceri de 226,2 mi­li­oa­ne eu­ro în 2017 și un pro­fit de 28,4 mi­li­oa­ne eu­ro. Inves­ti­ţi­i­le gru­pu­lui la ni­vel lo­cal se ri­di­că la pes­te 700 mi­li­oa­ne eu­ro, iar fa­bri­ci­le de ci­ment din Câmpu­lung și Aleșd se află pe pri­me­le do­uă lo­curi în to­pul per­for­ma­nței ce­lor 200 de fa­brici ale gru­pu­lui La­far­ge­hol­cim. Com­pa­nia are cir­ca 800 de an­ga­jați în Ro­mânia, deți­ne do­uă fa­brici de ci­ment, 14 sta­ţii eco­lo­gi­ce de be­toa­ne, o stație de mă­ci­na­re, trei sta­ţii de agre­ga­te, do­uă sta­ţii de lian­ţi spe­cia­li și ter­mi­na­le de ci­ment în Bu­cu­rești, Ro­man și Tur­da.

Sa­bi­na Aldea Gault

Mar­cel Co­buz

Cris­tian Co­drea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.