Su­ve­ra­nism sub con­du­ce­rea unor mini-trump

Un an­ti-so­ros ame­ri­can și proi­ec­tul său pen­tru Eu­ro­pa

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA - Că­lin Mar­chi­e­vici

De pe tă­râm eu­ro­pe­an, fos­tul con­si­li­er pre­zi­de­nțial pen­tru Stra­te­gie al preșe­din­te­lui Trump a de­cla­rat răz­boi ”par­ti­du­lui Da­vos” și a pro­mis o ”mișca­re tec­to­ni­că” în Eu­ro­pa, înce­pând cu ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne din mai 2019.

Ste­ve Ban­non a anu­nțat înfi­i­nța­rea ”The Mo­ve­ment”, o plat­for­mă po­pu­lis­tă pa­neu­ro­pe­a­nă ca­re strânge lao­lal­tă par­ti­de nați­o­na­lis­te și po­pu­lis­te din Fra­nța, Olan­da, Bel­gia, Ita­lia, ță­ri­le gru­pu­lui Vi­se­grad.

Gu­ver­ne si Ong-uri: o mână spa­lă pe alta

”Sis­te­mul po­li­tic a acți­o­nat cu spri­ji­nul ne­nu­mă­ra­te­lor Ong-uri vre­me de de­ce­nii, o mână spă­lând-o pe ce­a­lal­tă. Am si­mțit că e tim­pul să apa­ră o or­ga­ni­zație a oa­me­ni­lor obișnu­iți, în lo­cul ce­lor ale lob­by-ului și cer­cu­ri­lor de in­te­re­se din afa­ceri”, a spus pen­tru Reu­ters Ra­he­em Kas­sam, fos­tul con­si­li­er al lui Ni­gel Fa­ra­ge, li­de­rul cam­pa­ni­ei pro-bre­xit. Acum, Kas­sam es­te mâna dre­ap­tă a lui Ban­non în ”The Mo­ve­ment”. ”The Mo­ve­ment va fi dis­pe­ce­ra­tul mișcă­rii po­pu­lis­te și nați­o­na­lis­te din Eu­ro­pa. Ne axăm pe spri­ji­ni­rea in­di­vi­zi­lor si gru­pu­ri­lor pre­o­cu­pa­te de su­ve­ra­ni­ta­te, con­tro­lul fron­ti­e­re­lor, lo­curi de mun­că, prin­tre alte­le”, a spus Kas­sam. ”Am de­cis să ne in­sta­lăm se­di­ul la Bru­xel­les pen­tru că es­te ini­ma UE – cea mai dău­nă­toa­re fo­rță pen­tru de­mo­crația din Occi­dent”, a spus Kas­sam, adău­gând că or­ga­ni­zația are struc­tu­ra unei fun­dații, cu un bu­get anual ”sem­ni­fi­ca­tiv”.

Mișca­rea lui Ban­non își pro­pu­ne să fie o con­tra­pon­de­re eu­ro­pe­a­na la Fun­dația pen­tru o So­ci­e­ta­te Des­chi­să a lui Ge­or­ge So­ros, ca­re a pom­pat 32 de mi­liar­de de eu­ro în Eu­ro­pa înce­pând din 1984 pen­tru pro­mo­va­rea li­be­ra­lis­mu­lui. ”Ge­or­ge So­ros es­te unul din­tre cei mai ma­le­fici oa­meni din lu­me. A încer­cat să dis­tru­gă gra­nițe­le SUA. Din pri­ma lui zi in SUA a încer­cat să dis­tru­gă Sta­te­le Uni­te”, spu­nea Ban­non, la Bu­da­pes­ta, la o con­fe­ri­nță de la fi­na­lul lu­nii mai. ”So­ros es­te stră­lu­cit. E răul în per­soa­nă, dar e stră­lu­cit”, spu­ne Ban­non.

Po­pu­liști din UE, nu sun­teți sin­guri!

