300 de ma­gis­trați din Ro­mânia au do­sa­re pe­na­le

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

În pre­zent, la Di­rec­ţia Na­ţi­o­na­lă Anti­co­rup­ţie sunt înre­gis­tra­te apro­xi­ma­tiv 300 de do­sa­re în ca­re sunt an­che­ta­ţi ma­gis­tra­ţi, pre­ci­ze­a­ză Ma­ri­us Ia­cob, pro­cu­ro­rul șef ad­junct al DNA, în proi­ec­tul de ma­na­ge­ment pen­tru sus­ţi­ne­rea can­di­da­tu­rii la șe­fia DNA.

Ci­fra es­te ulu­i­toa­re, căci în con­diți­i­le în ca­re în Ro­mânia ac­ti­ve­a­ză cir­ca 7.000 de ma­gis­trați, re­zul­tă că aproa­pe 5% din­tre aceștia sunt vi­zați în do­sa­re de co­ru­pție.

În plus, Ia­cob vor­bes­te de 300 de cau­ze cu ma­gis­trați, ce­ea ce înse­am­nă că pot fi mai mult de 300 de ju­de­că­tori și pro­cu­rori cu do­sar la DNA, în con­diți­i­le în ca­re un do­sar poa­te pri­vi mai mul­te per­soa­ne, po­tri­vit Ante­na3.

Adjunc­tul DNA fa­ce ace­as­tă dez­va­lu­i­re ex­pli­când fap­tul că oda­tă cu înfi­i­nța­rea Se­cți­ei pen­tru in­ves­ti­ga­rea in­fra­cți­u­ni­lor co­mi­se de ma­gis­trați tre­bu­ie pre­da­te toa­te do­sa­re­le cu ju­de­ca­tori și pro­cu­rori afla­te în lu­cru la par­che­tul an­ti­co­ru­pție.

Ce a de­cis astă­zi Tu­do­rel Toa­der

Re­a­min­tim că pro­ce­du­ra de nu­mi­re a unui pro­cu­ror șef al DNA va fi re­lua­tă. Ni­ci­u­nul din­tre cei pa­tru can­di­dați la ace­as­tă fun­cție nu a fost ac­cep­tat de mi­nis­trul Jus­tiți­ei.

„În ca­drul pro­ce­su­lui de se­le­cție s-a apre­ciat că ni­ci­u­nul din­tre can­di­dați nu înde­pli­nește ce­ri­nțe­le ne­ce­sa­re de­sem­nă­rii pen­tru nu­mi­rea în fun­cția de pro­cu­ror șef al Di­re­cți­ei Nați­o­na­le An­ti­co­ru­pție. În ca­drul pro­gra­mu­lui ma­na­ge­rial sau pe par­cur­sul in­ter­vi­u­lui, nici un can­di­dat nu a pre­zen­tat su­fi­ci­en­te ele­men­te de plan fun­da­men­ta­te pe o ana­li­ză a si­tuați­ei ac­tua­le ca­re să per­mi­tă, ul­te­ri­or, un pro­ces obi­ec­tiv și tran­spa­rent de eva­lua­re a per­for­ma­nțe­lor ma­na­ge­ria­le.

În ur­ma des­fășu­ră­rii pro­ce­du­rii de se­le­cție, vă adu­cem la cu­noști­nță fap­tul că nu se va fa­ce o pro­pu­ne­re de nu­mi­re în fun­cția de pro­cu­ror șef al Di­re­cți­ei Nați­o­na­le An­ti­co­ru­pție din­tre can­di­dații par­ti­ci­pa­nți, pro­ce­du­ra ur­mând a fi re­lua­tă“, se pre­ci­ze­a­ză pe si­te/ul Mi­nis­te­ru­lui de Jus­tiție. (R.C.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.