Co­ru­pție și răz­bu­na­re

Vic­ti­me ale pro­cu­ro­ri­lor an­ti­co­ru­pție

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL - Va­ler Ma­rian

Pre­sa ro­mâneas­că a pre­zen­tat înde­o­se­bi ca­zu­ri­le unor per­soa­ne cu fun­cții sau cu no­to­ri­e­ta­te în po­li­ti­că, ad­mi­nis­trație, jus­tiție sau în me­di­ul de afa­ceri, ale că­ror des­ti­ne au fost frânte de abu­zu­ri­le unor pro­cu­rori DNA. Vic­ti­me ale re­lei-cre­di­nțe din par­tea pro­cu­ro­ri­lor an­ti­co­ru­pție au fost și oa­meni sim­pli, fă­ră par­ti­pri­uri po­li­ti­ce sau de altă na­tu­ră.

Un ast­fel de caz es­te Ni­co­lae Csorz, un fost între­prin­ză­tor din Sa­tu Ma­re ca­re a deți­nut un ate­li­er de re­pa­rații au­to. Am fo­lo­sit ex­pre­sia fost între­prin­ză­tor de­oa­re­ce, du­pă ce a in­trat în ma­la­xo­rul DNA, la fi­ne­le anu­lui 2008, a tre­bu­it să-și închi­dă afa­ce­rea cu ate­li­e­rul de re­pa­rații. Din pă­ca­te, nu a fost sin­gu­ra pi­er­de­re și nici cea mai im­por­tan­tă. Pa­tru ani de tra­ca­sări la DNA și în in­sta­nțe i-au dis­trus să­nă­ta­tea, de­venind aproa­pe o le­gu­mă, și au ge­ne­rat di­vo­rțul de fos­ta soție, cu ca­re are doi co­pii.

Zeci de mașini pen­tru po­lițiști, pro­cu­rori și fi­na­nțiști

Ce­a­sul rău pen­tru Ni­co­lae Csorz a venit în pri­mă­va­ra anu­lui 2007, du­pă ce a anu­nțat prin pre­să că ce­si­o­nea­ză fir­ma sa SC Elec­tro­sam SRL. Un cu­nos­cut de-al său, Andrei To­ca­ciu, în pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă di­rec­tor al BCR, Age­nția Unio Sa­tu Ma­re, la ca­re ave­au des­chi­se con­turi fir­me­le sa­le, i-a fă­cut cu­noști­nță cu Dă­nuț Arde­le­an, un afa­ce­rist lo­cal ca­re ur­mă­rea să achi­ziți­o­ne­ze o so­ci­e­ta­te co­mer­cia­lă cu ve­chi­me și ru­laj. Du­pă ce­si­u­ne, Dă­nuț Arde­le­an și Andrei To­ca­ciu, ca­re se aflau în re­lații de afa­ceri, au im­por­tat pe SC Elec­tro­sam SRL și pe alte pa­tru fir­me su­te de au­to­tu­ris­me din Ger­ma­nia, ca­re au fost co­mer­cia­li­za­te în Ro­mânia fă­ră să de­cla­re ope­rați­u­ni­le în cau­ză în cau­ză or­ga­ne­lor fis­ca­le și fă­ră să achi­te TVA afe­ren­tă la bu­ge­tul de stat.

