Me­di­ul de afa­ceri res­pin­ge am­nis­tia fis­ca­lă

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Pa­tru din cinci între­prin­ză­to­rii ro­mâni res­ping ide­ea unei am­nis­tii fis­ca­le ex­tin­se, con­form unui son­daj re­a­li­zat în ulti­ma săp­tă­mână de Con­si­li­ul Nați­o­nal al Între­prin­de­ri­lor Pri­va­te Mici și Mij­lo­cii din Ro­mânia.

Res­pon­den­ţii, în nu­măr de 324, au fost în pro­por­ţie de 57,1% mi­croîntre­prin­deri, 14,3% între­prin­deri mici, 19% între­prin­deri mij­lo­cii, 3,2% între­prin­deri mari și 6,4% Ong-uri și alte for­me ju­ri­di­ce. Între­bați da­că „Su­sțin ne­ce­si­ta­tea/opor­tu­ni­ta­tea adop­tă­rii mă­su­rii am­nis­ti­ei fis­ca­le?“, 76,2% din res­pon­de­nți au me­nți­o­nat că nu su­sțin am­nis­tia fis­ca­lă. Între­bați da­că „Sunt in­te­re­sați per­so­nal să își de­cla­ra­re în mod vo­lun­tar veni­tu­ri­le ne­fis­ca­li­za­te ca­re au fost sus­tra­se im­po­zi­tă­rii?“, 55,6% din res­pon­de­nți au de­cla­rat că nu au un in­te­res per­so­nal în apli­ca­rea aces­tei mă­suri, doar 44,4% me­nți­o­nând că ar pu­tea fi in­te­re­sați per­so­nal de am­nis­tia fis­ca­lă. În ce­ea ce pri­vește „efec­te­le con­si­de­ra­te că ar fi ge­ne­ra­te de adop­ta­rea mă­su­rii am­nis­ti­ei fis­ca­le“, 46% din res­pon­de­nți au me­nți­o­nat că ace­as­tă mă­su­ră es­te una con­tro­ver­sa­tă cu efec­te mul­ti­ple și 30,2% că va avea efec­te ne­ga­ti­ve, doar 23,8% con­si­de­rând că va avea efec­te po­zi­ti­ve. Prin­tre ce­le mai im­por­tan­te efec­te po­zi­ti­ve con­si­de­ra­te că ar fi ge­ne­ra­te de adop­ta­rea mă­su­rii am­nis­ti­ei fis­ca­le, res­pon­de­nții au me­nți­o­nat re­du­ce­rea sau chiar eli­mi­na­rea pe­na­li­tăți­lor de întârzi­e­re și ne­san­cți­o­na­rea fap­te­lor res­pec­ti­ve. În ce­ea ce pri­vește efec­te­le ne­ga­ti­ve con­si­de­ra­te că ar fi ge­ne­ra­te de adop­ta­rea mă­su­rii am­nis­ti­ei fis­ca­le, ma­rea ma­jo­ri­ta­te a res­pon­de­nți­lor au evi­de­nțiat încu­ra­ja­rea nea­chi­tă­rii de­bi­te­lor bu­ge­ta­re, ali­men­ta­rea unei încli­nații și mai pro­nu­nța­tă spre eva­zi­u­ne fis­ca­lă, încăl­ca­rea prin­ci­pi­i­lor de ba­ză ale fis­ca­li­tății, efec­te­le ne­ga­ti­ve asu­pra bu­ge­tu­lui de stat și crește­rea ris­cu­lui in­fra­cți­o­nal.

