Admi­nis­tra­to­rii Pi­lo­nu­lui II spun că pi­erd bani în Ro­mânia

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Acți­o­na­rii ce­lor șap­te fon­duri ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză Pi­lo­nul II de pen­sii au ra­por­tat pi­er­deri de aproa­pe 150 mi­li­oa­ne de eu­ro în ul­ti­mii ze­ce ani, de când exis­tă acest sis­tem pe piața ro­mâneas­că, su­sți­ne Aso­ciația pen­tru Pen­si­i­le Ad­mi­nis­tra­te Pri­vat din Ro­mânia (APAPR).

Or­ga­ni­zația îi răs­pun­de ast­fel lui Da­ri­us Vâlcov, con­si­li­e­rul per­so­nal al pre­mi­e­ru­lui Dăn­ci­lă, ca­re a spus că „ce­le șap­te Srl-uri per­cep co­mi­si­oa­ne de 1,5 mi­liar­de, din ce­le 10 mi­liar­de de eu­ro pe ca­re le ad­mi­nis­tre­a­ză“. Va­loa­rea co­mi­si­oa­ne­lor per­ce­pu­te (1,5 mi­liar­de de lei, nu eu­ro) re­pre­zin­tă to­ta­lul înca­sat de cei șap­te ad­mi­nis­tra­tori de la înce­pu­tul sis­te­mul și până în pre­zent. Aces­tea sunt veni­turi, nu pro­fi­turi, din ca­re se scad nu­me­roa­se­le cos­turi, ma­jo­ri­ta­tea de­ri­va­te din re­gle­men­ta­rea stric­tă a sis­te­mu­lui. Mai mult, admi­nis­tra­to­rii Pi­lo­nu­lui II au re­a­li­zat in­ves­tiții sem­ni­fi­ca­ti­ve în 2006-2008 pen­tru se­ta­rea sis­te­mu­lui, ca­re ajung la 500 de mi­li­oa­ne de eu­ro și ca­re nu au fost ni­ci­o­da­tă re­cu­pe­ra­te din bu­si­ness-ul de ad­mi­nis­tra­re. Acți­o­na­rii ad­mi­nis­tra­to­ri­lor înre­gis­tre­a­ză și astă­zi pi­er­deri to­ta­le pe ul­ti­mii 10 ani, ca­re ajung la aproa­pe 150 de mi­li­oa­ne de eu­ro ne­re­cu­pe­ra­te (su­me no­mi­na­le, neac­tua­li­za­te cu in­flația sau alte pri­me de risc), spun re­pre­zen­ta­nții APAPR.

Cei șap­te ad­mi­nis­tra­tori sunt Ari­pi, AZT Vi­i­to­rul tău, BCR, BRD, Me­tro­po­li­tan Li­fe Pen­sii, NN și Vi­tal. Vâlcov i-a acu­zat pe șa­se din cei șap­te că fac in­ves­tiții pă­gu­boa­se, fă­când re­fe­ri­re la achi­ziția de acți­uni RCS-RDS, în con­di­ţi­i­le în ca­re com­pa­nia a înre­gis­trat, într-un an, scă­deri pe bur­să de 25%, iar tren­dul se men­ţi­ne și în anul ur­mă­tor. „RCS-RDS, ace­as­tă com­pa­nie ca­re anul tre­cut ni­meni nu știa cât va­lo­re­a­ză, s-a gândit hai să ieșim, deși ave­au 153 de mi­li­oa­ne de eu­ro ca­pi­tal, atât ave­au ei bu­nu­ri­le lor, să ieșim pe pia­ţă să ne eva­luăm. La cât s-au eva­luat? La pa­tru mi­liar­de de lei, adi­că de pa­tru ori mai mult. Au ieșit pe pia­ţă în con­di­ţi­i­le în ca­re cei ca­re tre­bu­iau să cum­pe­re știau- ace­as­tă com­pa­nie are do­sar pe­nal, chiar atunci au ieșit. Admi­nis­tra­to­rii ei, în do­sar pe­nal. Între 30 și 50% din re­ţe­le nu au avi­ze, adi­că s-au le­gat prin lo­ca­li­tă­ţi, a su­nat ci­ne­va de la DNA au mai su­nat din altă par­te și s-au re­zol­vat lu­cru­ri­le în sen­sul că au tre­cut cu fi­rul. Fon­dul de pen­sii au zis hai să cum­pă­răm ac­ţi­uni la RDS. Cu cât? 4 mi­liar­de. Pa­tru va­lo­re­a­ză? Cu atât cum­pă­răm și noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Șa­se din ce­le șap­te fon­duri, mi­nim cinci au ac­ţi­uni la RDS în con­di­ţi­i­le în ca­re într-un an de zi­le ac­ţi­u­ni­le au scă­zut cu 25%, adi­că azi com­pa­nia nu mai va­lo­re­a­ză pa­tru mi­liar­de, va­lo­re­a­ză trei. Într-un an tren­dul es­te să se du­că cu încă 25% în cap, în con­di­ţi­i­le în ca­re astă­zi com­pa­nia are 1,2 mi­liar­de de eu­ro da­to­rii“, a de­cla­rat Da­ri­us Vâlcov la Ro­mânia TV. În re­pli­că, APAPR spu­ne că por­to­fo­li­i­le fon­du­ri­lor pri­va­te de pen­sii sunt di­ver­si­fi­ca­te pen­tru a aco­peri even­tua­le­le ris­curi ca anu­mi­te in­ves­tiții să sub­per­for­me­ze într-o anu­mi­tă pe­ri­oa­dă. „Fap­tul că un anu­mit emi­tent poa­te avea un risc re­pu­tați­o­nal într-o anu­mi­tă eta­pă a dez­vol­tă­rii lui nu înse­am­nă au­to­mat că per­spec­ti­ve­le com­pa­ni­ei pe ter­men lung sunt nu­le. Ris­cul re­pu­tați­o­nal es­te unul din­tre ris­cu­ri­le cu ca­re ori­ce com­pa­nie lis­ta­tă se poa­te con­frun­tă în mod cu­rent. De ase­me­nea, pre­ze­nța tu­tu­ror emi­te­nți­lor la Bur­sa de Va­lori de la Bu­cu­rești es­te au­to­ri­za­tă tot de că­tre ASF, ca­re de alt­fel con­tro­le­a­ză și ac­ti­vi­ta­tea tu­tu­ror emi­te­nți­lor de pe piața de ca­pi­tal“, se ara­tă în po­ziția APAPR la ce­le de­cla­ra­te de Vâlcov.

Ac­tua­lul Gu­vern in­te­nți­o­nea­ză să îi con­vin­gă pe cei șap­te mi­li­oa­ne de ro­mâni ca­re au co­ti­zat din 2008 la Pi­lo­nul II de pen­sii să re­nu­nțe la acest sis­tem și să tre­a­că la Pi­lo­nul I, ad­mi­nis­trat de stat, pe mo­tiv că sta­tul es­te mai bun ad­mi­nis­tra­tor de­cât fon­du­ri­le pri­va­te. Toți ba­nii strânși în con­turi vor ajun­ge ast­fel la bu­get și se vor du­ce la ac­tua­lii pen­si­o­nari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.