Olan­de­zii, la cârma va­poa­re­lor de la Man­ga­lia

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Tran­za­cția re­fe­ri­toa­re la Șan­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia a fost fi­na­li­za­tă, a anu­nțat Mi­nis­te­rul Eco­no­mi­ei. În ur­ma aces­tei pro­ce­duri, sta­tul ro­mân, prin Șan­ti­e­rul Na­val 2 Mai Man­ga­lia SA, de­vi­ne acți­o­nar ma­jo­ri­tar cu 51% din acți­uni, în timp ce par­te­ne­rul olan­dez, Da­men Shi­pyar­ds Gro­up, va deți­ne 49% din acți­uni. Da­men va pre­lua con­tro­lul ope­rați­o­nal.

Con­form Mi­nis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, ex­pe­ri­e­nța și ma­na­ge­men­tul olan­dez vor con­tri­bui la sta­bi­li­za­rea șan­ti­e­ru­lui, fi­ind aștep­ta­tă o re­cu­pe­ra­re du­ra­bi­lă și efi­ci­en­tă a ac­ti­vi­tății. În ca­li­ta­te de acți­o­nar ma­jo­ri­tar sta­tul ro­mân va mo­ni­to­ri­za evo­luția în Șan­ti­e­rul Na­val, pen­tru a se asi­gu­ra în le­gă­tu­ră cu re­vi­ta­li­za­rea obi­ec­ti­vu­lui in­dus­trial.

„Sunt bu­cu­ros să pot anu­nța fi­na­li­za­rea tran­za­cți­ei pa­che­tu­lui de acți­uni la Șan­ti­e­rul din Man­ga­lia, la exact 4 luni de când am anu­nțat pu­blic că împreu­nă cu echi­pa din mi­nis­ter am re­zol­vat o si­tuație de blo­caj ca­re du­ra de prea mult timp. Acum avem mo­ti­ve de op­ti­mism în ce­ea ce pri­vește vi­i­to­rul șan­ti­e­ru­lui și re­vi­ta­li­za­rea aces­tu­ia. Am încre­de­re că par­te­ne­rul olan­dez va con­tri­bui la re­lan­sa­rea ac­ti­vi­tății în șan­ti­er și la dez­vol­ta­rea aces­tu­ia. Vre­au să fe­li­cit echi­pa de lu­cru din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei pen­tru mun­ca lor și pen­tru de­di­ca­rea lor și pen­tru te­na­ci­ta­tea cu ca­re au ur­mă­rit să pro­te­je­ze in­te­re­se­le sta­tu­lui ro­mân și ale an­ga­jați­lor din șan­ti­er”, a de­cla­rat Dă­nuț Andrușcă, mi­nis­trul Eco­no­mi­ei.

Mi­nis­trul Eco­no­mi­ei a mai ară­tat că es­te o pre­mi­e­ră pen­tru Ro­mânia, ca sta­tul ro­mân să re­de­vi­nă acți­o­nar ma­jo­ri­tar la un obi­ec­tiv in­dus­trial stra­te­gic ca­re fu­se­se an­te­ri­or pri­va­ti­zat. „Es­te pen­tru pri­ma da­tă când sta­tul ro­mân re­de­vi­ne acți­o­nar ma­jo­ri­tar la un obi­ec­tiv pri­va­ti­zat. Șan­ti­e­rul Na­val es­te un obi­ec­tiv stra­te­gic, iar con­tro­lul sta­tu­lui ro­mân es­te o reuși­tă ma­jo­ră. To­to­da­tă, es­te o do­va­dă a po­li­ti­cii eco­no­mi­ce nați­o­na­le dem­ne pe ca­re și-a asu­mat-o Gu­ver­nul și es­te o do­va­dă că ne ți­nem de cu­vânt și că re­a­li­zăm ce­ea ce spu­nem că vom re­a­li­za”, a mai afir­mat mi­nis­trul Eco­no­mi­ei. „Cu spri­ji­nul Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei, al Șan­ti­e­ru­lui Na­val 2 Mai, al fo­rței de mun­că ex­pe­ri­men­ta­te și al co­mu­ni­tății lo­ca­le, Da­men își pro­pu­ne să res­ta­bi­le­as­că să­nă­ta­tea fi­nan­cia­ră a șan­ti­e­ru­lui, să sta­bi­li­ze­ze ocu­pa­rea fo­rței de mun­că și să ur­mă­re­as­că opor­tu­ni­tăți co­mer­cia­le pe plan in­ter­nați­o­nal ca­re să con­tri­bu­ie la res­ta­bi­li­rea ni­ve­lu­ri­lor de ac­ti­vi­ta­te. Între timp, Da­men va fa­ci­li­ta o tran­ziție li­nă și va păs­tra an­ga­ja­tă re­sur­sa uma­nă ta­len­ta­tă și ca­li­fi­ca­tă”, a de­cla­rat la rândul său Frank Eggink, mem­bru în con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­trație al Da­men Shi­pyar­ds Gro­up și CFO.