”The Mo­ve­ment” a fost cre­a­tă du­pă lun­gi­le pe­ri­pluri eu­ro­pe­ne ale lui Ste­ve Ban­non du­pă ce a fost de­mis din echi­pa preșe­din­te­lui Trump. Fos­tul stra­teg de cam­pa­nie al preșe­din­te­lui SUA s-a întâlnit cu li­deri nați­o­na­liști și po­pu­liști din Unga­ria, Po­lo­nia, Ce­hia, Ita­lia, Fra­nța, Bel­gia, Olan­da. Într-un in­ter­viu pen­tru The Dai­ly Be­ast, Ban­non ara­tă că ide­ea lan­să­rii unei mișcări po­pu­lis­te și nați­o­na­lis­te pa­neu­ro­pe­ne i-a venit în mo­men­tul în ca­re Ma­ri­ne Le Pen, li­de­ra Fron­tu­lui Nați­o­nal din Fra­nța, l-a in­vi­tat să ia cu­vântul la o ma­ni­fes­tație a par­ti­du­lui. ”Tot ce tre­bu­ie să spui es­te «Nu sun­teți sin­guri!»”, i-a su­ge­rat li­de­ra nați­o­na­lis­tă din Fra­nța. Pri­mul obi­ec­tiv al Mișcă­rii lui Ban­non es­te cre­a­rea unui pu­ter­nic grup eu­ros­cep­tic în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, ca­re să adu­ne cir­ca o trei­me din de­pu­tații ce vor fi aleși în mai 2019. Mai de­par­te, țin­ta fi­na­lă es­te: ”Nați­o­na­lis­mul po­pu­list de dre­ap­ta. Aces­ta va gu­ver­na. Veți avea sta­te nați­u­ne in­di­vi­dua­le, cu iden­ti­tăți­le lor, cu fron­ti­e­re­le lor”.

Fol­low the mo­ney

În cel mai pur spi­rit ame­ri­cam, Ban­non es­te încu­ra­jat în de­mer­sul său de cos­tu­ri­le re­du­se ale cam­pa­ni­i­lor eu­ro­pe­ne și de pro­pen­si­u­nea elec­to­ra­tu­lui că­tre nați­o­na­lism. Ban­non a fost sur­prins să afle că toa­te cos­tu­ri­le cam­pa­ni­ei pro-bre­xit au fost de 7 mi­li­oa­ne de li­re. ”Doam­ne! Ați scos din UE a cin­cea eco­no­mie a lu­mii cu doar 7 mi­li­oa­ne de li­re!”. ”Ce dra­cu, cu 7 mi­li­oa­ne de li­re nu poți cum­pă­ra ni­mic. Nu poți cum­pă­ra in­for­mații de la Fa­ce­book, nu poți cum­pă­ra re­cla­mă, nu poți fa­ce ni­mic”. Și mai im­pre­si­o­nat a fost Ban­non de cam­pa­nia câști­gă­toa­re a nați­o­na­liști­lor și po­pu­liști­lor din Ita­lia. ”Ui­tați-vă la Mișca­rea de 5 Ste­le și la Li­ga Nor­du­lui. Și-au fo­lo­sit pro­pri­i­le car­duri de cre­dit. Au pre­luat con­tro­lul asu­pra ce­lei de a șap­tea eco­no­mii a lu­mii cu car­du­ri­le de cre­dit. E o ne­bu­nie!”. ”Ita­lia es­te ini­ma po­li­ti­cii mo­der­ne. Da­că va fun­cți­o­na aco­lo, poa­te fun­cți­o­na ori­un­de”.

Ban­non-du­ghin, ava­ta­rii he­ge­mo­ni­ei ru­soa­me­ri­ca­ne

Mișca­rea pa­neu­ro­pe­a­nă a lui Ban­non își pro­pu­ne să aju­te par­ti­de­le po­pu­lis­te și nați­o­na­lis­te eu­ro­pe­ne în cam­pa­nia elec­to­ra­la din 2019 prin apli­ca­rea gra­tu­i­tă a teh­no­lo­gi­i­lor elec­to­ra­le ame­ri­ca­ne, prin fur­ni­za­re de da­te, re­cla­me bi­ne țin­ti­te, coor­do­na­re și chiar par­ti­ci­pa­re di­rec­tă la ale­geri în ță­ri­le în ca­re le­gis­lația elec­to­ra­la per­mi­te asta. Iniția­ti­va lui Ban­non și ex­pe­ri­e­nța sa, câtă vre­me se spu­ne că a fost al doi­lea cre­a­tor al can­di­da­tu­lui Trump (pri­mul a fost se­ria­lul TV ”The Appren­ti­ce”) și a înfi­i­nțat si­te-ul Breit­bart, vârful de lan­ce al cam­pa­ni­ei din SUA, ar tre­bui să dea fi­ori ”par­ti­du­lui Da­vos” din Eu­ro­pa și ”hi­e­ne­lor” sa­le, așa cum îi nu­mește Ban­non pe jur­na­liștii de la pu­bli­cați­i­le sis­te­mu­lui. Și mai mu­lți fi­ori ar tre­bui să dea apro­pi­e­rea doc­tri­na­ră pe câte­va pa­li­e­re din­tre Ban­non și unul din­tre ge­os­tra­te­gii fa­vo­riți ai lui Vla­di­mir Pu­tin, Ale­xan­dr Du­ghin, te­o­re­ti­cia­nul eu­ra­sia­nis­mu­lui.

