Un câi­ne uti­li­tar a fă­tat opt pui în ae­ro­port

Cotidianul - - SPECIAL - Andre­ea Tu­do­ri­că

Ocățe­lușă din ra­sa Gol­den Re­tri­e­ver a fă­tat pe neaștep­ta­te opt pui chiar în mij­lo­cul Ae­ro­por­tu­lui Inter­nați­o­nal Tam­pa. Ellie es­te un câi­ne uti­li­tar și a tre­bu­it să fe­te chiar înain­te ca stă­pânii săi să se îmbar­ce în avi­on, po­tri­vit BBC.

Ele­a­nor „Ellie“Rig­by are doi ani și a fă­tat cu aju­to­rul ce­lor de la bri­ga­da de pom­pi­eri de pe ae­ro­port. Stă­pânii știau că es­te ges­tan­tă, dar nu știau că es­te atât de aproa­pe de ter­men. Ellie și par­te­ne­rul ei, Nug­get, sunt pă­ri­nții a opt pu­i­uți: șap­te mas­cu­li și o fe­me­lă.

Ani­ma­le­le uti­li­ta­re sunt an­tre­na­te să asis­te oa­me­nii cu di­za­bi­li­tăți, cum ar fi câi­nii-ghid pen­tru or­bi, dar și pen­tru sur­zi. De ase­me­nea, pot fi de aju­tor și pen­tru cei cu pro­ble­me men­ta­le sau tri­mit aler­te atunci când stă­pânii su­fe­ră di­ver­se cri­ze.

Un pur­tă­tor de cu­vânt a de­cla­rat pen­tru Fox 13 că stă­pânii lui Ellie și Nug­get, o fe­meie și fi­i­ca ei, tre­bu­ia să se îmbar­ce în cur­sa pen­tru Phi­la­del­phia, împreu­nă cu cei doi câini ai lor. Dar Ellie a in­trat în tra­va­liu și au fost ne­voiți să amâne zbo­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.