Re­fe­ri­tor la ac­ti­vi­ta­tea in­fra­cți­o­na­lă de la SC Ele­tro­sam SRL, Di­re­cția Ge­ne­ra­lă a Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce Sa­tu Ma­re a se­si­zat Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Sa­tu Ma­re cu pri­vi­re la fap­tul că, prin me­ca­nis­mul de frau­da­re sus­me­nți­o­nat, Dă­nuț Arde­le­an a pre­ju­di­ciat bu­ge­tul de stat, în pe­ri­oa­da 2007-2008, cu su­ma de 751.442 lei. A fost înre­gis­trat do­sa­rul nr.4851/p/2007, ca­re a fost tri­mis la Inspec­to­ra­tul de Po­liție al Ju­dețu­lui Sa­tu Ma­re, în ve­de­rea efec­tuă­rii cer­ce­tă­ri­lor sub as­pec­tul să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii de eva­zi­u­ne fis­ca­lă, fi­ind re­par­ti­zat sub­co­mi­sa­ru­lui Adrian Bo­ta din Ser­vi­ci­ul de Inves­ti­ga­re a Frau­de­lor. Arde­le­an a adus au­to­tu­ris­me din Ger­ma­nia la zeci de po­lițiști, in­clu­siv cu fun­cții de con­du­ce­re, din IPJ Sa­tu Ma­re, din Ser­vi­ci­ul de Per­mi­se și Înma­tri­cu­lări Au­to și din Ser­vi­ci­ul Ju­dețe­an al DGA. Tra­fi­can­tul săt­mă­re­an le-a adus mașini din im­port și unor șe­fi din Di­re­cția Ge­ne­ra­lă a Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce Sa­tu Ma­re și unor pro­cu­rori din Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Ora­dea, pre­cum și soțu­lui unei fos­te șe­fe a Par­che­tu­lui de pe lângă Tri­bu­na­lul Sa­tu Ma­re. În cur­sul anu­lui 2007 i-a adus un au­to­tu­rism Mer­ce­des chiar sub­co­mi­sa­ru­lui Bo­ta. Su­ges­tiv es­te că, grație pro­te­cți­ei de ca­re a be­ne­fi­ciat, Arde­le­an a reușit să înma­tri­cu­le­ze nu mai puțin de 97 de au­to­tu­ris­me im­por­ta­te din Ger­ma­nia, fă­ră că­rți de iden­ti­ta­te sau fac­turi, în ba­za unor sim­ple de­cla­rații no­ta­ria­le că ar fi fost pi­er­du­te aces­te do­cu­men­te.

Incul­pat și con­dam­nat doar pe un de­nu­nț min­ci­nos

În cur­sul anu­lui 2008, Dă­nuț Arde­le­an a fost ci­tat de pa­tru ori pen­tru au­di­eri de că­tre sub­co­mi­sa­rul Adrian Bo­ta, pen­tru a fi au­diat în do­sa­rul de eva­zi­u­ne fis­ca­lă. La înce­pu­tul lu­nii de­cem­brie 2008, aces­ta a for­mu­lat un de­nu­nț pe­nal la DGA Sa­tu Ma­re, prin ca­re a se­si­zat că i-ar fi dat, prin in­ter­me­di­ul lui Ni­co­lae Csorz și cu com­pli­ci­ta­tea lui Andrei To­ca­ciu, po­lițis­tu­lui Bo­ta, su­me de bani în trei tra­nșe, ca­re i-ar fi pro­mis în schimb so­luți­o­na­rea fa­vo­ra­bi­lă a do­sa­ru­lui de eva­zi­u­ne fis­ca­lă. De­nu­nțul lui Arde­le­an a de­venit obi­ec­tul do­sa­ru­lui Ser­vi­ci­u­lui Te­ri­to­rial Ora­dea al DNA nr.67/p/2008, ca­re a fost in­stru­men­tat de pro­cu­ro­rul șef din pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă, Ma­ri­us Ian­cu. A ur­mat pro­vo­ca­rea lui Csorz de că­tre de­nu­nță­tor, prin înre­gis­tra­re am­bi­en­ta­lă, înce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le, in­ter­cep­ta­rea con­vor­bi­ri­lor te­le­fo­ni­ce ale lui Csorz, To­ca­ciu și Bo­ta, per­che­ziții la do­mi­ci­li­i­le lui Csorz și To­ca­ciu.

Du­pă aproa­pe doi ani de an­che­tă cu mul­te tra­ca­sări, Ni­co­lae Csorz a fost tri­mis în ju­de­ca­tă de pro­cu­ro­rul șef Ma­ri­us Ian­cu pen­tru tra­fic de in­flue­nță, reți­nându-se în sar­ci­na sa că ar fi pre­tins de la mar­to­rul de­nu­nță­tor Dă­nuț Arde­le­an, în mai mul­te rânduri, su­me de bani to­ta­li­zând 39.500 eu­ro, pre­va­lându-se de in­flue­nța pe ca­re o avea asu­pra ofițe­ru­lui de po­liție Adrian Bo­ta, pen­tru a-l de­ter­mi­na să dea o so­luție fa­vo­ra­bi­lă în do­sa­rul în ca­re mar­to­rul sus-me­nți­o­nat era cer­ce­tat pen­tru eva­zi­u­ne fis­ca­lă. Față de învi­nu­iții Adrian Bo­ta și Andrei To­ca­ciu s-a dis­pus scoa­te­rea de sub ur­mă­ri­re pe­na­lă pen­tru lua­re de mi­tă, res­pec­tiv com­pli­ci­ta­te la tra­fic de in­flue­nță, cu mo­ti­va­rea că din pro­be­le ad­mi­nis­tra­te nu re­zul­tă fă­ră du­biu vi­no­văția lor. Mai mult, în cur­sul an­che­tei, Andrei To­ca­ciu, ca­re fu­se­se crei­e­rul afa­ce­rii, a de­venit co­mi­sar la Gar­da Fi­nan­cia­ră Sa­tu Ma­re.

