Vâlcov, pre­mi­e­rul din spa­te­le pre­mi­e­ru­lui

Cotidianul - - POLITICĂ -

A fost zi plină la Gu­vern, aco­lo un­de pre­mi­e­rul Viorica Dăn­ci­lă i-a con­vo­cat pe mi­niștri la o întâlni­re in­for­ma­lă. Sco­pul întâlni­rii pa­re a fi rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră. Sur­se gu­ver­na­men­ta­le au de­cla­rat pen­tru ME­DIA­FAX că pre­mi­e­rul a stat apro­xi­ma­tiv 10 mi­nu­te la întâlni­re, du­pă ca­re dis­cu­ţia a fost con­du­să de con­si­li­e­rul aces­teia, Da­ri­us Vâlcov.

Po­tri­vit sur­se­lor ci­ta­te, Vâlcov le-a re­proșat mi­nis­te­re­lor că nu au de­ma­rat sau au de­ma­rat cu întârzi­e­re pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ţii pen­tru proi­ec­te­le de dez­vol­ta­re, deși au ce­rut, înain­te de apro­ba­rea bu­ge­tu­lui de stat pe 2018, o ma­jo­ra­re fa­ţă de su­me­le pri­mi­te în 2017.

În re­pli­că, mi­niștrii pre­zen­ţi la întâlni­re și se­cre­ta­rii de stat și di­rec­to­rii ca­re au par­ti­ci­pat în lo­cul mi­niștri­lor ab­sen­ţi i-au tran­smis lui Vâlcov, la întâlni­rea in­for­ma­lă, că au aștep­tat sim­pli­ca­rea le­gis­la­ţi­ei pri­vind achi­zi­ţi­i­le pu­bli­ce, de­mers re­a­li­zat de Gu­vern la sfârși­tul lu­nii mai prin­tr-o Or­do­nan­ţă de Ur­gen­ţă. Una din­tre pro­pu­ne­ri­le avan­sa­te de Vâlcov la întâlni­rea in­for­ma­lă cu mi­niștrii a fost ca mem­brii Exe­cu­ti­vu­lui să-și asu­me, „in­clu­siv prin sem­nă­tu­ră“, o ţin­tă pri­vind chel­tu­i­rea fon­du­ri­lor alo­ca­te prin bu­ge­tul de stat, au mai de­cla­rat pen­tru ME­DIA­FAX sur­se gu­ver­na­men­ta­le.

Sur­se gu­ver­na­men­ta­le mai afir­mă că în ur­ma rec­ti­fi­că­rii s-a sta­bi­lit să se iau bani de la Agri­cul­tu­ră, de la Ti­ne­ret și Sport dar și de la Tran­spor­turi. Fon­du­ri­le ar tre­bui să ajun­gă apoi la Mi­nis­te­rul Mun­cii și la Să­nă­ta­te.

În pa­ra­lel cu ace­as­tă întâlni­re de la Gu­vern, li­de­rii coa­li­ţi­ei de gu­ver­na­re, Li­viu Drag­nea și Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu, s-au întâlnit în bi­ro­ul preșe­din­te­lui Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor. (R.C.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.