Li­viu Drag­nea es­te nașul de cu­nu­nie al lui Klaus Io­han­nis

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă

Ce cre­deți? Îmi pla­ce să spun po­vești. Asta e. Par­că vo­uă nu vă pla­ce să spu­neți po­vești, ui­te-așa, de di­mi­neață până se­a­ră. Po­vești si­ro­poa­se, po­vești te­ri­fian­te, po­vești la­cri­mo­ge­ne, po­vești de ne­cre­zut, po­vești bom­bas­ti­ce, zău așa. Spui așa, tot soi­ul de po­vești, până ce re­a­li­ta­tea se con­fun­dă cu po­ves­tea, zi­ceți că nu-i ade­vă­rat. Păi nu e asta plă­ce­rea plă­ce­ri­lor? Dro­gul uni­ver­sal, po­ves­tea, să ve­zi și să nu cre­zi, ce să mai vor­bim. Stau chiar acum pe țăr­mul Oce­a­nu­lui și mă gândesc ce po­ves­te să vă spun, să vă amă­gesc, să vă cu­ce­resc, să vă nău­cesc. Oce­a­nul e exact ca în fil­me, ca pe Yo­u­tu­be, exact așa cum l-ați vă­zut ulti­ma oa­ră când v-ați preum­blat prin Ca­rai­be, prin Aus­tra­lia, știu eu bi­ne. O ba­le­nă mă stri­gă pe nu­me, dar ce, eu am doar un sin­gur nu­me, un del­fin îmi fa­ce cu ochi­ul, ie­se o ca­ra­ca­tiță și-mi tri­mi­te be­ze­le. Mă cre­deți, nu mă cre­deți, cam asta ar fi po­ves­tea, am un mi­li­on de nu­me, ho­tă­râți voi ca­re e nu­me­le meu. Ce să faci cu nu­me­le tău în lar­gul Oce­a­nu­lui, ești așa, ca un pește zbu­ră­tor, or­bit de ra­ze­le soa­re­lui. Aș pu­tea fi Alon­so, omul-li­liac, Gra­bow­ski, cri­ti­cul ve­he­ment al bi­se­ri­cii, Mcyan, astro­fi­zi­cia­nul me­lan­co­lic, pru­den­tul Tan­to­re, fi­lo­zo­ful con­tra­dic­to­ri­u­lui, Ru­bons din Ta­le­e­a­ma­ro,

Abu Ka­dâr, Ader­vis­toian, co­mer­cian­tul de blă­nuri, Aga­mem­non, di­ri­gin­te­le poștei, Aghi­man Ca­za­bran, Andre­as, di­rec­to­rul de la ex­ploa­tă­ri­le mi­ni­e­re su­bac­va­ti­cei de sti­clă, Arci­bald, ar­mu­ri­e­rul, ar­hi­du­ce­le Von Bis­mark, avo­ca­tul Lu­i­gi, Bram­bu­lo, ban­che­rul, co­lo­ne­lul Sha­run, co­mi­sa­rul Te­ren­te, con­te­le Mo­nel­li, doc­to­rul Spi­ri­don, dom­nul Băr­zu­liu Li­lia­chi­zos, dom­nul Lu­bo­mir, dom­nul Bă­ses­cu, doam­na Dăn­ci­lă, doam­na Olguța, dom­nul Be­ca­li…ce cre­deți? Uni­ver­sul e con­stru­it alt­fel, dar nici rușii, nici ame­ri­ca­nii nu au aflat. Păi să vă spun, ui­te, exis­tă niște is­to­rii alter­na­ti­ve ca­re chiar acum se des­fășoa­ră con­co­mi­tent cu uni­ver­sul în ca­re trăim. În ce­lă­lalt uni­vers, Li­viu Drag­nea es­te nașul de cu­nu­nie al lui Klaus Io­han­nis. Vă pla­ce, nu vă pla­ce, du­ceți-vă la Obser­va­to­rul Po­pu­lar și or să vă con­vin­gă, pen­tru că au o lu­ne­tă de ma­re pu­te­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.