Scri­i­tori en­gle­zi prin Ro­mânia

Cotidianul - - CĂLĂTORII - Ali­na Stoi­ca

Joi se­a­ră (31 mai), la Sa­la Dar­clee a Ho­te­lu­lui Pul­lman din Bu­cu­rești, au avut loc bi­la­nțul și un cok­tail cu un grup de scri­i­tori en­gle­zi ca­re au vi­zi­tat Ro­mânia, pre­cum și o întîlni­re cu con­du­ce­rea Fun­dați­ei Ale­xan­dri­on,cea ca­re a pro­dus acest proi­ect.

Unspre­ze­ce scri­i­tori en­gle­zi au că­lă­to­rit timp de o săp­tă­mînă prin Ro­mânia. De la Pa­la­te­le Brânco­venești la Cas­te­lul Pe­leș, de la Ce­ta­tea Râșnov la ca­sa din Si­ghișoa­ra în ca­re s-a năs­cut Vlad Țe­peș, de la Ca­sa Po­po­ru­lui din Bu­cu­rești la Mă­năs­ti­rea Sîmbă­ta de Sus, de la Bi­se­ri­ca Sfîntul Ghe­or­ghe la Cen­trul Ve­chi, de la Cres­te­le Car­pați­lor la Mu­zeul de pînze și po­vești din Mândra, cei 11 scri­i­tori, aflați pen­tru pri­ma oa­ră în Ro­mânia, au că­lă­to­rit prin ța­ră. Ei au ajuns și la dis­ti­le­ri­i­le Ale­xan­dri­on din sa­tul Ple­așa (jud Pra­ho­va) și au pri­mit ex­pli­cații des­pre fe­lul în ca­re se pro­duc vi­nar­sul Brânco­ve­a­nu si pri­mul scoth whis­ky ro­mânesc, sin­gle mal­tul aflat de­ja la ma­tu­ra­re în mii de bu­toaie.ei pre­gă­tesc o car­te des­pre ace­as­tă că­lă­to­rie prin Ro­mânia,vo­lum ca­re va fi edi­tat în lim­ba ro­mână și în lim­ba en­gle­ză și va fi lan­sat atît la Lon­dra, cît și la Bu­cu­rești.

În ul­ti­ma lor se­a­ră în Ro­mânia, scri­i­to­rii en­gle­zi s-au întîlnit cu cîți­va scri­i­tori ro­mâni. Ia­tă nu­me­le scri­i­to­ri­lor im­pli­cați în acest proi­ect:

- Emma Clai­re Swe­e­ney - au­toa­re scri­eri bi­o­gra­fi­ce/ is­to­ri­ce

- Jo­nat­han Rup­pin - agent li­te­rar

- Guy Rus­sell - au­tor po­ves­tiri -Ri­chard Kel­lum - au­tor ro­ma­ne fan­tas­ti­ce

- Sue Lo­vett - au­toa­re po­ves­tiri /edi­tor

- Char­lot­te Hai­gh - jur­na­lis­tă / pro­za­toa­re / edi­tor

- Mi­cha­el Bra­ga - con­sul­tant fi­na­nțe și au­tor nu­ve­le

- Mi­cha­el Clar­ke - stand-up co­me­dian și au­tor po­ves­tiri

- Lau­ra Pa­ter­son Da­vi­es - au­toa­re și pro­fe­soa­ră de lim­ba en­gle­ză

- Ra­chel Ke­en - an­tro­po­log și au­toa­re de pro­ză

-Jen­ni­fer Gray - au­toa­re de că­rți pen­tru co­pii

- Ni­co­le Duțu, au­toa­rea ro­ma­nu­lui „Cum l-am învins pe Dra­cu­la” (Li­bris Edi­to­rial, 2017).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.