Nici împo­tri­va in­cul­pa­tu­lui Ni­co­lae Csorz nu exis­tă ni­cio pro­bă di­rec­tă pri­vind să­vă­rși­rea in­fra­cți­u­nii de tra­fic de in­flue­nță pen­tru ca­re a fost tri­mis în ju­de­ca­tă. Cu toa­te aces­tea, Tri­bu­na­lul Sa­tu Ma­re l-a con­dam­nat la o pe­de­ap­să de doi ani închi­soa­re cu sus­pen­da­re con­diți­o­na­tă (prin sen­ti­nța pe­na­lă nr.92/23.05.2011, pro­nu­nța­tă în do­sa­rul nr.3550/83/2010), pe­de­ap­să ca­re a fost me­nți­nu­tă de Cur­tea de Apel Ora­dea și de Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție. Con­dam­na­rea lui Csorz la mi­ni­mul pe­dep­sei pre­vă­zu­te de le­ge pen­tru tra­fic de in­flue­nță și sus­pen­da­rea aces­teia con­sti­tu­ie in­di­cii că ju­de­că­to­rii de la ce­le trei in­sta­nțe au avut mari du­bii cu pri­vi­re la do­ve­di­rea vi­no­văți­ei aces­tu­ia și au ales o so­luție so­lo­mo­ni­că pen­tru a nu su­pă­ra DNA. Ju­de­că­toa­rea ca­re a dis­pus con­dam­na­rea în pri­ma in­sta­nță s-a con­fe­sat ul­te­ri­or că ar fi fost exer­ci­ta­te pre­si­uni asu­pra sa și că nu ar fi avut somn li­niștit timp de trei săp­tă­mâni cât a amânat pro­nu­nța­rea. Exis­tă in­di­cii că au fost exer­ci­ta­te pre­si­uni și asu­pra preșe­din­te­lui com­ple­tu­lui de ju­de­ca­tă de la Cur­tea de Apel Ora­dea, ca­re avea do­sar la DNA, ul­te­ri­or fi­ind ares­tat și tri­mis în ju­de­ca­tă tot de că­tre pro­cu­ro­rul șef Ma­ri­us Ian­cu. La Cur­tea de Apel Ora­dea in­cul­pa­tu­lui Csorz i-a fost grav încăl­cat drep­tul la apă­ra­re, in­sta­nța res­pin­gând ce­re­rea sa de amâna­re pen­tru mo­ti­ve de boa­lă și pen­tru an­ga­ja­re de avo­cat și ju­de­cându-l în lip­să.

Sal­va­rea de­nu­nță­to­ru­lui și răz­bu­na­rea pro­cu­ro­ru­lui

Da­că ar fi exis­tat pro­be cer­te cu pri­vi­re la să­vârși­rea fap­tei de că­tre in­cul­pa­tul Csorz, in­sta­nțe­le ar fi tre­bu­it să-l con­dam­ne la o pe­de­ap­să mai ma­re și cu exe­cu­ta­re, ra­por­tat la ca­li­ta­tea fun­cți­o­na­ru­lui pu­blic față de ca­re și-a tra­fi­cat in­flue­nța (ofițer de po­liție) și la cuan­tu­mul su­mei pre­tin­se (39.500 eu­ro). Acu­za­rea și con­dam­na­rea lui s-au ba­zat doar pe de­nu­nțul și de­cla­rați­i­le mar­to­ru­lui de­nu­nță­tor Dă­nuț Arde­le­an, pro­ce­sul-ver­bal de re­da­re a dis­cuți­i­lor am­bi­en­ta­le și de­cla­rați­i­le mar­to­ri­lor Ioan Avram (pri­e­ten și par­te­ner de afa­ceri al de­nu­nță­to­ru­lui) și Ange­la Arde­le­an (soția de­nu­nță­to­ru­lui), ca­re con­sti­tu­ie pro­be in­di­rec­te. Ni­co­lae Corz con­si­de­ră că an­che­ta­rea și tri­mi­te­rea sa în ju­de­ca­tă con­sti­tu­ie o lu­cră­tu­ră a pro­cu­ro­ru­lui șef Ma­ri­us Ian­cu și a po­lițiști­lor de la DGA Sa­tu Ma­re, un­de era an­ga­ja­tă și so­ra sa. În opi­nia sa, anu­miți po­lițiști de la DGA ave­au in­te­res să-l sca­pe pe Arde­le­an pen­tru a nu di­vul­ga că ei și alți amici po­lițiști au be­ne­fi­ciat de au­to­tu­ris­me im­por­ta­te de aces­ta și să-l înfun­de pe sub­co­mi­sa­rul Bo­ta, ca­re de­cla­nșa­se cer­ce­tări. Su­ges­tiv în acest sens es­te fap­tul că tra­fi­can­tul Arde­le­an a be­ne­fi­ciat de so­luții de cla­sa­re în cel puțin cinci do­sa­re in­stru­men­ta­te de po­lițiști din IPJ Sa­tu Ma­re și de pro­cu­rori din Par­che­tul de pe lângă Sa­tu Ma­re și din Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Ora­dea. Un alt ar­gu­ment es­te fap­tul că de la DGA Sa­tu Ma­re ar fi dis­pă­rut o lis­tă pre­da­tă de de­nu­nță­to­rul Arde­le­an, în ca­re aces­ta su­sți­ne că ar fi me­nți­o­nat su­me­le de bani pe ca­re le-ar fi ofe­rit lui To­ca­ciu, pen­tru a fi pre­da­te po­lițiști­lor pro­tec­tori.

