The Pla­ce: Li­ber­ta­te. Fru­mu­sețe. Sex. Fe­ri­ci­re

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

Un ne­cu­nos­cut, o ca­fe­nea, ne­voia de mi­ra­co­le. Tu ce ești dis­pus să faci ca să obții ce vrei?

Din 13 iu­lie, va in­tra pe ecra­ne­le ro­mânești fil­mul The Pla­ce/ Lo­ca­lul. Du­pă suc­ce­sul pe­li­cu­lei Per­fet­ti sco­nos­ci­u­ti, un nou film de Pao­lo Ge­no­ve­se, in­spi­rat de se­ria­lul fan­tas­tic Booth at the End.

The Pla­ce, ca­re a avut pre­mi­e­ra ab­so­lu­tă la cea de a 12-a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui de Ci­ne­ma de la Ro­ma, anul tre­cut, es­te un film am­bi­ţi­os, me­ta­fo­ric, în ca­re re­gi­zo­rul aban­do­nea­ză pen­tru pri­ma da­tă re­gis­trul co­mic.

Da­că Per­fet­ti sco­nos­ci­u­ti ex­plo­ra fa­ţe­ta cea mai as­cun­să a oa­me­ni­lor din ju­rul nos­tru, The Pla­ce co­boa­ră în par­tea cea mai întu­ne­ca­tă a fi­e­că­ru­ia.

Li­ber­ta­te. Fru­mu­sețe. Sex. Fe­ri­ci­re. Timp. Viață. Ve­de­re. Ier­ta­re. Răz­bu­na­re. Dum­ne­zeu.

Toa­tă lu­mea vrea ce­va. Bi­ne sau rău.

Ci­ne fa­ce re­gu­li­le?

Un ne­cu­nos­cut mis­te­ri­os stă în fi­e­ca­re zi la ace­e­ași ma­să a ace­lu­iași res­tau­rant, an­ga­jându-se să înde­pli­neas­că ce­le mai mari și aproa­pe im­po­si­bi­le do­ri­nțe ale ce­lor ca­re se așe­a­ză la ma­sa lui, ce­rându-le, în schimb, să înde­pli­neas­că sar­cini ci­u­da­te.

Să de­vi­nă mai fru­moa­să, să pe­tre­a­că o noap­te cu un star por­no, să-și sal­ve­ze co­pi­lul, să-și re­gă­se­as­că ve­de­rea, să reînnoa­de re­la­ţia cu Dum­ne­zeu. Ia­tă câte­va din­tre do­rin­ţe­le pe ca­re di­fe­ri­te­le per­so­na­je ale fil­mu­lui le for­mu­le­a­ză în fa­ţa omu­lui din lo­cal.

Până un­de vor mer­ge aceștia pen­tru a obți­ne ce-și do­resc?

“Exis­tă întot­de­au­na un preţ. Ci­ne es­te omul ca­re fa­ce re­gu­li­le? N-are im­por­tan­ţă. Pen­tru că ale­ge­ri­le și con­se­cin­ţe­le îi pri­vesc nu­mai pe cei ca­re stau în fa­ţa lui, în ca­fe­nea. Ei trebuie să sta­bi­le­as­că ce es­te bi­ne și ce est rău, li­beri să ale­a­gă fi­e­ca­re pro­pria ca­le. To­ţi au ne­voie de mi­ra­co­le. Din timp în timp, se întorc pen­tru a po­ves­ti cum s-au schim­bat vi­e­ţi­le lor, de­venind mai com­pli­ca­te și din ce în ce mai ten­si­o­na­te, mi­nu­na­te sau te­ri­bi­le, tra­gi­ce sau pli­ne de po­e­zie”, ex­pli­că Pao­lo Ge­no­ve­se.

Sce­na­ri­ul es­te sem­nat de Pao­lo Ge­no­ve­se și Isa­bel­la Agu­i­lar, sce­no­gra­fia îi apar­ţi­ne Chia­rei Bal­ducci, iar cos­tu­me­le sunt con­ce­pu­te de Gra­zia Ma­te­ria și Ca­mil­la Gi­u­liani.

Pro­duc­ţia are un cast de pri­mă mână: Va­le­rio Mas­tan­drea, Mar­co Gial­lini, Alba Ro­hrwa­cher, Vit­to­ria Puc­cini, Roc­co Pa­pa­leo, Sil­vio Muc­ci­no, Sil­via D’ami­co, Vi­ni­cio Mar­chi­oni, Ales­san­dro Bor­ghi, Sa­bri­na Fe­ril­li, Gi­u­lia Laz­za­tini.

Năs­cut la Ro­ma în 1966, Pao­lo Ge­no­ve­se es­te li­cen­ţiat în Eco­no­mie și Bu­si­ness. A înce­put să lu­cre­ze în pu­bli­ci­ta­te cu Mccann Eric­kson Ita­lia­na, re­a­li­zând ma­te­ria­le pu­bli­ci­ta­re ca­re au câști­gat pre­mii la di­fe­ri­te eveni­men­te na­ţi­o­na­le și in­ter­na­ţi­o­na­le.

