Măr­tu­rie is­to­ri­că ex­ce­pți­o­na­lă

Cotidianul - - REPORTAJ -

(lif­tul și struc­tu­ra IT). Con­stru­cția uni­cat, su­tă la su­tă ro­mâneas­că, a fost exe­cu­ta­tă în ca­drul unui mo­nu­ment is­to­ric în con­diții de­o­se­bi­te, în sub­te­ran, cu teh­no­lo­gii spe­cia­le, de­oa­re­ce ge­o­me­tria, atât a tu­ne­lu­lui, cât și a do­mu­lui, pre­su­pu­ne se­cți­uni fă­ră nici un fel de re­pe­ta­bi­li­ta­te și un grad ex­trem de ri­di­cat de di­fi­cul­ta­te în re­a­li­za­re.

12 mi­neri au dis­lo­cat 330 me­tri cu­bi de stâncă de di­ver­se du­ri­tăți, pen­tru a pu­tea fi înlă­tu­ra­tă pia­tra afec­ta­tă și a fi mă­ri­tă se­cți­u­nea puțu­lui și a tu­ne­lu­lui ori­zon­tal. S-au con­su­mat 29.000 de ore de mun­că, vo­lu­mul to­tal de să­pă­tu­ră fi­ind de 1900 me­tri cu­bi (echi­va­len­tul a 100 de ti­ruri) și s-au tur­nat 420 de me­tri cu­bi de be­toa­ne spe­cia­le (echi­va­len­tul a 100 de be­to­ni­e­re).

Astă­zi, Tunelul Timpului trăi­ește, crește și se dez­vol­tă pe mă­su­ra in­te­li­ge­nței și cre­ați­ei pe ca­re oa­me­nii le-au tran­sfe­rat în teh­no­lo­gie. Ce­ea ce poa­te oferi acum Tunelul Timpului în ma­te­rie de spec­ta­col me­dia se poa­te sca­la, ex­tin­de și adap­ta oda­tă cu apa­riția noi­lor teh­no­lo­gii.

În ega­lă mă­su­ră, ca­bi­na lif­tu­lui es­te spe­cial proi­ec­ta­tă pen­tru Cas­te­lul Bran, es­te uni­că, are un ter­men de ga­ra­nție de 25 de ani de fun­cți­o­na­re zil­ni­că și deți­ne un re­cord de­o­se­bit: efec­tue­a­ză cea mai lun­gă cur­să avi­za­tă din Ro­mânia, de 31,5 me­tri, între ce­le do­uă stații, cea de por­ni­re și cea de so­si­re. O pro­vo­ca­re pen­tru proi­ec­ta­nți, ca­re au fost ne­voiți să gă­se­as­că so­luții ine­di­te pen­tru si­tuații de ur­ge­nță. Lif­tul es­te pre­vă­zut cu sen­zori pen­tru de­tec­ta­rea seis­me­lor, sen­zori de fum, tem­pe­ra­tu­ră, umi­di­ta­te, dar și sen­zori de de­tec­ta­re a ga­ze­lor. Vi­te­za de de­pla­sa­re es­te fle­xi­bi­lă, pen­tru a pu­tea fi adap­ta­tă ne­voi­lor și sce­na­ri­i­lor me­dia, iar în in­te­ri­o­rul lif­tu­lui s-au mon­tat ecra­ne de ul­ti­mă ge­ne­rație, ca­me­re fo­to și vi­deo, fă­când po­si­bi­lă mo­di­fi­ca­rea spec­ta­co­lu­lui me­dia ori de câte ori se va dori acest lu­cru.

Pen­tru ca spec­ta­co­lul mul­ti­me­dia să se ma­te­ria­li­ze­ze, s-a con­ce­put și re­a­li­zat o ex­po­ziție mul­ti­me­dia in­te­rac­ti­vă prin in­te­gra­rea unor so­luții și con­cep­te de teh­no­lo­gie înal­tă, de la ser­ve­re și sis­te­me com­pu­te­ri­za­te com­ple­xe, la arii de sen­zori, sis­te­me de au­to­ma­ti­zări, sis­te­me de acți­o­nări elec­tri­ce, sis­te­me de co­man­dă-con­trol elec­tro­ni­ce, plat­for­me, apli­cații și so­luții sof­twa­re. La ca­re se adau­gă un co­nți­nut ine­dit mul­ti­me­dia, ani­mații, mo­de­lări și si­mu­lări tri­di­men­si­o­na­le.

Ci­fre­le sunt eloc­ven­te: 20 de ki­lo­me­tri de tra­see de ca­blu, pes­te 150 de sen­zori în întreg spec­trul elec­tro­mag­ne­tic, 60 de ser­ve­re și sis­te­me de con­trol, 5 sis­te­me au­dio in­de­pen­den­te, 80 de ca­na­le de su­net co­man­da­bi­le, sis­te­me de ilu­mi­nat in­te­li­gen­te, echi­pa­men­te de efec­te spe­cia­le (mașini de ce­ață, efec­te de lu­mi­nă), sen­zori de po­ziție, de pre­ze­nță, de de­te­cție a ex­pre­si­ei fa­cia­le, 120 de pro­gra­me și apli­cații sof­twa­re de­di­ca­te. Un proi­ect su­tă la su­tă ro­mânesc un­de și co­loa­na so­no­ră a fost re­a­li­za­tă de com­po­zi­tori și edi­tori de su­net din Ro­mânia (Adrian Sârbu, Ale­xan­dru Nu­că și Ray­mond Ma­nu), întreg co­nți­nu­tul fi­ind pro­dus pen­tru Tunelul Timpului, pen­tru a des­crie is­to­ria și cul­tu­ra Cas­te­lu­lui Bran și a zo­nei ge­o­gra­fi­ce din ca­re fa­ce par­te. Spec­ta­co­lul va fi mo­ni­to­ri­zat per­ma­nent, 24 de ore din 24, 7 zi­le din 7, fi­ind ope­rat de un sis­tem au­to­mat și su­pra­ve­ghe­at de in­gi­ne­rii de sis­tem.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.