To­to­da­tă, Csorz su­sți­ne că pro­cu­ro­rul șef Ian­cu era por­nit împo­tri­va sa și l-a tri­mis în ju­de­ca­tă pen­tru că, fi­ind con­tac­tat în de­cem­brie 2009 de că­tre un avo­cat aflat în re­lații de pri­e­te­nie cu aces­ta, Flo­rin Nis­tor, ca­re i-ar fi pre­tins su­ma de 20.000 de eu­ro pen­tru a obți­ne scoa­te­rea de sub ur­mă­ri­re pe­na­lă în do­sa­rul in­stru­men­tat de șe­ful DNA Ora­dea, a re­fu­zat ofer­ta aces­tu­ia. In­cul­pa­tul a su­sți­nut acest as­pect și în de­cla­rația da­tă la Tri­bu­na­lul Sa­tu Ma­re, în ca­re a pre­ci­zat că întâlni­rea și dis­cuția cu avo­ca­tul Nis­tor au avut loc în da­ta de 20 de­cem­brie 2009 într-o pis­ci­nă din­tr-un com­plex bal­near din orașul Ma­tes­zal­ka din Unga­ria, si­tuat la o dis­ta­nță de cir­ca 40 de ki­lo­me­tri de Sa­tu Ma­re. Cert es­te că, du­pă acest re­fuz, avo­ca­tul Flo­rin Nis­tor a fost an­ga­jat în da­ta de 23 de­cem­brie 2009 de că­tre învi­nu­i­tul Andrei To­ca­ciu, ca­re avea avo­cat an­ga­jat de câte­va luni. Pro­cu­ro­rul șef Ian­cu i-a res­ti­tu­it în ace­e­ași zi lap­to­pul ri­di­cat, fă­ră a-i fi efec­tua­tă per­che­ziție in­for­ma­ti­că, iar ul­te­ri­or l-a scos de sub ur­mă­ri­re pe­na­lă pen­tru com­pli­ci­ta­te la tra­fic de in­flue­nță.

Csorz a se­si­zat șe­fi de la SIPI și SRI Sa­tu Ma­re cu pri­vi­re la ofer­ta pe ca­re i-a fă­cut-o avo­ca­tul Nis­tor, dar nu s-a întâmplat ni­mic. Soția lui Nis­tor era ofițer SRI, iar pri­e­te­nia avo­ca­tu­lui cu pro­cu­ro­rul șef Ian­cu era de no­to­ri­e­ta­te în Sa­tu Ma­re. Cei doi au co­pi­lă­rit împreu­nă, fi­ind ve­cini de bloc și co­le­gi de școa­lă, iar cu câți­va ani în ur­mă și-au con­stru­it vi­le în ace­e­ași cur­te. Afir­mați­i­le lui Csorz sunt plau­zi­bi­le întru­cât și alte per­soa­ne an­che­ta­te de pro­cu­ro­rul șef Ma­ri­us Ian­cu de la DNA Ora­dea, prin­tre ca­re un fost preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Sa­tu Ma­re, un fost pri­mar al mu­ni­ci­pi­u­lui Sa­tu Ma­re și un fost di­rec­tor ad­junct de la Di­re­cția Ge­ne­ra­lă a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.