A pre­dat Teh­ni­ca și lim­ba­jul au­dio-vi­zual la Insti­tu­tul Eu­ro­pe­an de De­sign și la Te­le­com Ita­lia (Res Ro­mo­li), la școa­la de co­mu­ni­ca­re. A re­gi­zat în acest do­ma­niu pes­te 300 de re­cla­me, prin­tre ca­re Tim, Tre, Mcdo­nal­ds, Bu­i­toni, Algi­da, Fin­dus, Cor­ri­e­re del­la se­ra, Rai, Per­la­na, Q8, FIAT Kel­log­gs, Re­nault, Ci­tro­en, Coop, Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, Mot­ta, Vi­tas­nel­la, Ci­rio, Bir­ra Mo­ret­ti, Va­ni­ty Fair, Re­pub­bli­ca, Fer­ra­rel­le, Uni­ver­sal Stu­di­os, La­so­nil, Vol­kswa­gen, Alle­an­za and Alpi­to­ur. În 2003 a fost ales di­rec­to­rul de pu­bli­ci­ta­te al anu­lui.

În 2001, împreu­nă cu Lu­ca Mi­ni­e­ro, a scris și a re­gi­zat pe­li­cu­la Incan­te­si­mo Na­po­le­ta­no, ca­re a fost re­com­pen­sa­tă cu un Da­vid di Do­na­tel­lo și do­uă Gol­den Glo­bes.

În 2003, a scris sce­na­ri­ul și a re­gi­zat Nes­sun mes­sag­gio in se­gre­te­ria, avându-i în dis­tri­bu­ţie pe Car­lo Del­le Pia­ne, Pi­er­fran­ces­co Fa­vi­no și Va­le­rio Mas­tan­drea. Trei ani mai târziu, a sem­nat Viag­gio in Ita­lia, cu Li­cia Ma­gli­et­ta și Anto­nio Ca­ta­nia, un in­te­re­sant ex­pe­ri­ment de film de te­le­vi­zi­u­ne, în 20 de mi­cro-epi­soa­de, tran­smi­se de Rai Tre „Bal­la­rò” și pre­zen­ta­te de Gi­o­vanni Flo­ris.

În 2008 s-a reîntors la scri­e­rea de sce­na­rii și la re­gie, re­a­li­zând ală­turi de Mi­ni­e­ro, Ques­ta not­te è an­co­ra nos­tra, cu Ni­co­las Va­po­ri­dis. În ace­lași an a re­gi­zat Ami­che mie, un mi­nis­te­rial pen­tru Chan­nel 5, în ca­re apă­re­au Mar­ghe­ri­ta Buy, Ele­na So­fia Ricci, Lu­i­sa Ra­ni­eri și Ce­ci­lia Daz­zi.

Din 2010 înce­pe pen­tru Ge­no­ve­se o pe­ri­oa­să de­o­se­bit de fruc­tu­oa­să, cu câte o co­me­die de suc­ces în fi­e­ca­re an, fi­ind re­com­pe­sat cu un pre­miu de aur și do­uă de ar­gint pen­tru La Ban­da dei Bab­bi Na­ta­le (De­cem­ber 2010) cu Aldo, Gi­o­vanni and Gia­co­mo, box of­fi­ce cu pes­te 23 de mi­li­oa­ne de do­lari, Imma­turi (21 Ja­nua­ry 2011) și Imma­turi – Il viag­gio (5 Ja­nua­ry 2012), am­be­le suc­ce­se de box of­fi­ce.

A ob­ţi­nut mai mul­te no­mi­na­li­zări la Da­vid di Do­na­tel­lo și Sil­ver Rib­bons pen­tru Imma­turi. Cânte­cul din film îi apar­ţi­ne lui Alex Brit­ti.

În 2012 a re­a­li­zat Una Fa­mi­glia per­fet­ta cu Ser­gio Cas­tel­lit­to, Clau­dia Ge­rini și Mar­co Gial­lini, ca­re, pe lângă un Ciak d’oro pen­tru cea mai bu­nă co­me­die, a pri­mit un ma­re nu­măr de pre­mii la fes­ti­va­luri in­ter­na­ţi­o­na­le și a fost no­mi­na­li­zat la Da­vid di Do­na­tel­lo, Sil­ver Rib­bons și Gol­den Glo­bes.

În 2013 a scris și a re­gi­zat Tut­ta col­pa di Freud, cu Mar­co Gial­lini și Anna Fo­gli­et­ta, un ma­re suc­ces de cri­ti­că, iar în anul ur­mă­tor, a fost rândul co­me­di­ei Sei mai sta­ta sul­la lu­na?, cu mu­zi­ca lui Fran­ces­co De Gre­gori, ca­re a fost dis­tins cu Sil­ver Rib­bon pen­tru cel mai bun cântec. Fil­mul a fost lau­re­a­tul Fes­ti­va­lu­lui de Film de la Mia­mi.

Per­fet­ti sco­nos­ci­u­ti (2016) es­te cel de al ze­ce­lea film de fic­ţi­u­ne al lui Ge­no­ve­se, de­sem­nat cel mai bun film al anu­lui la Pre­mi­i­le Da­vid di Do­na­tel­lo, un­de a mai câști­gat și dis­tinc­ţia pen­tru cel mai bun sce­na­riu. Se adau­gă pal­ma­re­su­lui trei pre­mii: Sil­ver Rib­bons și Gol­den Glo­be și pa­tru gol­den Ciak

Per­fet­ti sco­nos­ci­u­ti a câști­gat și Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun sce­na­riu la Tri­be­ca Film Fes­ti­val din New York.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.