Io­han­nis, me­saj de Zi­ua Imnu­lui

Cotidianul - - POLITICĂ -

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a tran­smis, cu pri­le­jul Zi­lei Imnu­lui Na­ţi­o­nal, un me­saj în ca­re spu­ne că Im­nul es­te unul din­tre sim­bo­lu­ri­le fun­da­men­ta­le ale sta­ta­li­tă­ţii, in­de­pen­den­ţei, su­ve­ra­ni­tă­ţii și uni­tă­ţii na­ţi­o­na­le, ală­turi de Dra­pel, Ste­ma de stat și Si­gi­liu.

Preșe­din­te­le a mai afir­mat că acum es­te un bun pri­lej de a reînnoi an­ga­ja­men­tul nos­tru pen­tru con­so­li­da­rea unei Ro­mânii pu­ter­ni­ce, eu­ro­pe­ne și de a ne re­a­fir­ma atașa­men­tul fa­ţă de prin­ci­pi­i­le de­mo­cra­ţi­ei și sta­tu­lui de drept.

„Astă­zi, 29 iu­lie, ce­le­brăm Im­nul Na­ţi­o­nal, unul din­tre sim­bo­lu­ri­le fun­da­men­ta­le ale sta­ta­li­tă­ţii, in­de­pen­den­ţei, su­ve­ra­ni­tă­ţii și uni­tă­ţii na­ţi­o­na­le, ală­turi de Dra­pel, Ste­ma de stat și Si­gi­liu. Zi­le­le Re­vo­lu­ţi­ei de la 1848 au con­sfin­ţit in­to­na­rea pen­tru pri­ma da­tă, pe li­nia me­lo­di­că a com­po­zi­to­ru­lui Anton Pann, a ver­su­ri­lor po­e­mu­lui pa­tri­o­tic com­pus de Andrei Mu­reșa­nu. Cânte­cul a avut un rol im­por­tant în re­deștep­ta­rea spe­ran­ţei de mai bi­ne și a dem­ni­tă­ţii co­lec­ti­ve în mo­men­te­le-cheie ale is­to­ri­ei ro­mânești – Răz­boi­ul de Inde­pen­den­ţă, Pri­mul și al Doi­lea Răz­boi Mon­dial și Re­vo­lu­ţia din de­cem­brie 1989, ce­ea ce a jus­ti­fi­cat pe de­plin op­ţi­u­nea ale­ge­rii sa­le ca imn na­ţi­o­nal, în anul 1990.”, a tran­smis Klaus Io­han­nis într-un me­saj.

Preșe­din­te­le afir­mă că, la 100 de ani de la Ma­rea Uni­re, Zi­ua Imnu­lui Na­ţi­o­nal re­pre­zin­tă un bun pri­lej de a reînnoi an­ga­ja­men­tul nos­tru pen­tru con­so­li­da­rea unei Ro­mânii pu­ter­ni­ce, eu­ro­pe­ne și de a ne re­a­fir­ma atașa­men­tul fa­ţă de prin­ci­pi­i­le de­mo­cra­ţi­ei și sta­tu­lui de drept. (R.C.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.