„Fă­ră pe­na­li“- de acord, dar se poa­te și „Fă­ră pe­ni­bi­li“?

Nua­nțe ne­ce­sa­re

Cotidianul - - ANALIZĂ COTIDIANĂ - Ion Spânu

Fa­ce va­luri ace­as­tă cam­pa­nie a USR inti­tu­la­tă „Fă­ră pe­na­li în dem­ni­tă­ţi­le pu­bli­ce“. Da­că ar fi fost re­dac­tat co­rect, acest slo­gan chiar ar fi pu­tut să ai­bă sens și chiar să ge­ne­re­ze o ati­tu­di­ne ofi­cia­lă, re­gle­men­ta­tă prin le­ge. Ce­ea ce fa­ce ca acest slo­gan să fie, mai de­gra­bă, pe­ni­bil, es­te fo­lo­si­rea unui cu­vînt im­pro­riu, „pe­na­li“, ca­re es­te ex­trem de vul­gar și to­tal împo­tri­va unui prin­ci­piu de drept de­ja con­sa­crat: „pre­zum­ţia de ne­vi­no­vă­ţie“!

Am mai scris des­pre co­no­ta­ţi­i­le cu­vîntu­lui „pe­na­li“, aver­ti­zîndu-l în 14 noi­em­brie 2016 chiar pe preșe­din­te­le Ro­mâni­ei că ris­că enorm da­că va co­bo­rî pînă la acest lim­baj gro­si­er. Și acest lu­cru s-a și întîmplat, Io­han­nis fi­ind sanc­ţi­o­nat de CNCD toc­mai pen­tru fo­lo­si­rea cu­vîntu­lui „pe­na­li“. Op­ti­miști din fi­re, noi mai spe­răm că vor înţe­le­ge chiar și cei din USR că acest cu­vînt odi­os, „pe­na­li“, nu es­te de­loc pro­duc­tiv ca me­saj po­li­tic, ci doar ba­ro­me­trul ce in­di­că ni­ve­lul ex­trem de jos la ca­re a ajuns dis­cur­sul po­li­tic. În acest sens, re­luăm cîte­va pre­ci­zări ca­re ara­tă ce înse­am­nă, de fapt, cu­vîntul „pe­nal“, atunci cînd se adre­se­a­ză unor oa­meni, de­pășind sen­sul con­sa­crat, adi­că ace­la re­fe­ri­tor la „fap­ta pe­na­lă“, ca­re es­te de­fi­ni­ţia in­frac­ţi­u­nii.

Ast­fel, fo­lo­si­rea cu­vîntu­lui „pe­nal” cu re­fe­ri­re la oa­meni es­te com­plet ai­u­rea, sen­su­ri­le fi­ind re­gă­si­te doar în dic­ţi­o­na­re­le de ar­gou. Pe scurt, ia­tă cîte­va exem­ple pre­lua­te din „Dic­ţi­o­na­rul de ar­gou al lim­bii ro­mâne” de Ge­or­ge Vol­ce­a­nov, Ed. Ni­cu­les­cu, 2007:

- coar­dă pe­na­lă ex­pr. (pei­or.)

1. pros­ti­tua­tă lua­tă în vi­zo­rul po­liți­ei. 2. (deț.) ho­mo­se­xual pa­siv;

- con­duc­te pe­na­le ex­pr. (deț.) ma­ca­roa­ne;

- fe­meie / fe­tiță pe­na­lă ex­pr. (deț.) 1. ho­mo­se­xual pa­siv.

2. om fri­cos, ca­re se la­să ușor in­ti­mi­dat și do­mi­nat.

- jar­tea pe­na­lă ex­pr. (deț.) ho­mo­se­xual pa­siv.

La aces­te sen­suri se re­fe­ră cam­pa­nia ce­lor din USR? De­si­gur, vi­no­va­tul prin­ci­pal pen­tru pro­pa­ga­rea aces­tor sen­suri vul­ga­re ale cu­vîntu­lui„pe­na­li” es­te preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, ca­re, cu au­to­ri­ta­tea înal­tei sa­le func­ţii, și-a încu­ra­jat sus­ţi­nă­to­rii s-o ţi­nă lan­ga cu „pe­na­lii“.

Du­pă ex­ce­si­va fo­lo­si­re a cu­vîntu­lui „pe­na­li“re­fe­ri­tor la per­soa­ne, ches­tia cu „Mu­ie PSD“a venit aproa­pe fi­resc, căci vi­ne în pre­lun­gi­rea sen­su­lui din lim­ba­jul de ar­gou al cu­vîntu­lui „pe­nal“, adi­că „ho­mo­se­xual pa­siv”, căci, așa cum am de­mon­strat zi­le­le tre­cu­te, cu­vîntul „mu­ie” es­te de­fi­nit ca „in­vi­ta­ţie adre­sa­tă unei per­soa­ne la sex oral“! Chiar nu-și dau se­a­ma cei din USR că „Mu­ie PSD“vi­ne tot din lim­ba­jul de pe­ni­ten­ciar și es­te ab­surd să fii împo­tri­va „pe­na­li­lor“, dar să le fo­lo­sești cu vo­lup­ta­te lim­ba­jul? Fap­tul că de­pu­ta­ta USR Co­set­te Chi­chi­rău de­cla­ra acum cîte­va zi­le pen­tru Dcnews că „Mu­ie PSD re­zo­nea­ză cu mu­lți din­tre ro­mâni, e un me­saj an­ti-psd de su­sți­ne­re pen­tru o acți­u­ne fă­ră pe­na­li, de­pin­de cu ci­ne vor­bim, cu ca­re bu­ca­tă de elec­to­rat“nu fa­ce altce­va de­cît să de­mon­stre­ze și mai abi­tir că nu mai exis­tă li­mi­te în pri­vin­ţa fo­lo­si­rii ce­lor mai scîrboa­se vul­ga­ri­tă­ţi! Vă da­ţi se­a­ma, toc­mai sua­va Co­set­te, ca­re se tă­vă­lea pe jos cînd Șer­ban Ni­co­lae îi vor­bea des­pre „se­xul anal”, să fie atît de fe­ri­ci­tă cînd vi­ne vor­ba des­pre „mu­ie“! Un­de­va cred, to­tuși, că tre­bu­ie să ne oprim. Poa­te e ne­voie chiar de o cam­pa­nie, în ca­re slo­ga­nul „Fă­ră pe­na­li“să fie înlo­cu­it cu slo­ga­nul „Fă­ră pe­ni­bi­liv! Da­că vrem cum­va să păs­trăm no­ţi­u­nea de „ci­vi­li­za­ţie” între va­lo­ri­le sta­tu­lui de drept. Alt­fel, vor­ba lui Cor­nel Nis­to­res­cu, anul vi­i­tor ne aște­ap­tă do­uă cam­pa­nii elec­to­ra­le ca­re ar pu­tea să adu­că în spa­ţi­ul pu­blic și res­tul ba­ga­ju­lui de înju­ră­turi al po­po­ru­lui ro­mân! Și, sla­vă, Dom­nu­lui!, avem o ade­vă­ra­tă bo­gă­ţie de ex­pre­sii vul­ga­re, ace­as­ta fi­ind, de alt­fel, sin­gu­ra bo­gă­ţie pe ca­re nu ne-a luat-o ni­meni cu oca­zia pri­va­ti­ză­ri­lor!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.