„Ma­gic Nați­o­nal” își con­ti­nuă sta­gi­u­nea

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

O va­ră pli­nă de eveni­men­te se anun­ţă pen­tru con­cer­tul-spec­ta­col al Te­a­tru­lui Na­ţi­o­nal din Bu­cu­rești re­gi­zat de Ion Ca­ra­mi­tru, Ma­gic Na­ţi­o­nal, ca­reși con­ti­nuă suc­ce­sul ori­un­de ar fi pre­zen­tat, încântând pu­bli­cul prin acor­duri mu­zi­ca­le pli­ne de sen­si­bi­li­ta­te și tem­pe­ra­ment, în in­ter­pre­tări ce stârnesc ro­po­te de aplau­ze la sce­nă des­chi­să, ce vin să-i răs­plă­te­as­că de­o­po­tri­vă pe ac­tori și pe mu­zi­ci­eni.

Du­pă suc­ce­sul re­pur­tat va­ra tre­cu­tă la Ohrid Sum­mer Fes­ti­val, Ma­gic Na­ţi­o­nal a pri­mit o se­rie de alte in­vi­ta­ţii pen­tru a par­ti­ci­pa la fes­ti­va­luri na­ţi­o­na­le și in­ter­na­ţi­o­na­le.

În 27 iu­nie, în se­a­ra de închi­de­re a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Te­a­tru „Mi­tu­ri­le Ce­tă­ţii”, aflat în acest an la cea de-a treia edi­ţie, Ma­gic Na­ţi­o­nal va pu­tea fi ur­mă­rit în Pia­ţa Ovi­diu din Con­stan­ţa.

Acto­rii Ion Ca­ra­mi­tru, Me­de­ea Ma­ri­nes­cu, Ma­ri­us Ma­no­le, Ta­nia Po­pa, Istvan Te­glas, Anca Si­gar­tău, Lari Gi­or­ges­cu, Ay­lin Ca­dîr, Eduard Adam, Flo­rin Căl­bă­jos, Emi­lian Mârnea și Pe­tre Ancu­ţa, acom­pa­nia­ţi cu măi­es­trie de Emy Dră­goi, re­ge­le jazz-ului la acor­de­on și for­ma­ţi­i­le sa­le, 3D Pro`ect, Jazz Hot Club Ro­ma­nia, împreu­nă cu per­cu­ţi­o­nis­tul Lu­cian Ma­xim le vor oferi ce­lor afla­ţi la fes­ti­va­lul con­stăn­ţe­an o se­a­ră fa­bu­loa­să de mu­zi­că, dans și po­e­zie.

„O re­pre­zen­tație uni­cat în pei­sa­jul te­a­tral ca­re ui­mește prin măi­es­tria îmbi­nă­rii mu­zi­cii cu cu­vântul și mișca­rea cor­po­ra­lă, o încânta­re pen­tru ori­ce spec­ta­tor”, a afir­mat cri­ti­cul de te­a­tru Ile­a­na Lu­ca­ciu.

La înce­pu­tul lu­nii au­gust, Ma­gic Na­ţi­o­nal va avea o re­pre­zen­ta­ţie pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Te­a­tru și Jazz din Nis­hvil­le, Ser­bia, iar la sfârșit de au­gust, Fes­ti­va­lul Bu­cu­reștii lui Ca­ra­gia­le, aflat la cea de VII-A edi­ţie, eveni­ment or­ga­ni­zat de Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești prin Te­a­trul Ion Cre­an­gă le va oferi bu­cu­rește­ni­lor oca­zia de a ur­mări un Ma­gic Na­ţi­o­nal în aer li­ber, pe o sce­nă am­pla­sa­tă în Par­cul Cișmi­giu.

În închi­de­rea sta­gi­u­nii TNB, du­mi­ni­că 1 iu­lie, de la ora 20.00, pu­bli­cul bu­cu­rește­an es­te in­vi­tat la Sa­la Ma­re să des­co­pe­re ma­gi­ca for­mu­lă a aces­tui con­cert, la al că­rui suc­ces con­tri­bu­ie nu­me din­tre ce­le mai îndră­gi­te ale sce­nei, ală­turi de mu­zi­ci­eni de mar­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.