Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia

Pen­tru o pa­ză ine­xis­ten­tă

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL - Ion Spânu

Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia (CEO) es­te una din­tre între­prin­de­ri­le stra­te­gi­ce ale Ro­mâni­ei, ca­re, de 40 de ani, ga­ran­te­a­ză si­gu­ran­ţa Sis­te­mu­lui Ener­ge­tic Na­ţi­o­nal. Din acest punct de ve­de­re, ori­ce de­tur­na­re de fon­duri es­te ex­trem de pe­ri­cu­loa­să, pu­tînd fi ușor înca­dra­tă ca in­frac­ţi­u­ne de sa­bo­taj! Cu toa­te aces­tea, ac­tua­la con­du­ce­re a CEO, ig­no­rînd pre­ve­de­ri­le le­ga­le, a gă­sit de cu­vi­in­ţă să arun­ce pen­tru pa­za obi­ec­ti­vu­lui pes­te 3 mi­li­oa­ne lei unei fir­me ca­re cre­de că pă­zește un ci­mi­tir, nu o între­prin­de­re stra­te­gi­că!

Pen­tru a vă in­tro­du­ce în su­bi­ect, ia­tă ca­re sînt da­te­le prin­ci­pa­le ale aces­tui caz: - la sfîrși­tul lu­nii apri­lie a aces­tui an ex­pi­ra ve­chi­ul con­tract de pa­ză al CEO;

- cu doar cinci zi­le înain­te, adi­că pe 25.04.2018, es­te anun­ţa­tă li­ci­ta­ţia pen­tru un nou con­tract de pa­ză;

- pen­tru că ter­me­ne­le de li­ci­ta­ţie pen­tru astfel de achi­zi­ţii de ser­vi­cii du­re­a­ză ce­va timp, în 20.04.2018 se de­ci­de or­ga­ni­za­rea ra­pi­dă a unei li­ci­ta­ţii res­trînse, deși toc­mai con­du­ce­rea CEO tre­bu­ia să pre­va­dă din timp ne­ce­si­ta­tea unei li­ci­ta­ţii nor­ma­le, cu mult înain­te de da­ta de 30 mai, cînd ex­pi­ra ve­chi­ul con­tract de pa­ză, așa cum pre­ci­ze­a­ză Le­gea 99/2016, art. 117, lit. (d) des­pre „achi­zi­ţi­i­le de ur­gen­ţă“ca­re se pot or­ga­ni­za doar „ca o mă­su­ră strict ne­ce­sa­ră, atunci când pe­ri­oa­de­le de apli­ca­re a pro­ce­du­ri­lor de li­ci­ta­ţie des­chi­să, li­ci­ta­ţie res­trânsă sau ne­go­ci­e­re com­pe­ti­ti­vă nu pot fi res­pec­ta­te din mo­ti­ve de ex­tre­mă ur­gen­ţă, de­ter­mi­na­te de eveni­men­te ca­re nu pot fi pre­vă­zu­te de en­ti­ta­tea con­trac­tan­tă și ca­re nu se da­to­re­a­ză sub ni­cio for­mă unei ac­ţi­uni sau inac­ţi­uni a en­ti­tă­ţii con­trac­tan­te“!

Con­du­ce­rea CEO a ig­no­rat obli­ga­ţi­i­le pre­vă­zu­te de Le­gea 99/2016

Exact ace­as­tă pre­ve­de­re le­ga­lă în pri­vin­ţa achi­zi­ţi­i­lor pu­bli­ce a fost încăl­ca­tă de con­du­ce­rea CEO, ca­re a ig­no­rat in­ten­ţi­o­nat or­ga­ni­za­rea unei li­ci­ta­ţii cu mult timp înain­te de închei­e­rea ve­chi­u­lui con­tract, adi­că a do­ve­dit „inac­ţi­u­ne“, cum spu­ne arti­co­lul ci­tat mai sus! A fost omi­să și pre­ve­de­rea ex­pre­să a art. 82, al. (4) din Le­gea 99/2016, ca­re spu­ne ex­pli­cit: „En­ti­ta­tea con­trac­tan­tă are drep­tul de a apli­ca pro­ce­du­ra de ne­go­ci­e­re fă­ră in­vi­ta­ţie pre­a­la­bi­lă la o pro­ce­du­ră con­cu­ren­ţia­lă de ofer­ta­re ex­clu­siv în ca­zu­ri­le și con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te la art. 117“, adi­că doar în si­tua­ţii de „ex­tre­mă ur­gen­ţă“, dar nu da­to­ra­te inac­ţi­u­nii con­du­ce­rii so­ci­e­tă­ţii, așa cum spu­ne chiar art. 117!

Du­pă cum se ve­de din tex­tul Le­gii 99/2016, con­du­ce­rea CEO știa că o li­ci­ta­ţie fă­ră in­vi­ta­ţie pre­a­la­bi­lă nu se pu­tea or­ga­ni­za de­cît ex­clu­siv în si­tua­ţii de ex­tre­mă ur­gen­ţă și, cum spu­ne arti­co­lul de mai sus, în si­tua­ţii ca­re nu se da­to­re­a­ză inac­ţi­u­nii con­du­ce­rii CEO!

Or, exact acest lu­cru s-a întîmplat la Târgu Jiu, un­de con­du­ce­rea CEO a aștep­tat pa­si­vă închei­e­rea ve­chi­u­lui con­tract de pa­ză toc­mai pen­tru a in­vo­ca apoi fap­tul că es­te ne­voie de or­ga­ni­za­rea unei noi li­ci­ta­ţii fă­ră in­vi­ta­ţie pre­a­la­bi­lă, adi­că res­pec­tîndu-se re­gu­li­le stric­te ale unei li­ci­ta­ţii obișnu­i­te!