Un eșec al po­pu­lis­mu­lui pa­neu­ro­pe­an

Sunt însă câte­va mo­ti­ve pen­tru ca­re iniția­ti­va lui Trump poa­te eșua. Pri­mul es­te ex­pe­ri­men­tul din ur­mă cu un de­ce­niu nu­mit Li­ber­tas, em­bri­o­nul unui par­tid eu­ros­cep­tic moșit de omul de afa­ceri iral­ndez De­clan Gan­ley, par­tid spre ca­re s-au îndrep­tat la acea vre­me și ochii câtor­va po­li­ti­ci­eni ro­mâni. Li­ber­tas a apă­rut pe fon­dul cam­pa­ni­ei din Irlan­da împo­tri­va Tra­ta­tu­lui de la Li­sa­bo­na. Tra­ta­tul a fost res­pins la re­fe­ren­dum, dar nu a fost su­fi­ci­ent. Acum el gu­ver­nea­ză UE. Apoi a ur­mat cam­pa­nia con­du­să de Gan­ley pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 2009, sol­da­tă cu un eșec to­tal – ni­ci­un man­dat pen­tru Li­ber­tas in PE.

De­si­gur, cri­za eco­no­mi­că și mă­su­ri­le de aus­te­ri­ta­te im­pu­se de Ger­ma­nia ță­ri­lor din Es­tul și Su­dul Eu­ro­pei au cre­at un cu to­tul alt fond elec­to­ral. Ne­o­li­be­ra­lis­mul im­pus cu fo­rța, gu­ver­nă­ri­le teh­no­cra­te im­pu­se de la Bru­xel­les și Ber­lin, re­du­ce­rea dras­ti­că a op­ti­mis­mu­lui so­cial, toa­te ar pu­tea fa­ci­li­ta acum o cam­pa­nie pa­neu­ro­pe­a­nă a po­pu­liști­lor, spre de­o­se­bi­re de 2009. Însă Ban­non greșește apli­când rețe­te pur ame­ri­ca­ne în Eu­ro­pa, aici fon­du­ri­le de cam­pa­nie nu ga­ran­te­a­ză vic­to­ria în mă­su­ra în ca­re o fac pes­te Oce­an, elec­to­ra­tul din mul­te sta­te eu­ro­pe­ne es­te cri­tic și de mul­te ori se apro­pie de ni­ve­lul de înțe­le­ge­re nu al ame­ri­ca­nu­lui sim­plu, ci al ana­lis­tu­lui po­li­tic ame­ri­can. Fap­tul că Ma­ri­ne Le Pen l-a adus pe Ban­non în fața elec­to­ra­tu­lui ei nu înse­am­nă că ame­ri­ca­nul i-a se­dus pe pre­te­nți­oșii fran­ce­zi.

