Fas­tu­oa­se­le bi­ju­te­rii ale re­gi­nei Ma­ria Anto­ne­ta, scoa­se la li­ci­tație

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

Is­to­ria Ca­sei Sot­he­by’s și a “No­ble Je­wels” da­te­a­ză de pes­te 10 ani. În noi­em­brie anul aces­ta es­te rândul bi­ju­te­ri­i­lor Ca­sei Bo­ur­bon­par­ma.

Au fost mul­te vânzări de bi­ju­te­rii de pro­veni­en­ţă no­bi­lia­ră ges­ti­o­na­te de ca­sa de li­ci­ta­ţii. Pri­ma ast­fel de li­ci­ta­ţie a avut loc la Ge­ne­va în 2007, când au fost ofe­ri­te pes­te 1.500 de pi­e­se, eva­lua­te la 255 de mi­li­oa­ne de do­lari.

În 2017, a fost a 30-a ani­ver­sa­re a unei li­ci­ta­ţii le­gen­da­re, cea a bi­ju­te­ri­i­lor Du­ce­sei de Win­dsor. A fost una din­tre li­ci­ta­ţi­i­le ico­ni­ce ale tu­tu­ror tim­pu­ri­lor. Po­ves­tea de dra­gos­te din­tre Wal­lis Sim­pson – ame­ri­can­ca di­vor­ţa­tă – și Edward VIII – re­ge­le ca­re a re­nun­ţat la tron pen­tru ea – a ră­mas în ima­gi­na­rul co­lec­tiv drept una din­tre ce­le mai ro­man­ti­ce. Li­ci­ta­ţia a avut loc în 2 apri­lie 1987 la Ge­ne­va și a cu­prins ce­le mai fru­moa­se pi­e­se sem­na­te Car­ti­er, Van Cle­ef & Arpels și Har­ry Win­ston. S-a atins ci­fra-re­cord de 50,3 mi­li­oa­ne, de șap­te ori re­zul­ta­tul es­ti­mat. Pro­fi­tul a re­venit Insti­tu­tu­lui Pas­teur din Pa­ris pen­tru cer­ce­tări împo­tri­va can­ce­ru­lui și a SIDA.

În toi acești ani, mul­te alte bi­ju­te­rii de pro­veni­ne­ţă re­ga­lă sau no­bi­lia­ră au fost vându­te în să­li­le Ca­sei Sot­he­by’s. Par­ti­cu­la­ri­ta­tea bi­ju­te­ri­i­lor re­ga­le, din­co­lo de fru­mu­se­ţea și pre­ţi­o­zi­ta­tea lor, es­te ca­pa­ci­ta­tea de a spu­ne po­vești.

Și cea pe ca­re o vor po­ves­ti bi­ju­te­ri­i­le din li­ci­ta­ţia din 12 noi­em­brie de la Ge­ne­va es­te cu ade­vă­rat pal­pi­tan­tă. Ea na­re­a­ză aven­tu­ri­le eu­ro­pe­ne ale dom­ni­ei lui Lu­do­vic al Xvi-lea până la că­de­rea Impe­ri­u­lui Aus­tro-un­gar.

Inti­tu­la­tă Bi­ju­te­rii re­ga­le ale fa­mi­li­ei Bo­ur­bon-par­ma, va fi una din­tre ce­le mai im­por­tan­te co­lec­ţii re­ga­le pro­pu­se la li­ci­ta­ţie.

Des­cin­zând din Lu­do­vic al Xiv-lea al Fran­ţei și Pa­pa Paul al Iii-lea, fa­mi­lia Bo­ur­bon-par­ma es­te le­ga­tă prin strânse re­la­ţii fa­mi­lia­le de ce­le mai im­por­tan­te fa­mi­lii din Eu­ro­pa – de la Bur­boni la Hab­sur­gi. Mem­brii aces­tor di­nas­tii sunt re­gi din Fran­ţa și Spa­nia, împă­ra­ţi ai Aus­tri­ei și Duci de Par­ma. Ace­as­tă des­cen­den­ţă ex­cep­ţi­o­na­lă es­te do­ve­di­tă de bo­gă­ţia și pro­veni­en­ţa pi­e­se­lor din co­lec­ţia ca­re n-a fost ex­pu­să pu­blic de 200 de ani și, în spe­cial, de un in­cre­di­bil grup de bi­ju­te­rii ca­re a apar­ţi­nut Ma­ri­ei Anto­ne­ta, re­gi­na Fran­ţei.