În cu­prin­sul Pro­gra­mu­lui de Gu­ver­na­re, la ca­pi­to­lul „Po­li­tici pu­bli­ce pri­vind IMM“es­te me­nți­o­na­tă „Res­tar­ta­rea me­di­u­lui de afa­ceri“, prin „in­tro­du­ce­rea pla­nu­ri­lor de con­for­ma­re de la un anu­mit mo­ment dat, ast­fel încât toa­te com­pa­ni­i­le să ai­bă asi­gu­rat un ca­dru pre­dic­ti­bil pen­tru vi­i­tor, fă­ră a exis­ta te­a­ma că anu­mi­te greșe­li din tre­cut vor mai pu­tea apă­sa asu­pra ac­ti­vi­tății ul­te­ri­oa­re“. De la înce­pu­tul lu­nii iu­lie 2018, au fost mai mul­te de­cla­rații pu­bli­ce pri­vind lua­rea în cal­cul a am­nis­ti­ei fis­ca­le, mă­su­ră ca­re fa­ce obi­ec­tul unor ana­li­ze la ni­ve­lul Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor și pen­tru ca­re se va lua o de­ci­zie la sfârși­tul ve­rii. Ul­ti­me­le de­cla­rații pu­bli­ce au fost în sen­sul că nu sunt vi­za­te per­soa­ne­le fi­zi­ce, ci com­pa­ni­i­le de stat „cu da­to­rii is­to­ri­ce“. Am­nis­tia fis­ca­lă înse­am­nă, prin­tre alte­le, și acor­da­rea de că­tre au­to­ri­tăți a unei pe­ri­oa­de de grație, de 3-6 luni, în ca­re con­tri­bua­bi­lii pot să își de­cla­re în mod vo­lun­tar veni­tu­ri­le ne­fis­ca­li­za­te (ca­re au fost sus­tra­se im­po­zi­tă­rii), ur­mând să fie re­com­pen­sați pen­tru ges­tul lor cu re­du­ce­rea sau chiar eli­mi­na­rea pe­na­li­tăți­lor de întârzi­e­re, pre­cum și de acu­zația de eva­zi­u­ne fis­ca­lă.

Pe si­te-ul ANAF exis­tă o lis­tă ca­re cu­prin­de 11.131 da­tor­nici per­soa­ne fi­zi­ce, in­clu­siv nu­me ca­re dețin fun­cții pu­bli­ce. În lis­ta ne­a­gră a com­pa­ni­i­lor, in­clu­siv ce­le de stat, și fir­me­lor pri­va­te, pu­bli­ca­tă la 30 sep­tem­brie 2017, fi­gu­re­a­ză doar pri­me­le 500 de so­ci­e­tă­ţi, ale că­ror da­to­rii cu­mu­la­te sunt de 13,3 mi­liar­de de lei, Elec­tro­cen­tra­le Bu­cu­rești fi­ind pri­ma, cu o da­to­rie de pes­te 800 de mi­li­oa­ne de lei, ur­ma­tă de Com­ple­xul Ener­ge­tic Hu­ne­doa­ra, un­de sta­tul es­te ac­ţi­o­nar ma­jo­ri­tar, cu 735 de mi­li­oa­ne de lei.

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a spus săp­tă­mâna tre­cu­tă că prin am­nis­tia fis­ca­lă nu sunt vi­za­te per­soa­ne­le fi­zi­ce, ci com­pa­ni­i­le de stat cu da­to­rii is­to­ri­ce. „Hai­de­ţi să închi­dem acest su­bi­ect cu am­nis­tia fis­ca­lă în sen­sul că eu nu am fă­cut o tri­mi­te­re la per­soa­ne­le fi­zi­ce sau un alt tip de am­nis­tie de­cât ace­la po­si­bil apli­ca­bil com­pa­ni­i­lor de stat, ca­re au astă­zi da­to­rii is­to­ri­ce foar­te mari și (…) nu pot să dea dru­mul mai de­par­te la o afa­ce­re lo­gi­că în eco­no­mie. Dis­cu­ţi­i­le pe ca­re le-am avut și cu cei de la Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, și de la Fon­dul Mo­ne­tar în anii tre­cu­ţi au fost (…), au între­bat de ce le ţi­nem, că sunt su­me ne­re­cu­pe­ra­bi­le. Și atunci, de aici a ple­cat dis­cu­ţia. Pen­tru a da o șan­să aces­tor com­pa­nii de stat de a fi par­te re­a­lă la eco­no­mie, s-a pus în dis­cu­ţie o ast­fel de șter­ge­re a aces­tor da­to­rii is­to­ri­ce, ni­mic altce­va. Ele, da­că au o ast­fel de si­tua­ţie, un res­tart practic, atunci es­te si­tua­ţia, șan­sa de a avea proi­ec­te în dez­vol­ta­re, de a fa­ce împru­mu­turi la bănci sau din pia­ţă, pen­tru a-și fi­nan­ţa proi­ec­te­le pe ca­re vor să le im­ple­men­te­ze. Alt­fel, ne­mai­pu­tând da ca stat spri­jin fi­nan­ciar (…) es­te clar că un­de­va, pes­te câţi­va ani de zi­le, se va pu­ne pro­ble­ma, nu știu, închi­de­rii ș.a.m.d.. Și atunci de ce să stăm să ajun­gem la o ast­fel de de­ci­zie, când pu­tem să ne gândim la o po­si­bi­lă re­lan­sa­re a lor în eco­no­mie“, a pre­ci­zat Te­o­do­ro­vici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.