JUSTIȚIA SUVERANĂ sau ade­vă­ra­tul TRATAT DE DREPT PROCEDURAL (26)

Curs prac­tic cu pil­de edi­fi­ca­toa­re (Vo­ca­li­ze în mi mi­nor)

Cotidianul - - SPECIAL - Ghe­or­ghe Schwar­tz

9. Mis­te­rul în ca­zul Prun­cul

4. Sen­tin­ţa: Azi nu se mai cu­noaște de­cât so­lu­ţia da­tă de Jus­ti­ţia Suverană prin ono­ra­bi­lul ju­de­că­tor Pro­fe­sor Uni­ver­si­tar Eme­rit Aca­de­mi­cian Dr. Dr. h. C. Ju­li­us Zim­ber­lan. Și es­te ab­so­lut lim­pe­de că ace­as­tă so­lu­ţie atât de re­mar­ca­bi­lă n-ar fi pu­tut fi for­mu­la­tă fă­ră pres­ta­ţia in­con­fun­da­bi­lă a ma­es­tru­lui Lu­do­vic L., in­di­fe­rent sub ce nu­me s-ar fi aflat. Aces­ta es­te un lu­cru ab­so­lut lim­pe­de!

„Cur­tea în com­po­nen­ţa preșe­din­te - ono­ra­bi­lul ju­de­că­tor Pro­fe­sor Uni­ver­si­tar Eme­rit Aca­de­mi­cian Doc­tor Dr. h. C. Ju­li­us Zim­ber­lan, pro­cu­ror - Doc­tor Rag­na­val­dur Si­cl, gre­fi­er - sub­ti­la dom­nișoa­ră dr. Brun­hil­de Lot­te Iva­no­va, în ur­ma ple­doa­ri­i­lor avo­ca­tu­lui sti­ma­bi­lu­lui Io­sif Pla­ce­a­no­vici, al Ix-lea con­te Pla­ce­an - Doc­tor Ha­ra­lam­bie Sza­bo și a avo­ca­tu­lui ono­ra­bi­lei dom­nișoa­re Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein – ma­es­trul Lu­do­vic L. (de­si­gur sub alt nu­me – no­ta noas­tră), luând în con­si­de­ra­re toa­te argu­men­te­le adu­se, pre­cum și de­cla­ra­ţi­i­le ce­lor do­uă păr­ţi (…) de­pu­se sub ju­ră­mânt, pre­cum și ce­le ale per­soa­ne­lor ci­ta­te drept mar­tori (…), luând în con­si­de­ra­re ar­ti­co­lul (…) și ar­ti­co­lul (…) și ar­ti­co­lul (…) com­ple­tat și re­vi­zu­it, HOTĂREȘTE

Co­pi­lul din ono­ra­bi­la bur­tă a dom­nișoa­rei Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein, nu­mit în con­ti­nua­re Fă­tul, întru­cât ne­fi­ind încă adus pe lu­me, nu poa­te fi so­co­tit co­pil, având ro­lul pro­ce­sual prin­ci­pal, ne­fă­când uz de acest rol, nu poa­te fi con­si­de­rat pro­bă di­rec­tă în do­sar. Așa că pro­ce­sul n-ar fi avut obi­ect de­cât ipo­te­tic, da­că dom­nișoa­ra Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein n-ar fi ce­rut (prin avo­cat) dau­ne mo­ra­le pen­tru că sti­ma­bi­lul Io­sif Pla­ce­a­no­vici, al Ix-lea con­te Pla­ce­an, ar fi fo­lo­sit tot tim­pul ju­de­că­ţii ti­tlul său de no­ble­ţe pen­tru a câști­ga un as­cen­dent fa­ţă de atât de ono­ra­bi­lul nu­me van Krum­pel­stein, aflat de șap­te ge­ne­ra­ţii în sluj­ba ce­lor mai im­por­tan­ţi oa­me­nii ai mi­ri­fi­cei noas­tre co­mu­ni­tă­ţi.

