Săp­tă­mâna Inter­nați­o­na­lă a Cri­ti­cii de la Ve­neția, un la­bo­ra­tor fe­bril

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

Săp­tă­mâna Inter­na­ţi­o­na­lă a Cri­ti­cii, sec­ţi­u­ne au­to­no­mă și pa­ra­le­lă, or­ga­ni­za­tă de Sin­di­ca­tul Na­ţi­o­nal al Cri­ti­ci­lor de Ci­ne­ma Ita­li­eni (SNCCI) în ca­drul ce­lei de a 75-a edi­ţii a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­na­ţi­o­nal de Artă Ci­ne­ma­to­gra­fi­că de la Ve­ne­ţia (29 au­gust – 8 sep­tem­brie), de­di­că ima­gi­nea ce­lei de a 33-a edi­ţii a sa ge­ni­u­lui cre­a­tor al lui Ste­fa­no Tam­bu­rini, gra­fi­cian și po­ves­ti­tor prin ima­gini, ma­re ex­pe­ri­men­ta­tor al teh­ni­ci­lor și lim­ba­je­lor – atât în ben­zi de­se­na­te, cât și în gra­fi­ca edi­to­ria­lă și pu­bli­ci­ta­ră – dis­pă­rut pre­ma­tur în a do­ua ju­mă­ta­te a ani­lor 80. Un oma­giu adus ce­lui ca­re a cre­at per­so­na­jul Ran­xe­rox, ca­re a rein­ven­tat gra­fi­ca ita­lia­nă a ani­lor 80.

În scur­ta, dar in­ten­sa lui ca­ri­e­ră, Tam­bu­rini a mar­cat is­to­ria gra­fi­cii ita­li­e­ne și inter­na­ţi­o­na­le. Ima­gi­nea ale­a­să pen­tru a re­pre­zen­ta Săp­tă­mâna Cri­ti­cii 2018, apă­ru­tă ca ilus­tra­ţie edi­to­ria­lă și pu­bli­ca­tă în nu­mă­rul 11 al re­vis­tei Fri­gi­dai­re, re­le­vă una din­tre teh­ni­ci­le prin­ci­pa­le fo­lo­si­te de Tam­bu­rini, ca­re de­cu­pa ima­gini re­vis­te­le de mo­dă și re­crea ima­gini din co­la­je de car­to­nașe co­lo­ra­te, cu un ochi de hârtie de­cu­pat din Ma­tis­se, și din ilus­tra­ţi­i­le pu­bli­ci­ta­re ale fu­tu­ris­tu­lui For­tu­na­to De­pe­ro.

Ale­ge­rea lui Tam­bu­rini es­te o “reîntoar­ce­re la vi­i­tor” cu ca­re SIC adu­ce un oma­giu unui tânăr ar­tist ino­va­tor și avan­gar­dist ca­re, timp de pa­tru de­ce­nii, a rein­ven­tat lu­mea ima­gi­nii gra­fi­ce cu o se­rie de “ope­ra pri­ma” vi­zi­o­na­re, me­reu ex­traor­di­na­re și ex­plo­zi­ve, ca­re își păs­tre­a­ză și astă­zi o ulu­i­toa­re pros­pe­ţi­me.

Preșe­din­te­le SIC, Gi­o­na A. Naz­za­ro a afir­mat: “Ste­fa­no Tam­bu­rini încar­nea­ză cea mai vie și cre­a­to­re ima­gi­ne a Mișcă­rii 77. «Pen­tru a fa­ce gra­fi­că ai ne­voie de mușchi», de­cla­ra el. Cre­a­ţia lui Tam­bu­rini re­pre­zin­tă o rup­tu­ră cla­ră de tre­cut. Po­li­ti­ca, mo­da, mu­zi­ca, ben­zi­le de­se­na­te: ni­mic nu va mai fi la fel du­pă ci­clo­nul Tam­bu­rini. Ste­fa­no Tam­bu­rini es­te pen­tru gra­fi­ca și ban­da de­se­na­tă din Ita­lia ce­ea ce re­pre­zin­tă Sex Pis­tols pen­tru mu­zi­că: un la­bo­ra­tor fe­bril, pul­sând de via­ţă, ener­gie și ima­gi­ne a vi­i­to­ru­lui. Cre­a­tor al lui Ran­xe­rox, Tam­bu­rini es­te pri­mă­va­ra fru­mu­se­ţii Mișcă­rii 77. Oma­gi­in­du-l pe Ste­fa­no Tam­bu­rini, SIC do­rește să cre­e­ze o pun­te între ne­voi­le de ieri și ten­si­u­ni­le ce­lui mai bun ci­ne­ma de astă­zi. O tran­smi­te­re a șta­fe­tei. Pen­tru că vi­i­to­rul nu es­te scris. Cu atât mai pu­ţin cel al ci­ne­ma-ului”.

