Mi­tin­gul gos­po­di­ne­lor din Bu­cu­rești

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă

12 iu­nie 1918. Bu­cu­rești. Obser­va­to­rul Po­pu­lar. Un astro­nom ama­tor ci­tește în vi­i­tor cu lu­ne­ta lui. El ve­de mul­te năz­dră­vă­nii. Ba­cal­bașa stă jos, la sca­ră. Stri­gă, ce ve­zi, ce ve­zi, nu ne mai per­pe­li. Astro­no­mul ama­tor zi­ce una, zi­ce alta. Fiți ate­nți, oa­meni buni. Se fac pre­gă­tiri in­ten­se pen­tru ma­rșul gos­po­di­ne­lor din Bu­cu­rești. Se aște­ap­tă ca la ma­rș să par­ti­ci­pe pes­te do­uă su­te de mii de gos­po­di­ne cu po­lo­ni­ce, ti­găi și fur­cu­li­ţe. Ma­rșul va fi ase­zo­nat din plin cu mi­ro­de­nii din Gua­de­lu­pe, cu ci­or­be și bo­rșuri, to­că­nițe, tuz­la­ma, pră­ji­tu­ri­le și chiar bu­ca­te de post. În semn de pro­test fa­ţă de po­li­ti­ca ne­să­ra­tă a Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă, gos­po­di­ne­le vor adu­ce pe ce­rul clă­di­rii gu­ver­nu­lui un ze­pe­lin adus din Ger­ma­nia, din ca­re va fi cer­nut za­hăr pu­dră pe aco­pe­riș. Orga­ni­za­to­rii ma­rșu­lui spe­ră că-i vor sen­si­bi­li­za pe gu­ver­nan­ţi și par­la­men­tari în ideea ini­ţi­e­rii unui pa­chet de le­gi fa­vo­ra­bi­le gos­po­di­ne­lor ca­re sus­ţin din greu PIB, fă­ră ca ci­ne­va să re­cu­noas­că ches­tia asta ce ţi­ne de fun­da­men­te­le eco­no­mi­ei po­li­ti­ce. Mai­o­res­cu îl tra­ge de mâne­că pe Ci­o­ran. Ci­o­ran îl tra­ge de mâne­că pe Ha­gi Tu­do­se. Ha­gi Tu­do­se îl tra­ge de mâne­că pă Mar­ghi­lo­man. Mar­ghi­lo­man es­te în clen­ci­uri cu Von Ma­ken­sen. Von Ma­ken­sen zi­ce, dom­ni­lor, da­că gos­po­di­ne­le vin încoa­ce în 1918, ne-am ars. Și îi tri­mi­te o de­peșă tem­po­ra­lă unui nea­mț de va­ză ca­re trebuie s-o înmâne­ze per­so­nal. Ange­la Mer­kel nu are ni­cio idee des­pre ma­rșul gos­po­di­ne­lor din Bu­crești, ce fac oa­re ser­vi­ci­i­le secrete ne­mțești?! În sfârșit, Do­nald Trump îl tra­ge de mâne­că pe Vla­di­mir Pu­tin. Vla­di­mir Pu­tin îl tra­ge de mâne­că pe Orban, ca­re îl tra­ge de mâne­că pe Ma­cron. Asta e, toa­tă su­fla­rea po­li­ti­că din toa­te tim­pu­ri­le e oa­re­cum înspăi­mânta­tă pen­tru că, de fapt, o is­coa­dă a aflat că mi­tin­gul se va ex­stin­de ca o fla­că­ră și că mi­li­oa­ne de gos­po­di­ne din toa­tă lu­mea vor nă­vă­li la mi­ting, în Bu­cu­rești. Ma­fia ho­te­li­e­ră dâmbo­vițe­a­nă își fre­a­că mâi­ni­le de bu­cu­rie, să ve­zi ne­ne ce afa­ce­re fa­cem noi acuși­ca. Ma­fia par­că­ri­lor din Bu­cu­rești, ai­do­ma. Ma­fia fri­ze­ri­lor și coa­fe­ze­lor, la fel. Ma­fia ta­xi­me­triști­lor se gândește se­ri­os să um­fle ta­ri­fe­le și să schim­be Gu­ver­nul Dăn­ci­lă, așa, prin toam­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.