Des­co­pe­riți zo­ne­le pro­te­ja­te din Bu­cu­rești

Cotidianul - - TOT FELUL - Mag­da Col­giu

Bu­cu­rește­nii și tu­riștii ca­re ajung în Ca­pi­ta­lă pot des­co­peri pa­tri­mo­ni­ul orașu­lui di­rect pe o plat­for­mă on­li­ne.

Inti­tu­la­tă ca­ta­log­bu­cu­res­ti.info, plat­for­ma va fi lan­sa­tă joi, ală­turi cinci „cai­e­te de bu­ne prac­tici con­struc­ti­ve“pen­tru zo­ne­le con­stru­i­te pro­te­ja­te Mântu­le­a­sa, Ne­gus­tori, Moși­lor, Că­lă­rași și Cai­ma­tei. Eveni­men­tul va avea loc joi de la ora 19.00, în cur­tea Insti­tu­tu­lui Fran­cez din Ca­pi­ta­lă. Ca­ta­log Bu­cu­rești es­te o ba­ză de da­te ur­ba­ne ca­re se gă­sește la adre­sa ca­ta­log­bu­cu­res­ti.info, con­cen­tra­tă asu­pra clă­di­ri­lor din ce­le 98 de zo­ne con­stru­i­te pro­te­ja­te din Ca­pi­ta­lă.

Pe plat­for­ma in­te­rac­ti­vă, ini­ţia­to­rii de­mer­su­lui pro­pun bu­cu­rește­ni­lor să des­co­pe­re pa­tri­mo­ni­ul orașu­lui di­rect pe har­tă, un­de pot ci­ti des­pre fi­e­ca­re clă­di­re ca­re îi in­te­re­se­a­ză.

Proi­ec­tul își pro­pu­ne să sem­na­le­ze pro­ble­me­le ce­le mai frec­ven­te din zo­ne­le con­stru­i­te pro­te­ja­te, ca­re sunt clă­di­ri­le mo­nu­ment is­to­ric și ce fel de ar­hi­tec­tu­ră se gă­sește în zo­ne­le ce­le mai im­pre­si­o­nan­te din Ca­pi­ta­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.