Prin ur­ma­re, luându-se în con­si­de­ra­re art. (…) pa­ra­gra­fe­le 3 și 6b, Cur­tea de­ci­de:

1. Prun­cul, ne­fo­lo­sin­du-se de drep­tul său pro­ce­sual și fi­ind doar ipo­te­tic un vi­i­tor co­pil, nu poa­te con­sti­tui și nici da naște­re unei dis­pu­te în fa­ţa vreu­nui ju­de­că­tor;

2. Întru­cât, fă­ră ca Prun­cul să fi fost un caz, Prun­cul ne­fo­lo­sin­du-se de drep­tul său pro­ce­sual, sti­ma­bi­lul Io­sif Pla­ce­a­no­vici, al Ix-lea con­te Pla­ce­an, a fă­cut uz de ti­tlu­ri­le sa­le, vrând să pu­nă în um­bră, prin umi­li­re, ono­ra­bi­la fa­mi­lie van Krum­pel­stein, afla­tă de șap­te ge­ne­ra­ţii în sluj­ba ce­lor mai im­por­tan­ţi oa­me­nii ai mi­ri­fi­cei noas­tre co­mu­ni­tă­ţi, fie va plă­ti drept dau­ne su­ma de (…), fie o va lua neîntârziat în că­să­to­rie pe dom­nișoa­ra Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein; In­di­fe­rent de ace­as­tă Ho­tă­râre, nu­mi­tul Io­sif Pla­ce­a­no­vici, al Ix-lea con­te Pla­ce­an, va plă­ti ta­xe de ju­de­ca­tă de (…).

3. Cu drept de re­curs în 48 (pa­tru­zeci și opt) de ore.

Sem­nă­tu­ri­le, pa­ra­fe­le etc.”

Mer­gând mai de­par­te, pe fi­rul eveni­men­te­lor, deși ne-au ră­mas atât de pu­ţi­ne do­cu­men­te în acest caz, n-am gă­sit ni­ci­un­de con­sem­na­tă că­să­to­ria din­tre sti­ma­bi­lul Io­sif Pla­ce­a­no­vici, al Ix-lea con­te Pla­ce­an cu ono­ra­bi­la dom­nișoa­ră Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein, în schimb, am des­co­pe­rit mi­nu­ta se­cre­tă a di­vor­ţu­lui lor.

Pre­sa n-a con­sem­nat ni­mic des­pre aces­te eveni­men­te. Și asta deși nici sti­ma­bi­lul Io­sif Pla­ce­a­no­vici, al Ix-lea con­te Pla­ce­an și nici ono­ra­bi­la dom­nișoa­ră Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein n-au fost niște oa­re­ci­ne!

4. Urmări:

Ori­cum, onoa­rea ono­ra­bi­lei dom­nișoa­re Astrid Ju­lie Lu­cie van Krum­pel­stein a fost re­pa­ra­tă, iar des­pre Prun­cul, nu se mai știe ni­mic. (Doam­na Ro­zen­zweig – Lut­her, bă­trâna me­na­je­ră a fa­mi­li­ei van Krum­pel­stein, pre­tin­de că la mij­loc n-a exis­tat nici un prunc. Dar se poa­te ca doam­na Ro­zen­zweig – Lut­her, acum în vârstă de 97 ani, să fi ui­tat ce­ea ce s-a pe­tre­cut – în se­cret! – cu atâta vre­me în ur­mă. La vârsta ei, nici n-ar fi de mi­ra­re.)

10. Un pro­ces en­tu­zias­mant de ana­cro­nic

1. Aver­tis­ment:

„De­ci­zi­i­le ma­jo­re au ca efect mo­di­fi­ca­rea sau frac­tu­ra­rea mer­su­lui vi­e­ţii, în vre­me ce cre­a­ti­vi­ta­tea păs­tre­a­ză in­di­vi­dul într-o sta­re ac­ti­vă, po­si­bi­lă chiar și pe ve­chi­ul fă­gaș.”

