Mi­nis­trul Tu­do­rel Toa­der aște­ap­tă mo­ti­va­rea ju­de­că­to­ri­lor sârbi

Se­bas­tian Ghiță ră­mâne de nea­tins

Cotidianul - - ACTUALITATE - Va­si­le Sur­cel

Tu­do­rel Toa­der, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, a de­cla­rat ieri di­mi­nea­ţă că tre­bu­ie vă­zut ce anu­me au evo­cat ju­de­că­to­rii sârbi atunci când au res­pins ex­tră­da­rea lui Se­bas­tian Ghiță: „Ve­dem, ana­li­zăm, tra­gem con­clu­zii“, a mai afir­mat el.

Între­bat des­pre res­pin­ge­rea ce­re­rii de ex­tră­da­re a lui Se­bas­tian Ghi­ţă, mi­nis­trul Tu­do­rel Toa­der a de­cla­rat: „Să ve­dem ce anu­me au evo­cat ju­de­că­to­rii, să ve­dem da­că es­te o ches­ti­u­ne de pro­ce­du­ră și în ce con­stă. Până la ur­mă, că-i stat mem­bru sau ne­mem­bru, tre­bu­ie res­pec­ta­te stan­dar­de­le de pro­tec­ţie a drep­tu­ri­lor, a li­ber­tă­ţi­lor. Ve­dem, ana­li­zăm, tra­gem con­clu­zii“. To­tuși, mi­nis­trul Jus­tiți­ei a re­fu­zat să co­men­te­ze da­că res­pin­ge­rea ex­tră­dă­rii are vreo le­gă­tu­ră cu an­che­te­le por­ni­te la se­di­ul struc­tu­rii ca­re a in­stru­men­tat do­sa­re­le lui Se­bas­tian Ghi­ţă. Ace­as­tă de­cla­rație sur­vi­ne la câte­va zi­le du­pă ce, vi­ne­rea tre­cu­tă, Cur­tea Su­pre­mă a Ser­bi­ei a res­pins so­li­ci­ta­rea Mi­nis­te­ru­lui ro­mân al Jus­ti­ţi­ei pri­vi­toa­re la ex­tră­da­rea lui Se­bas­tian Ghi­ţă. Dar, tot atunci, pre­sa sârbă a su­sți­nut că, în acest caz, de­ci­zia fi­na­lă re­vi­ne Cur­ţii de Apel. In­sta­nța su­pre­mă din Ser­bia a anun­ţat, prin in­ter­me­di­ul unei de­cla­ra­ţii pu­bli­ce, că Mi­nis­te­rul de Inter­ne sârb i-a acor­dat lui Ghi­ţă azil, con­si­de­rând că, aca­să la el, aces­ta es­te per­se­cu­tat din mo­ti­ve po­li­ti­ce. Din aces­te con­si­de­ren­te, in­stan­ţa nu a pu­tut de­cât să res­pin­gă ce­re­rea de ex­tră­da­re. Ca­zul a fost tran­smis Cur­ţii de Apel, că­reia îi apar­ţi­ne de­ci­zia fi­na­lă în ast­fel de si­tuații. Re­a­min­tim că Se­bas­tian Ghi­ţă a ple­cat din ţa­ră în noap­tea de 19 spre 20 de­cem­brie 2016 și a fost prins la Bel­grad pe 14 apri­lie 2017. La da­ta reți­ne­rii sa­le, Ghi­ţă avea per­mis de con­du­ce­re și bu­le­tin de Slo­venia și era împreu­nă cu fra­te­le său. Fos­tul de­pu­tat PSD a fost ares­tat de au­to­ri­tă­ţi­le sârbe, ca­re l-au reți­nut, timp de do­uă luni, pen­tru po­se­sie de do­cu­men­te fal­si­fi­ca­te. Ul­te­ri­or, el a fost eli­be­rat pe cau­ţi­u­ne. În ur­mă cu mai bi­ne de o lu­nă, pe 7 iu­nie, Tu­do­rel Toa­der a de­cla­rat că sta­tul ro­mân se află în pro­ce­du­ră de ex­tră­da­re în ca­zu­ri­le Se­bas­tian Ghi­ţă și Ele­na Udrea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.