Nați­o­na­liștii sunt pro­trump, nu pro-ame­ri­ca

Un im­pe­di­ment și mai ma­re în ca­lea Mișcă­rii lui Ban­non es­te chiar ța­ra pe ca­re o re­pre­zin­tă – Ame­ri­ca, mai cu se­a­mă în ver­si­u­nea ”Ame­ri­ca fir­st”. Po­pu­liștii și nați­o­na­liștii eu­ro­peni sunt pro-trump, nu însă și pro-ame­ri­ca, scrie ana­lis­tul Le­o­nid Ber­shid­sky pen­tru Bloom­berg. Ia­tă câte­va rați­uni pen­tru ace­as­tă ori­en­ta­re. Pen­tru nați­o­na­liștii eu­ro­peni, ”vi­zi­u­nea des­pre Ame­ri­ca re­flec­tă vi­zi­u­nea des­pre Isra­el și vi­ce­ver­sa. Es­te ușor să cre­zi că mu­lți eu­ro­peni de dre­ap­ta sunt an­tia­me­ri­cani pen­tru că Ame­ri­ca e per­ce­pu­tă ca un stat pro-isra­el și pro­e­vrei”, spu­ne po­li­to­lo­gul bul­gar Ivan Kras­tev. Aces­te afir­mații sunt in­fir­ma­te de po­ziți­o­na­rea pro-isa­rel a vi­ce­pre­mi­e­ru­lui ita­lian Mat­teo Sal­vini (ca­re do­rește mu­ta­rea am­ba­sa­dei Ita­li­ei la Ie­ru­sa­lim), de po­ziția pro-isra­el al li­de­ru­lui nați­o­na­list olan­dez Ge­ert Wil­ders, de eli­mi­na­rea an­ti­se­mi­tis­mu­lui din dis­cur­sul Fron­tu­lui Nați­o­nal și de pri­e­te­nia din­tre pre­mi­e­rul un­gar Vik­tor Orban și omo­lo­gul său Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu. Însă nu ace­lași lu­cru se poa­te spu­ne și des­pre elec­to­ra­tul nați­o­na­list pe ca­re acești li­deri tre­bu­ie să-l cu­ce­re­as­că.

Vor plă­ti po­pu­liștii ”ta­xa de pro­te­cție” pen­tru SUA?

Un alt mo­tiv pen­tru ca­re Mișca­rea an­ti-ue, an­ti-so­ros și an­ti­sis­tem pu­să la ca­le de ame­ri­ca­nul Ban­non poa­te eșua es­te că ea ur­mă­rește, la fel ca și stra­te­gia Ru­si­ei lui Pu­tin, di­vi­za­rea Eu­ro­pei în ve­de­rea unor aran­ja­men­te ge­os­tra­te­gi­ce si eco­no­mi­ce mai avan­ta­joa­se pen­tru ce­le do­uă mari pu­teri. Or, es­te bi­ne ști­u­tă aver­si­u­nea elec­to­ra­tu­lui po­pu­list și nați­o­na­list față de mop­no­po­lu­ri­le pe ca­re și le cre­e­a­ză ma­ri­le cor­po­rații ame­ri­ca­ne și ma­muții ener­ge­tici din Ru­sia în alte sta­te. La fel, nu tre­bu­ie ui­ta­tă aver­si­u­nea pe ca­re elec­to­ra­tul nați­o­na­list o are față de ”ta­xa de pro­te­cție” pe ca­re preșe­din­te­le Trump o ce­re pen­tru com­ple­xul in­dus­tria­lo-mi­li­tar ame­ri­can, în schim­bul se­cu­ri­tății fur­ni­za­te de SUA prin in­ter­me­di­ul NATO. Ma­ri­ne Le Pen se des­par­te de in­te­re­se­le lui Ban­non atunci când su­sți­ne ieși­rea Fra­nței din NATO. La fel, li­de­rul Alter­na­ti­vei pen­tru Ger­ma­nia, Ale­xan­der Gau­land, spu­nea că, ”da­că le­gă­tu­ra cu Ves­tul înse­am­nă le­gă­tu­ra mi­li­ta­ră eter­nă cu SUA, atunci vom avea mari pro­ble­me cu asta”.

Pot coo­pe­ra nați­o­na­liștii ro­mâni cu cei ma­ghiari?

Nu în ul­ti­mul rând, ADN-UL mișcă­ri­lor nați­o­na­lis­te joa­că împo­tri­va Mișcă­rii lui Ban­non. Es­te greu să ne închi­pu­im cum, sub um­bre­la ”The Mo­ve­ment”, ar pu­tea fa­ce corp co­mun în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an nați­o­na­liști din Ro­mânia și din Unga­ria și cum ar dez­ba­te ei des­pre ga­ze­le din Ma­rea Ne­a­gră ca­re să ajun­gă la Bu­da­pes­ta. De­mer­sul stra­te­gu­lui lui Do­nald Trump de a crea o Eu­ro­pă a sta­te­lor nați­o­na­le con­du­se de mini-do­nald Trump ar pu­tea tre­ce pen­tru mo­ment pes­te aces­te im­pe­di­men­te, mo­bil­zându-i pe po­pu­liștii eu­ro­peni pe o plat­for­mă an­ti­li­be­ra­lă, an­ti-so­ros. Însă, pe ter­men me­diu și lung, nați­o­na­liștii ar tre­bui să su­fe­re de di­so­na­nță cog­ni­ti­vă pen­tru a pu­tea coo­pe­ra. La fel, es­te greu de închi­pu­it cum nați­o­na­liștii și po­pu­liștii ita­li­eni ce vor sa sca­pe de va­lul de imi­gra­nți prin pla­sa­rea lor în res­tul sta­te­lor UE s-ar pu­tea înțe­le­ge cu con­frații ro­mâni, un­guri sau po­lo­ne­zi din ”The Mo­ve­ment”, pen­tru a nu mai vor­bi de ori­en­tă­ri­le eco­no­mi­ce si fi­nan­cia­re ale nați­o­na­liști­lor din Nor­dul și Su­dul Eu­ro­pei sau des­pre vi­zi­u­ni­le to­tal di­fe­ri­te asu­pra Ru­si­ei ale nați­o­na­liști­lor po­lo­ne­zi și ale ce­lor un­guri.