Fos­tul pro­pri­e­tar al Șan­ti­e­ru­lui Na­val de la Man­ga­lia, con­cer­nul sud-co­re­e­an Da­e­woo Ship­bu­il­ding & Ma­ri­ne Engi­ne­e­ring Co., a anun­ţat că poar­tă ne­go­ci­eri cu sta­tul ro­mână, prin com­pa­nia 2 Mai SA, pen­tru vânza­rea obi­ec­ti­vu­lui. La înce­pu­tul anu­lui, gru­pul co­re­e­an a fost in­for­mat de au­to­ri­tăți­le de la Bu­cu­rești de in­ten­ţia sa de a-și exer­ci­ta drep­tul de pre­em­ţi­u­ne pen­tru ac­ţi­u­ni­le pe ca­re gru­pul sud-co­re­e­an le de­ţi­ne la șan­ti­e­rul na­val Man­ga­lia. Acest șan­ti­er a fost un joint ven­tu­re între Da­e­woo Ship­bu­il­ding și so­ci­e­ta­tea 2 Mai Man­ga­lia, ca­re de­ţi­neau 51% și, res­pec­tiv, 49% din ac­ţi­u­ni­le șan­ti­e­ru­lui na­val. Da­e­woo a ne­go­ciat cu olan­de­zii de la Da­men, pro­pri­e­ta­rii șan­ti­e­ru­lui na­val de la Ga­lați, pen­tru tran­sfe­rul acți­u­ni­lor. De alt­fel, în lu­na noi­em­brie a anu­lui tre­cut, Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a au­to­ri­zat tran­zac­ţia prin ca­re BV Hol­ding Maat­schap­pij Da­men din Olan­da preia Da­e­woo Man­ga­lia He­a­vy Indus­tri­es SA și Da­e­woo Man­ga­lia Hu­man Re­so­ur­ces Ma­na­ge­ment SRL. Fir­ma BV Hol­ding Maat­schap­pij Da­men fur­ni­ze­a­ză ser­vi­cii de ma­na­ge­ment fi­lia­le­lor din Gru­pul Da­men. Gru­pul Da­men ac­ti­ve­a­ză la ni­vel in­ter­na­ţi­o­nal în do­me­ni­ul în con­struc­ţi­ei, între­ţi­ne­rii și re­pa­ră­rii na­ve­lor. Pri­me­le in­for­mații cum că ro­mânii vor să re­de­vi­nă acți­o­nari ma­jo­ri­tari la Man­ga­lia au venit de la fos­tul pre­mi­er Mi­hai Tu­do­se, ca­re a de­cla­rat la Ante­na 3 că sta­tul tre­bu­ie să fie în sta­re să con­stru­ias­că o fre­ga­tă, o „băr­cuță”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.