Și, fi­in­dcă, oda­tă cu pro­ce­sul „Prun­cul”, am ajuns și în sfe­re­le înal­te, înain­te de a re­ve­ni la atât de im­pre­si­o­nan­tul caz Rom J. Ro­min­ger, ne vom adu­ce amin­te și de mult mai me­dia­ti­za­tul pro­ces din­tre (fal­sul) vi­con­te Je­an-paul Me­lec de Me­lec și (fal­sul) mar­chiz Ra­bin­dra­nath d’an. Vom amin­ti des­pre acel eveni­ment - atât de ana­cro­nic în zi­le­le noas­tre - de­oa­re­ce com­ple­tul de ju­de­ca­tă a fost ace­lași ca în pro­ce­sul „Prun­cul”, iar ma­es­trul Lu­do­vic L. (pe ca­re nu l-a che­mat ni­ci­o­da­tă Lu­do­vic L.) a fost chiar avo­ca­tul (fal­su­lui) mar­chiz Ra­bin­dra­nath d’an (ca­re s-a do­ve­dit, la tim­pul po­tri­vit, că n-ar fi fost de­cât Ra­bin Dan și nici pe de­par­te mar­chiz. Dar to­tul doar la tim­pul po­tri­vit!).

2. Fap­te­le: Ia­tă ca­re a fost su­bi­ec­tul aces­tui pro­ces ce a ţi­nut pri­ma pa­gi­nă a ta­bloi­de­lor timp de mai bi­ne de no­uă săp­tă­mâni, pa­gi­na a do­ua do­uă zi­le, iar pa­gi­na a no­ua o sin­gu­ră da­tă: (fal­sul) vi­con­te Je­an-paul Me­lec de Me­lec l-a dat în ju­de­ca­tă pe (fal­sul) mar­chiz Ra­bin­dra­nath d’an pen­tru că aces­ta l-ar fi ca­lom­niat în pu­blic în sa­lo­nul al­bas­tru al CLUBULUI ROYAL, că s-ar fo­lo­si în mod abu­ziv de ti­tlul no­bi­liar și că, prin ur­ma­re, n-ar fi avut ce cău­ta în acel loc ex­clu­siv! Ba nici mă­car în sa­lo­nul ver­de, un­de se între­ţi­neau se­cre­ta­rii, con­ta­bi­lii și avo­ca­ţii, în vre­me ce pa­tro­nii lor se des­fă­tau în at­mos­fe­ra încântă­toa­re din SALON BLEU CLAIR. Mar­to­rii la in­ci­dent au re­la­tat sub ju­ră­mânt că, ini­ţial, (fal­sul) vi­con­te Je­an-paul Me­lec de Me­lec ar fi ră­mas mut de in­dig­na­re, timp su­fi­ci­ent pen­tru ca (fal­sul) mar­chiz Ra­bin­dra­nath d’an să adau­ge că nu, nici chiar în sa­lo­nul ver­de n-ar avea ce cău­ta (fal­sul) vi­con­te Je­an-paul Me­lec de Me­lec, întru­cât nu ar pu­tea do­ve­di ca­li­ta­tea de se­cre­tar și cu atât mai pu­ţin cea de avo­cat sau con­ta­bil! Și au mai re­la­tat sub ju­ră­mânt mar­to­rii la in­ci­dent că (fal­sul) mar­chiz Ra­bin­dra­nath d’an i-ar fi stri­gat (fal­su­lui) vi­con­te Je­an-paul Me­lec de Me­lec: „Lo­cul tău es­te cel mult în sa­lo­nul gri, lao­lal­tă cu va­le­ţii și bir­ja­rii!”. Și astea toa­te în fa­ţa atâtor dis­ti­nși mar­tori!

Când i-a re­venit, în sfârșit, grai­ul, (fal­sul) vi­con­te Je­an-paul Me­lec de Me­lec nici n-a avut ne­voie să și-l fo­lo­se­as­că: și-a scos cu un gest te­a­tral mă­nușa de pe mână (așa au re­la­tat sub ju­ră­mânt pa­tru mar­tori) „și-a scos mă­nușa de pe mână și l-a poc­nit cu ea drept în fa­ţă pe (fal­sul) mar­chiz Ra­bin­dra­nath d’an”. Și, ast­fel, pro­vo­ca­rea la duel a fost ga­ta ini­ţia­tă.

Co­ti­dia­nul pu­bli­că în se­rial vo­lu­mul lui Ghe­or­ghe Schwar­tz „Justiția suverană“, apă­rut la Edi­tu­ra Ju­ni­mea Iași, în 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.