UE, un spin în coas­ta Ame­ri­cii

Având în ve­de­re toa­te aces­tea, ”The Mo­ve­ment” ră­mâne un proi­ect cu pri­ză în Eu­ro­pa, un bi­ne­venit aver­tis­ment pen­tru teh­no­crații și li­de­rii fă­ră le­gi­ti­mi­ta­te de­mo­cra­ti­că de la Bru­xel­les și din ca­pi­ta­le­le nați­o­na­le, însă Ban­non a greșit adre­san­tul, su­ge­re­a­ză amin­ti­ta ana­li­ză pu­bli­ca­tă de Bloom­berg. Nu pe nați­o­na­liștii cu vi­zi­uni prin de­fi­niție ire­con­cia­lia­bi­le și nu pe po­pu­liștii abia ieșiți din găoa­cea elec­to­ra­lă, lip­siți to­tal de ex­pe­ri­e­nță po­li­ti­că, ar tre­bui să-i cur­te­ze, ci pe ne­mu­lțu­miții din par­ti­de­le con­ser­va­toa­re tra­diți­o­na­le din Eu­ro­pa. Aco­lo, în rândul creștin-de­mo­crați­lor an­ti­i­mi­grație (să­tui de dic­ta­tu­ra si imo­bi­lis­mul din par­tid im­pu­se de Ange­la Mer­kel) din Uni­u­nea Creștin-de­mo­cra­tă și Uni­u­nea Creștin So­cia­lă din Ger­ma­nia, prin­tre con­ser­va­to­rii scan­di­na­vi, prin­tre po­li­ti­ci­e­nii lui Sil­vio Ber­lus­coni și ai Par­ti­du­lui Po­pu­lar din Spa­nia, prin­tre gaul­liștii frus­trați de vic­to­ria cre­ați­ei po­li­ti­ce ar­ti­fi­cia­le ca­re es­te preșe­din­te­le Emma­nuel Ma­cron, aco­lo ar tre­bui să fie țin­ta lui Ste­ve Ban­non. Sunt po­li­ti­ci­eni ex­pe­ri­men­tați, cu ex­pe­ri­e­nța coo­pe­ră­rii cu co­le­gii din alte sta­te și cu exer­ciți­ul pu­te­rii.

Iar că încer­ca­rea de a spar­ge Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă nu es­te doar o fan­te­zie a ex­cen­tri­cu­lui Ban­non, ci chiar un obi­ec­tiv al echi­pei de la Ca­sa Albă o ara­tă acți­u­ni­le no­u­lui am­ba­sa­dor ame­ri­can din Ger­ma­nia, Ri­chard Gren­nel, ca­re cau­tă aliați în Ger­ma­nia și Aus­tria toc­mai în ari­pa dre­ap­tă a par­ti­de­lor con­ser­va­toa­re, aliați pe ca­re su­sți­ne­rea ame­ri­ca­nă să-i poa­tă pro­mo­va în frun­tea par­ti­de­lor tra­diți­o­na­le. Mer­gând și mai la dre­ap­ta, ori­ce ase­me­nea iniția­ti­vă se va iz­bi de res­pin­ge­rea proi­ec­te­lor he­ge­mo­ni­ce, fie că ele vin din SUA sau de la Bru­xel­les, fie că sunt mas­ca­te de dis­cur­sul des­pre ”oa­me­nii sim­pli” al lui Ban­non sau de li­ta­ni­i­le po­li­ti­cal­ly cor­rect ale in­si­pi­zi­lor po­li­ti­ci­eni eu­ro­peni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.