Du­pă apa­ri­ţia în 1974 în re­vis­ta un­der­gro­und Com­bi­na­zi­oni, Ste­fa­no Tam­bu­rini (1955 – 1986) a înce­put o co­la­bo­ra­re, ca gra­fi­cian, la agen­ţia ro­ma­nă de con­train­for­ma­ţii, Stam­pa Alter­na­ti­va. Du­pă trei ani, Tam­bu­rini a par­ti­ci­pat ac­tiv la ac­ţi­u­ni­le și lup­te­le Mișcă­rii 77, tra­sându-i sta­rea de spi­rit în pa­gi­ni­le re­vis­tei Can­ni­ba­le, con­ce­pu­te și re­a­li­za­te cu Mas­si­mo Mat­ti­o­li, Fi­lip­po Scoz­zari, Andrea Pa­zi­en­za și Ta­ni­no Li­be­ra­to­re. Cu Li­be­ra­to­re s-a cre­at o fruc­tu­oa­să so­li­da­ri­ta­te ar­tis­ti­că, ca­re a dus la naște­rea lui Ran­xe­rox, per­so­na­jul ca­re îi va adu­ce no­to­ri­e­ta­tea.

În 1980, cu Vin­cen­zo Spa­rag­na și Fi­lip­po Scoz­zari, a fon­dat pu­bli­ca­ţia lu­na­ră Fri­gi­dai­re, ca­re a de­venit pen­tru Tam­bu­rini un ade­vă­rat la­bo­ra­tor de ex­pe­ri­men­te gra­fi­ce: de la co­la­jul car­to­nașe­lor co­lo­ra­te și de­cu­pa­je din pu­bli­ca­ţi­i­le re­cu­pe­ra­te din ti­po­gra­fie la fo­lo­si­rea emai­lu­lui în fo­to­gra­fi­i­le de mo­dă, de la fo­to­gra­fi­i­le de­for­ma­te la ma­ni­pu­la­rea fo­to­gra­fi­i­lor Po­la­roid. Pen­tru Fri­gi­dai­re a cre­at ben­zi de­se­na­te în teh­nici ne­con­ven­ţi­o­na­le, in­ter­venind pic­tu­ral pe fo­to­gra­fi­i­le de mo­dă sau fo­lo­sind fo­to­gra­fii dis­tor­si­o­na­te prin teh­ni­ca Co­py Art.

A sem­nat, de ase­me­nea, cu pseu­do­ni­mul Red Vi­ny­le, o ru­bri­că pro­vo­ca­toa­re, în ca­re întru­pa un aro­gant și ne­cru­ţă­tor cri­tic mu­zi­cal. În aceiași ani, a încer­cat com­pu­ne­rea unor pi­e­se mu­si­ca­le, înre­gis­tra­te de mu­zi­cia­nul Mau­ri­zio Mar­si­co, or­ga­ni­zând per­for­man­ce-uri ar­tis­ti­co-mu­zi­ca­le în lo­ca­luri de gen. În timp ce po­pu­la­ri­ta­tea per­so­na­ju­lui său Ran­xe­rox crește con­stant, gă­sin­du-și lo­cul în ce­le mai im­por­tan­te re­vis­te inter­na­ţi­o­na­le de ben­zi de­se­na­te, au­to­rul abor­de­a­ză noi par­cur­suri cre­a­toa­re în pu­bli­ci­ta­te și mo­dă. În 1986, în cul­mea suc­ce­su­lui, moa­re su­bit la vârsta de nu­mai 30 de ani.

Săp­tă­mâna Inter­na­ţi­o­na­lă a Cri­ti­cii con­stă într-o se­lec­ţie de 7 cre­a­ţii de de­but în con­curs și do­uă eveni­men­te spe­cia­le, toa­te în avan­pre­mi­e­ră mon­dia­lă. Se­lec­ţia es­te re­a­li­za­tă de Preșe­din­te­le SIC, Gi­o­na A. Naz­za­ro împreu­nă cu mem­brii co­mi­si­ei for­ma­te din Lu­i­gi Abi­u­si, Alber­to Ani­le, Be­a­tri­ce Fi­o­ren­ti­no și Mas­si­mo Tria.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.