Da­ni­e­la Mas­cet­ti, vi­ce­preșe­rin­te al Sot­he­by’s Je­wel­le­ry Eu­ro­pe și Spe­cia­list Se­ni­or Inter­na­ţi­o­nal afir­mă: “Es­te una din­te ce­le mai im­por­tan­te co­lec­ţii de bi­ju­te­rii re­ga­le ca­re au apă­rut pe pia­ţă și toa­te bi­ju­te­ri­i­le ofe­ri­te sunt im­preg­na­te de is­to­rie. Ne­ex­pu­să pu­blic, ace­as­tă ex­traor­di­na­ră co­lec­ţie ofe­ră o vi­zi­u­ne con­vin­gă­toa­re, lun­gă de pes­te 100 de ani, asu­pra vi­e­ţii pro­pri­e­ta­ri­lor ei. Ce­ea ce im­pre­si­o­nea­ză în spe­cial es­te fru­mu­se­ţea in­trin­se­că a pi­e­se­lor: ge­me­le pre­ţi­oa­se cu ca­re sunt or­na­men­ta­te cu o măi­es­trie ex­cep­ţi­o­na­lă au efec­te ex­traor­di­na­re”.

Dra­gos­tea Ma­ri­ei Anto­ne­ta pen­tru per­le și dia­man­te es­te bi­ne cu­nos­cu­tă. Mai­es­tu­o­sul an­sam­blu de bi­ju­te­rii ce va fi ofe­rit anul aces­ta la Ge­ne­va are o po­ves­te ex­traor­di­na­ră. În mar­tie 1791, Re­ge­le Lu­do­vic al Xvi-lea, Ma­ria Anto­ne­ta și fii lor încep să-și pre­gă­te­as­că fu­ga din Fran­ţa. Din scri­e­ri­le doam­nei de com­pa­nie a Ma­ri­ei Anto­ne­ta, Ma­da­me Cam­pan, re­gi­na a pe­tre­cut o se­a­ră înte­a­gă la Pa­la­tul Tu­il­le­ri­es, înfășu­rând în bum­bac toa­te dia­man­te­le, ru­bi­ne­le și per­le­le sa­le înain­te de a le așe­za într-o cu­tie de lemn. În zi­le­le ur­mă­toa­re, bi­ju­te­ri­i­le au fost tri­mi­se la Bru­xel­les un­de dom­nea so­ra re­gi­nei, ar­hi­du­ce­sa Ma­ria-cris­ti­na și se afla reșe­din­ţa con­te­lui Mer­cy Argen­tau. Aces­ta, fost am­ba­sa­dor aus­triac la Pa­ris, era unul din­tre pu­ţi­nii oa­meni ca­re au ră­mas cre­din­ci­oși re­gi­nei. El a luat în gri­jă bi­ju­te­ri­i­le și le-a tri­mis la Vi­e­na un­de au in­trat în cus­to­dia împă­ra­tu­lui aus­triac, ne­pot al Ma­ri­ei Antoa­ne­ta.

Li­ci­ta­ţia va oferi pes­te 100 de pi­e­se. Prin­tre ele, stră­lu­cește un pan­dan­tiv cu dia­man­te ca­re sus­ţin o per­lă na­tu­ra­lă de di­men­si­uni ex­cep­ţi­o­na­le (26 mm x18mm), eva­luat la 1-2 mi­li­oa­ne de do­lari. Măr­tu­rie a splen­do­rii Cur­ţii Fran­ţei stă și o pe­re­che de per­le na­tu­ra­le în for­mă de la­cri­mă, eva­lua­tă la 30.000-50.000 de do­lari și un co­lan cu 119 per­le na­tu­ra­le (200.000300.000 de do­lari).

Co­lec­ţia cu­prin­de și o se­rie de bi­ju­te­rii de di­fe­ri­te pro­veni­en­ţe ca­re ara­tă fe­lul în ca­re somp­tu­oa­se­le pi­e­tre ale co­lec­ţi­ei au fost mon­ta­te, de-a lun­gul se­co­lu­lui, po­tri­vit unor mo­de­le va­ria­te, du­pă gus­tul fi­e­că­rei ge­ne­ra­ţii.

Re­a­li­za­tă de Lo­u­i­se de Fran­ce (1819-1864), ne­poa­tă a re­ge­lui Ca­rol al X-lea al Fran­ţei și ma­mă a lui Ro­ber­to I, Du­ce de Par­ma, o pa­ru­ră com­pu­să din 95 de dia­man­te (300.000-500.000 de do­lari) cu­prin­de 5 dia­man­te so­li­tai­re ce au apar­ţi­nut fi­i­cei Ma­ri­ei Antoa­ne­ta, un ma­re nu­măr de pi­e­tre ca­re de­co­rau spa­da Du­ce­lui de Ber­ry, fi­ul lui Ca­rol al X-lea și ta­tăl Lo­u­i­sei (asa­si­nat de un bo­na­par­tist în 1820) și un ma­re dia­mant în for­mă de pa­ră pro­venind din co­lec­ţia ar­hi­du­ce­sei Isa­bel­la de Aus­tria, prin­ci­pe­să de Croÿ (1856-1931).

