Fa­ke news, mar­ca Da­ri­us Vâlcov

Cotidianul - - SOCIAL - Cos­min Pam Ma­tei

Da­ri­us Vâlcov, au­to­rul pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re PSD, a de­cla­rat la Ante­na 3 că Exe­cu­ti­vul pe ca­re îl su­sți­ne a re­dus in­flația de la 4,8% în 2016 la 3,4%. Afir­mația es­te un fals pen­tru că da­te­le Insti­tu­tu­lui Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că in­di­că fap­tul că pre­ţu­ri­le de con­sum, mă­su­ra­te prin in­di­ce­le pre­ţu­ri­lor de con­sum, au fost mai mici cu 0,5% în lu­na de­cem­brie 2016 com­pa­ra­tiv cu lu­na de­cem­brie 2015. Mai exact, Ro­mânia a avut în 2016 o in­flație ne­ga­ti­vă. În schimb, în iu­nie 2018, con­form in­for­mați­i­lor ace­lu­iași INS, in­flația a ajuns la 5,4%. In­flația înse­am­nă o crește­re ge­ne­ra­li­za­tă a prețu­ri­lor bu­nu­ri­lor și ser­vi­ci­i­lor, nu doar ale unor ar­ti­co­le spe­ci­fi­ce. În con­se­ci­nță, atunci când avem in­fla­ţie, cu un leu se poa­te cum­pă­ra mai puțin, res­pec­tiv un leu va­lo­re­a­ză mai puțin de­cât va­lo­ra an­te­ri­or (de obi­cei, în anul pre­ce­dent). Mai mult de­cât atât, ra­ta me­die a pre­ţu­ri­lor de con­sum în ul­ti­me­le 12 luni (ia­nua­rie 2016 – de­cem­brie 2016) fa­ţă de pre­ce­den­te­le 12 luni (ia­nua­rie 2015 – de­cem­brie 2015) a fost de -1,5%.

Da­ri­us Vâlcov, ca­re ocu­pă fun­cția de con­si­li­er al pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, a sus­ţi­nut că eco­no­mia Ro­mâni­ei a cres­cut cu 24 % de când PSD-ALDE a pre­luat gu­ver­na­rea, el spu­nând că ţa­ra noas­tră a de­pășit Gre­cia, iar în acest an va de­păși Ce­hia și Por­tu­ga­lia.

Vâlcov, fost pri­mar al mu­ni­ci­pi­u­lui Sla­ti­na și mi­nis­tru al Fi­nan­ţe­lor, a fost con­dam­nat de Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie la 8 ani de închi­soa­re în do­sa­rul în ca­re es­te acu­zat de tra­fic de in­fluen­ţă și spă­la­re de bani. Po­tri­vit de­ci­zi­ei in­stan­ţei, Vâlcov a pri­mit 4 ani pen­tru tra­fic de in­fluen­ţă, 6 ani pen­tru spă­la­re de bani, 2 ani pen­tru efec­tua­rea de ope­ra­ţi­uni fi­nan­cia­re in­com­pa­ti­bi­le cu func­ţia. Aces­te pe­dep­se s-au con­to­pit, apli­cându-se pe­de­ap­sa cea mai ma­re, la ca­re se adau­gă un spor, re­zul­tând ast­fel o con­dam­na­re fi­na­lă de 8 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.