Klaus Io­han­nis, tras de mâne­că de șe­ful DIICOT

Cotidianul - - ANALIZĂ COTIDIANĂ - So­rin Avram

Din cau­za mul­te­lor achi­tări dic­ta­te de in­stan­ţe­le de ju­de­ca­tă și a pu­ne­rii sub an­che­tă a ca­pi­lor uni­tă­ţii de eli­tă de la Ploi­ești, DNA-UL stă cu ca­pul la cu­tie. Dar are înlo­cu­i­tor la zăn­gă­nit că­tușe­le. DIICOT-UL a de­venit, din­tr-oda­tă, foar­te ac­tiv și a înce­put să des­co­pe­re gru­pări de cri­mă or­ga­ni­za­tă, împo­tri­va că­ro­ra a tă­bă­rât cu mas­ca­ţii pen­tru o pre­su­pu­să frau­dă de 25 mi­li­oa­ne eu­ro pe ca­re ar fi fă­cut-o o com­pa­nie de pre­lu­cra­re a lem­nu­lui. Și nu ori­ce com­pa­nie, ci una ca­re es­te din Aus­tria și ca­re se bu­cu­ră de sim­pa­tia preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei, Klaus Io­han­nis. De-a lun­gul tim­pu­lui au apă­rut în pre­să in­for­ma­ţii ca­re ară­tau că ușa lui Klaus Io­han­nis es­te me­reu des­chi­să pen­tru Ge­rald Schwei­gho­fer, pa­tro­nul Hol­zin­dus­trie Schwei­gho­fer, și că Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă a pre­luat argu­men­te­le com­pa­ni­ei aus­tri­e­ce atunci când a so­li­ci­tat mo­di­fi­ca­rea proi­ec­tu­lui de le­ge re­fe­ri­tor la Co­dul sil­vic. Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si a ră­mas la con­du­ce­rea DNA da­to­ri­tă scan­da­lu­lui Bla­ke Cub, ca­re i-a for­ţat mâna preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis să sem­ne­ze reînnoi­rea man­da­tu­lui. Nici

LDa­ni­el Ho­rod­ni­ce­a­nu nu se dă dus din scau­nul de șef, cu toa­te că mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, nu-l mai vrea aco­lo, și se poa­te spe­cu­la că aces­ta i-a pus pe mas­ca­ţi la tre­a­bă pen­tru a de­mon­stra că fă­ră el lup­ta împo­tri­va cri­mei or­ga­ni­za­te nu ar mai fi atât de efi­ci­en­tă. În ce­ea ce pri­vește per­che­zi­ţi­i­le ca­re au vi­zat com­pa­nia Hol­zin­dus­trie Schwei­gho­fer, aces­tea pot fi tra­du­se ca re­pre­zen­tând un sem­nal tran­smis lui Klaus Io­han­nis, ca­re ar tre­bui să înţe­le­a­gă că da­că nu se mișcă mai cu ta­lent și nu fa­ce tot ce-i stă în pu­tin­ţă pen­tru a-l păs­tra în func­ţie, așa cum a fă­cut în ca­zul Lau­rei Co­dru­ţa Ko­ve­si, atunci pri­e­te­nii săi aus­tri­eci ar pu­tea să o pă­ţe­as­că. Cum să nu faci ase­me­nea spe­cu­la­ţii în ţa­ra pro­cu­ro­ri­lor ca­re au de­mon­strat că sunt ca­pa­bi­li de ori­ce și în ţa­ra în ca­re au­to­ri­tă­ţi­le nu îndrăz­nesc să se atin­gă de ma­ri­le com­pa­nii străi­ne, aces­tea fă­cându-și obi­cei­ul de a că­să­pi doar fir­me­le ro­mânești?

jur­na­list

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.