Pre­mi­e­rul Viorica Dăn­ci­lă e o glu­mă proas­tă

Cotidianul - - OPINII - Ioan Vi­e­ru

Viorica Dăn­ci­lă nu es­te doar prim-mi­nis­tru, ci și o glu­mă pros­tă pe se­a­ma Ro­mâni­ei. Cum a ajuns cu ade­vă­rat D. Sa în po­ziția de acum nu știm, însă re­co­man­da­rea i-ar fi fost su­sți­nu­tă de ilu­zo­ria ca­li­ta­te de eu­ro­par­la­men­tar. Șe­ful PSD, Li­viu Drag­nea, ca­re a fost gi­ran­tul prin­ci­pal al aces­tei no­mi­na­li­zări, es­te el însuși o glu­mă. Cum înain­te vre­me ro­mânii fă­ce­au haz de ne­caz, res­pec­tiv de con­du­că­tori, acum aceștia râd în ho­ho­te de pro­pri­ul po­por. Cum alt­fel ar pu­tea re­zis­ta, mai mult 24 de ore, Viorica Dăn­ci­lă în fun­cția pe ca­re o deți­ne de mul­te luni bu­ne? Da­că ace­as­tă doam­nă a reușit să de­vi­nă o alter­na­ti­vă la fos­tul prim-mi­nis­tru Mi­hai Tu­do­se, cel cu atârna­rea de ste­a­guri, și pre­su­pu­să ve­ri­gă în struc­tu­ri­le de fo­rță, nu es­te ex­clus fap­tul că D. Sa fa­ce par­te din ace­lași clan sau îl re­pre­zin­tă în ca­li­ta­te de paiață. Viorica Dăn­ci­lă, ală­tu­rându-se altor pa­tri­oți fă­ră pa­trie, nu a reușit de­cât să înve­le­as­că imo­bi­lul gu­ver­nu­lui într-o imen­să pânză tri­co­la­ră, ase­me­nea unui ve­ri­ta­bil ca­ta­falc ofi­cial. Te­ri­bi­la echi­pă for­ma­tă din mi­nis­trul edu­cați­ei, ca­re poa­te fi de­cla­rat mo­nu­ment an­ti-den­sușia­nu, adău­gându-i-se cel al cul­tu­rii, ca­re vor­bește prin pur­tă­tor de cu­vânt ca un șef de trib, se­con­dați de con­si­li­e­rii pro­venind din fa­mi­li­i­le mi­nis­te­ria­le și par­la­men­ta­re, sunt o ve­ri­ta­bi­lă Di­vi­zie Tu­dor Vla­di­mi­res­cu. Ro­mânia a in­trat într-o po­ves­te din ca­re nu o mai poa­te scoa­te nici pre­sa, nici Aca­de­mia, nici SRI.

Nu es­te pri­ma da­tă când ga­fe­le sunt la or­di­nea zi­lei, dar ni­ci­o­da­tă nu au avut o ase­me­nea pres­tație de te­a­tru de re­vis­tă de ama­tori. Atunci când când a con­fun­dant la bri­e­fing-ul de pre­să ca­pi­ta­la unei țări, cum es­te Mun­te­ne­gru, vi­no­vat es­te și apa­ra­tul nos­tru de stat, poa­te chiar Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Ex­ter­ne. Con­fun­da­rea unei gaz­de, un­de nu te afli în tre­ce­re pe ae­ro­port, te scoa­te din con­tex­tul vi­zi­tei. Nu con­te­ză că es­te Mun­te­ne­gru, mi­ca mi­nu­na­ta ța­ră, dar ase­me­nea ga­fe ală­tu­ra­te alto­ra pro­duc un șoc pu­blic in­su­por­ta­bil. Nu de alta, însă pre­mi­e­rul Ro­mâni­ei poa­te fi asi­mi­lat unui zom­bi ca­re pu­ne în pe­ri­col re­lați­i­le ex­ter­ne ale ță­rii și poa­te fi un exem­plu dra­ma­tic pen­tru so­ci­e­ta­tea ma­tu­ră și pen­tru ace­ea în for­ma­re. Pro­ble­ma de fond nu es­te doar la Viorica Dăn­ci­lă, între­gul apa­rat pu­blic pe ca­re se spri­ji­nă se ara­tă de­fect. Abse­nța ri­go­rii într-o așa mă­su­ră la ni­ve­lul sta­tu­lui, do­ve­dește că mai jos de atât nu se poa­te co­bo­rî. Exis­tă o Viorica Dăn­ci­lă, un Li­viu Drag­nea, in­frac­tori eco­no­mici par­la­men­tari ori­un­de. Alții scriu su­ro­ga­te li­te­ra­re sau ști­i­nți­fi­ce cu sco­pul de a frânge, ca niște ve­ri­ta­bi­li ti­tani ai im­pos­tu­rii, în fața so­ci­e­tății bu­ge­tul sta­tu­lui, ma­ni­pu­lând o ima­gi­ne to­xi­că în ese­nța sa. In aces­te con­diții, cum să mai știe pe ce lu­me se află Viorica Dăn­ci­lă ? Ori­ci­ne s-ar afla în lo­cul aces­tei paiațe pu­bli­ce s-ar ma­ni­fes­ta la fel. Ști­ind că no­ta de pla­tă a gru­pu­ri­lor in­fra­cți­o­na­le din po­li­ti­ca ro­mâneas­că și bus­si­nes se apro­pie, in­clu­siv pen­tru su­per­vi­zo­rii fal­se­lor os­ti­li­tăți an­ti­frau­dă, e ma­re lu­cru că pri­mul-mi­nis­tru mai poa­te scoa­te o vor­bă. Sub gu­ver­nul de acum se întâmplă o pră­buși­re a re­pre­zen­tă­rii cum nu a fost vre­o­da­tă. Se apro­pie mo­men­tul în ca­re Par­che­tul Ge­ne­ral și Jus­tiția se vor afla în fața unei mi­si­uni is­to­ri­ce, ca­re le va an­gre­na și pe ele înse­le în si­ta le­ga­li­tății. Gu­ver­nul Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă a rein­stau­rat, ca o va­ca­nță stre­san­tă, vre­mea Ele­nei Ce­aușes­cu, do­ve­din­du-se un pro­vo­ca­tor me­sa­ger al is­to­ri­ei. De­mi­sia Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă ar tre­bui să se întâmple în ur­mă­toa­re­le cinci mi­nu­te, da­că tim­pul nu a încre­me­nit.

scri­i­tor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.