Pînă la ur­mă, acest con­tract de ser­vi­cii de pa­ză a fost atri­bu­it fir­mei SC SAFETY SECURITY SRL, cu se­di­ul în... Ca­ra­cal, des­pre ca­re vom vor­bi pe larg în epi­so­dul ur­mă­tor, căci, așa cum am scris în re­pe­ta­te rînduri, ea es­te con­du­să în re­a­li­ta­te de un per­so­naj ex­trem de du­bi­os, Re­mus Ră­doi, zis „Co­di­ţă“, ca­re are in­ter­dic­ţie să efec­tue­ze toc­mai ser­vi­cii de pa­ză!

Pa­za es­te asi­gu­ra­tă tot de an­ga­ja­ţii CEO sau de ti­neri lua­ţi di­rect din vie

Re­dac­ţia noas­tră es­te în po­se­sia între­gu­lui do­sar al li­ci­ta­ţi­ei, in­clu­siv a proi­ec­tu­lui de con­tract. Ne-a atras în spe­cial aten­ţia o pre­ve­de­re ci­u­da­tă, avînd în ve­de­re fap­tul că nu sîntem în fa­ţa unui con­tract între fir­me pri­va­te, ci un con­tract ofe­rit de una din­tre so­ci­e­tă­ţi­le de stat, chiar una stra­te­gi­că! În astfel de ca­zuri, tran­spa­ren­ţa chel­tu­i­e­li­lor es­te ex­trem de im­por­tan­tă.

La punc­tul 23 din acest proi­ect ci­tim: „23.1. Păr­ţi­le se obli­gă să tra­te­ze toa­te in­for­ma­ţi­i­le și do­cu­men­ta­ţi­i­le de ca­re au luat cu­noștin­ţă în tim­pul ne­go­ci­e­rii și de­ru­lă­rii pre­zen­tu­lui Con­tract ca in­for­ma­ţii con­fi­den­ţia­le și se obli­gă să nu le di­vul­ge unei ter­ţe per­soa­ne. 23.2. Obli­ga­ţia de con­fi­den­ţia­li­ta­te pre­vă­zu­tă mai sus es­te va­la­bi­lă atît pe du­ra­ta Con­trac­tu­lui, cît și timp de doi ani de la da­ta înce­tă­rii aces­tu­ia“.

Am înţe­le­ge da­că ace­as­tă con­fi­den­ţia­li­ta­te s-ar re­feri la obli­ga­ţia ce­lor ca­re ur­me­a­ză să fa­că pa­za obi­ec­ti­vu­lui de a nu di­vul­ga pos­tu­ri­le de pa­ză, des­cri­e­rea pe­ri­me­tru­lui sau a lo­ca­ţi­i­lor ce nu tre­bu­ie să fie pu­bli­ce, însă, du­pă cum ve­dem, es­te vor­ba des­pre o con­fi­den­ţia­li­ta­te ge­ne­ra­lă, in­clu­siv des­pre in­for­ma­ţii de in­te­res pu­blic!

No­ro­cul nos­tru, al jur­na­liști­lor de in­ves­ti­ga­ţie, es­te că, dîndu-și se­a­ma de enor­mi­ta­tea aces­tei con­fi­den­ţia­li­tă­ţi, CEO a in­clus și punc­tul 23.3, ca­re pre­ve­de că „obli­ga­ţia de mai sus nu sub­zis­tă în ca­zul în ca­re da­te­le, in­for­ma­ţi­i­le sau do­cu­men­te­le au in­trat în do­me­ni­ul pu­blic fă­ră vi­na vreu­nei Păr­ţi sau cînd pen­tru ori­ca­re din­tre Păr­ţi exis­tă o obli­ga­ţie le­ga­lă de dez­vă­lu­i­re“!

Așa­dar, în aces­te con­di­ţii, îi pu­tem ce­re di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral al CEO, Bo­za So­ri­nel Ghe­or­ghe, ex­pli­ca­ţii des­pre ace­as­tă li­ci­ta­ţie ci­u­da­tă, or­ga­ni­za­tă prin încăl­ca­rea fla­gran­tă a le­gii, pe ba­za că­reia i-a ofe­rit pe ta­vă su­ma de 3 mi­li­oa­ne lei unei fir­me din Ca­ra­cal pen­tru pa­za CEO timp de trei luni!

Ce­ea ce ne-a atras aten­ţia aten­ţia asu­pra si­tua­ţi­ei de la Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia (CEO) au fost ini­ţial do­uă fil­me pos­ta­te pe Inter­net de o te­le­vi­zi­u­ne lo­ca­lă, Sa­bo­to­rii TV, ca­re au fil­mat chiar în pos­tu­ri­le de pa­ză, un­de au gă­sit în lo­cul paz­ni­ci­lor fir­mei de pa­ză mai mul­ţi an­ga­ja­ţi ai... CEO (v. https:// www.yo­u­tu­be.com/wat­ch?ti­me_ con­ti­nue=1&v=um1p2v6s7p0) sau chiar un co­pil de 18 ani din zo­na Ca­ra­cal, an­ga­jat de SAFETY SECURITY SRL cu doar cîte­va zi­le înain­te, luîndu-l chiar din vie, cum spu­ne chiar ne­vi­no­va­tul „paz­nic“(v. https://www.yo­u­tu­be. com/wat­ch?ti­me_con­ti­nue=59&v=wwqip­xcslyo)!

Evi­dent, du­pă ce pre­sa lo­ca­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.