Bi­ju­te­ri­i­le ofe­ri­te în noi­em­brie do­ve­desc și le­gă­tu­ri­le fa­mi­li­ei Bo­ur­bon –Par­ma cu Ca­sa de Hab­sburg, una din­tre ce­le mai in­fluen­te din Eu­ro­pa, ca­re a dom­nit asu­pra Impe­ri­u­lui Aus­tro-un­gar până în 1918. Hab­sbur­gii ocu­pau și tro­nul Sfântu­lui Impe­riu Ger­man, dând împă­ra­ţi și re­gi ale că­ror do­me­nii in­clde­au te­ri­to­rii din Ger­ma­nia, Anglia, Spa­nia, Olan­da și Ita­lia.

Pi­e­sa–far a aces­tui grup es­te o Tia­ră de dia­man­te, dă­ru­i­tă de împă­ra­tul Franz Jo­sef (1830-1916) – unul din­tre mo­nar­hii cu cea mai lun­gă dom­nie din Eu­ro­pa – ne­poa­tei sa­le, ar­hi­du­ce­sa Ma­ria Anna de Aus­tria (1882-1940) cu pri­le­jul că­să­to­ri­ei sa­le din 1902 cu Elia de Bo­ur­bon, Du­ce de Par­ma (18801959). Ace­as­tă fas­tu­oa­să dia­de­mă a fost cre­a­tă de Köchert, pres­ti­gi­oa­sa ca­să vi­e­ne­ză fon­da­tă în 1814, ca­re a fost în ser­vi­ci­ul ca­sei im­pe­ria­le a Aus­tri­ei timp de pes­te pa­tru ge­ne­ra­ţii (80.000-120.000 de do­lari).

Se fă­lește cu ace­e­ași pres­ti­gi­oa­să pro­veni­en­ţă o mag­ni­fi­că spil­la a fi­oc­co (broșă) din dia­man­te, or­na­tă cu un ru­bin bir­man de 6,89 de ca­ra­te (200.000-300.000 de do­lari) și un inel cu un re­mar­ca­bil dia­mant fan­cy roz-por­to­ca­liu de 2,44 de ca­ra­te (120.000-180.000 de do­lari). Ambe­le bi­ju­te­rii i-au fost dă­ru­i­te ar­hi­du­ce­sei Ma­ria Anna de Aus­tria de că­tre ta­tăl său pen­tru a săr­bă­tori naște­rea ce­lor doi fii ai săi. Un dar al ma­mei sa­le, cu oca­zia că­să­to­ri­ei a fost o broșă cu dia­man­te și un sa­fir Cey­lon de 30,70 de ca­ra­te (150.000-250.000 de do­lari).

Cea mai ma­re par­te a bi­ju­te­ri­i­lor din Co­lec­ţia Bo­ur­bon-par­ma a fost dă­ru­i­tă lui Ro­ber­to I (18481907), ul­ti­mul Du­ce de Par­ma și Pia­cen­za, de că­tre ma­ma sa, Lo­u­i­se de Fran­ce, ne­poa­ta re­ge­lui Ca­rol al X-lea, și stră­ne­pot al Ma­ri­ei Antoa­ne­ta. Ro­ber­to I a pri­mit bi­ju­te­rii mag­ni­fi­ce și de la bu­ni­ca pa­ter­nă, Ma­ria-te­re­sa de Sa­voia, Du­ce­să de Par­ma (1803-1879), prin­tre ca­re o pe­re­che de cer­cei “en gi­ran­do­le” din dia­man­te (150.000-250.000 de do­lari). Ma­rea broșă cu pan­dan­tiv din dia­mant (25.000-35.000 de do­lari) a fost pri­mi­tă de pri­ci­pe­sa Ma­ria Pia di Bor­bo­ne-due Si­ci­lie (1849-1882), cu pri­le­jul că­să­to­ri­ei sa­le cu Ro­ber­to I, de la ne­po­tul so­ţu­lui ei, Car­lo II de Par­ma.

Du­pă o pri­mă eta­pă mi­la­ne­ză, tur­neul ex­po­zi­ţi­o­nal al pi­e­se­lor pro­pu­se în li­ci­ta­ţie va con­ti­nua la Mo­na­co, în 18 sep­tem­brie, și la Köln în 21 sep­tem­brie.

Înain­tea li­ci­ta­ţi­ei din noi­em­brie, bi­ju­te­ri­i­le vor fi ex­pu­se pen­tru pu­blic la Lon­dra, New York, Hong Kong și Ge­ne­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.