20 iu­lie 1927: Re­ge­le a mu­rit! Trăias­că Re­ge­nța!

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Re­ge­le Fer­di­nand, cel su­pra­nu­mit „Între­gi­to­rul“sau „Cel Loial“, a mu­rit la 20 iu­lie 1927, mă­ci­nat de o se­rie de ma­la­dii ca­re l-au chi­nu­it o bu­nă par­te a vi­eții sa­le. Atunci, moar­tea sa a pus ca­păt unei dom­nii de 13 ani, mar­ca­tă de o se­rie de eveni­men­te ex­trem de im­por­tan­te pen­tru is­to­ria noas­tră re­cen­tă. Du­pă moar­tea lui Fer­di­nand, Mi­hai I, ca­re era doar un co­pil de 6 ani, a fost pro­cla­mat Re­ge al Ro­mâni­ei. Con­du­ce­rea efec­ti­vă a sta­tu­lui a fost încre­di­nța­tă unui Con­si­liu de Re­ge­nță, for­mat din Pa­triar­hul Mi­ron Cris­tea, prin­ci­pe­le Ni­co­lae și Ge­or­ge Buz­du­gan, om po­li­tic și preșe­din­te al Cu­rții de Ca­sație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.