Traian Bă­ses­cu i-a zis vreo do­uă lui Vik­tor Orban

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă

Da, lu­cru­ri­le iau o întor­să­tu­ră co­lo­sa­lă în Ro­mânia, se ve­de cu ochi­ul li­ber, nu-i de joa­că, e ca­re pe ca­re, adi­că, așa, ca­re e mai ta­re, și, si­gur că tre­bu­ie să luăm se­a­ma la frec­vența uni­ver­sa­lă ca­re ne joa­că fes­te, Pi­toșkin zi­ce bi­ne, ce zi­ce. Sun­tem în Pa­ris acum, chiar acum, ne plim­băm pe ma­lul se­nei, Pi­toșkin pe­ro­re­a­ză, pe un ton de­cla­ma­tor, îmi vor­bește des­pre De­gas, des­pre Brâncuși, pe Ci­o­ran îl are la de­ge­tul mic, ce să mai zic de Elia­de, soa­re­le ca­de pes­te clă­diri, se pre­lin­ge fan­to­ma­tic. Fi­cți­u­ni­le se ames­te­că une­le cu alte­le, vi­eți­le noas­tre se ames­te­că une­le cu alte­le, po­vești­le noas­tre se ames­te­că une­le cu alte­le de par­că ar fi doar una sin­gu­ră, fun­da­men­ta­lă, așa, ca un Oce­an, Piața Chi­brit se ani­mă, po­po­ra­nul fa­ce po­li­ti­că la greu, nu știu ca­re ți­pă că vi­ne o bam­bo­le­ră din­spre Te­a­trul Nați­o­nal. Bam­bo­le­ră? O fur­tu­nă elec­tri­că, poa­te. Fur­tu­na mă­tu­ră Piața Uni­ver­si­tății, se du­ce spre Uni­rea, la­să fur­tu­na. Pi­toșkin? Mi-a tri­mis un e-mail elo­gi­os pe Gmail. L-am cre­zut pe cu­vânt, i-am sor­bit cu­vin­te­le, m-au încântat. Cu­vin­te­le lui en­tu­zias­te îmi gâdi­lau or­go­li­ul, ah, or­go­li­ul meu ne­mă­su­rat, ga­ta, ga­ta să mă piar­dă în nean­tul lu­mesc. Da, eram che­mat să sal­vez lu­mea, ce știi tu, să-i arăt ca­lea, să-i schimb idei­le. Da, eram ale­sul, ce să mai vor­bim, eram pe de­plin con­vins. Dar, pă­zea! Ate­nție la de­fe­tiști, la po­tlo­gari, la închi­pu­iți. Ate­nție la îmbârli­gă­to­rii de pro­fe­sie. Ate­nție cu ci­ne vă fa­ceți pri­e­teni pe Fa­ce­book, pă­zea, că stau se­reiștii cu ochii pe voi. Ate­nție la he­cări. Ate­nție la pi­rați. Ate­nție la spi­oni. Ate­nție la rău­fă­că­tori! Ate­nție la șman­gli­tori. Păi cum așa, luați se­a­ma, foșgăi­esc pre­tu­tin­deni. Ling cla­nța mi­nis­te­re­lor. Șterg po­de­le­le la Co­men­du­i­re și la Pre­fec­tu­ră. Îi gă­sești sub ge­am la preșe­de­nție, col­căie aco­lo, să-i ve­zi! Pu­pin­cu­riști sa­dea. Iar Pi­toșkin? Se are pe bu­ne cu age­nții se­creți ruși și știe, de exem­plu că, zi­le­le tre­cu­te, la Tușnad, Traian Bă­ses­cu s-a dus să-i zi­că vreo do­uă lui Vik­tor Orban. Acum, ce să zic, Pi­toșkin știe mai bi­ne, are in­tra­re di­rect la Vla­di­mir Pu­tin. Și Vla­di­mir Pu­tin ce-a zis des­pre Bă­ses­cu și des­pre Orban? Păi ce să zi­că, s-a tă­vă­lit de râs.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.