Ro­bot pen­tru eli­mi­na­rea in­fe­cți­i­lor no­so­co­mia­le

Cotidianul - - SĂNĂTATE -

Admi­nis­tra­ţia Spi­ta­le­lor și Ser­vi­ci­i­lor Me­di­ca­le Bu­cu­rești va achi­zi­ţi­o­na teh­no­lo­gie avan­sa­tă de eli­mi­na­re a in­fec­ţi­i­lor no­so­co­mia­le din spi­ta­le cu aju­to­rul ro­bo­ţi­lor, con­form unui proi­ect de ho­tă­râre aflat pe ordi­nea de zi a șe­din­ţei din 14 iu­nie a Con­si­li­u­lui Ge­ne­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești.

Proi­ec­tul se va de­ru­la prin Spi­ta­lul Cli­nic de Bo­li Infec­ţi­oa­se și Tro­pi­ca­le „Vic­tor Ba­beș“și va avea un bu­get de 159.000 eu­ro plus TVA.

Ide­ea a fost avan­sa­tă în ca­drul cam­pa­ni­ei pen­tru iden­ti­fi­ca­rea de proi­ec­te de in­te­res lo­cal ini­ţia­te de ce­tă­ţeni sub ti­tu­la­tu­ra „Pro­pu­ne pen­tru Bu­cu­rești“.

În ra­por­tul de spe­cia­li­ta­te se ara­tă că ini­ţia­to­rul proi­ec­tu­lui pro­pu­ne achi­zi­ţia unui ro­bot cu lu­mi­nă pul­sa­tă ul­tra­vi­o­le­tă cu xe­non, pen­tru a dis­tru­ge in­fec­ţi­i­le no­so­co­mia­le.

Se men­ţi­o­nea­ză că ale­ge­rea Spi­ta­lu­lui „Dr. Vic­tor Ba­beș“se jus­ti­fi­că prin fap­tul că în ace­as­tă uni­ta­te sunt în mod cu­rent in­ter­na­ţi pa­ci­en­ţi cu bo­li infec­ţi­oa­se cu ger­meni mul­ti­re­zis­ten­ţi, pre­cum și nu­me­roa­se ca­zuri de dia­ree cu Clos­tri­di­um dif­fi­ci­le, tran­sfe­ra­te din alte spi­ta­le. De ase­me­nea, în spi­tal exis­tă un com­par­ti­ment de te­ra­pie in­ten­si­vă bo­li infec­ţi­oa­se, ca­re in­ter­nea­ză ce­le mai gra­ve și con­ta­gi­oa­se ca­zuri, pre­cum și do­uă sec­ţii de pneu­mof­ti­zi­o­lo­gie, cu TBC. To­to­da­tă, se pre­ci­ze­a­ză că de­zin­fec­ţia sa­loa­ne­lor se fa­ce acum cu me­to­de stan­dard, du­ra­ta cu­ră­ţe­ni­ei și de­zin­fec­ţi­ei ter­mi­na­le fi­ind de apro­xi­ma­tiv 12 ore. În acest in­ter­val, sa­loa­ne­le res­pec­ti­ve nu se pot uti­li­za, ce­ea ce di­mi­nue­a­ză con­si­de­ra­bil po­si­bi­li­ta­tea in­ter­nă­rii unor noi pa­ci­en­ţi.

To­to­da­tă, se men­ţi­o­nea­ză că ro­bo­tul are apro­xi­ma­tiv di­men­si­u­nea unui as­pi­ra­tor ma­re, por­ta­bil, și func­ţi­o­nea­ză prin pul­sa­rea xe­no­nu­lui, un gaz inert, la in­ten­si­ta­te ri­di­ca­tă de la o lam­pă de ilu­mi­na­re ul­tra­vi­o­le­tă ce pro­du­ce între­gul spec­tru de UV-C ca­re uci­de ger­me­nii, ca­re pe­ne­tre­a­ză pe­re­ţii ce­lu­le­lor de mi­croor­ga­nis­me, in­clu­siv bac­te­rii, vi­ru­suri, mu­ce­gai­uri, ci­u­perci și spori. Spec­trul ger­mi­ci­dal com­plet emis va eli­mi­na o ga­mă lar­gă de agen­ţi pa­to­geni în cinci mi­nu­te, la o ra­tă a efi­ci­en­ţei de 99,9%.

Proi­ec­tul se va de­ru­la pe o pe­ri­oa­dă de no­uă luni, în pe­ri­oa­da 1 iu­lie 2018 – 31 mar­tie 2019, în Spi­ta­lul Cli­nic de Bo­li Infec­ţi­oa­se și Tro­pi­ca­le „Dr. Vic­tor Ba­beș“. La sfârși­tul proi­ec­tu­lui, spi­ta­lul va pre­zen­ta un ra­port de­ta­liat pri­vind efi­ci­en­ţa uti­li­ză­rii aces­tei teh­no­lo­gii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.